Lomautukset
Viimeisin tunti
Akavan Fjäder: Nopeutetuista lomautuksista ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrittäjät täysin eri linjoilla

Akavan Fjäder: No­peu­te­tuis­ta lo­mau­tuk­sis­ta ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrit­tä­jät täysin eri lin­joil­la

06:00 0
Vanhemmat
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Akava on huolissaan lomautusten muuttumisesta irtisanomisiksi – "Suomen hallituksen pitäisi keskittyä nyt siihen, että ihmisillä on töitä vuonna 2021"

Akava on huo­lis­saan lo­mau­tus­ten muut­tu­mi­ses­ta ir­ti­sa­no­mi­sik­si – "Suomen hal­li­tuk­sen pitäisi kes­kit­tyä nyt siihen, että ih­mi­sil­lä on töitä vuonna 2021"

27.08.2020 15:05 0
Lomautusten päättymiset paransivat Lapin työllisyyttä heinäkuussa lähes 10 prosenttia verrattuna kesäkuun lukuihin – Työttömien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

Lo­mau­tus­ten päät­ty­mi­set pa­ran­si­vat Lapin työl­li­syyt­tä hei­nä­kuus­sa lähes 10 pro­sent­tia ver­rat­tu­na ke­sä­kuun lu­kui­hin – Työt­tö­mien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

25.08.2020 11:03 0
Tilaajille
Työttömien ja lomautettujen määrät laskevat Lapissa – Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa työttömyys on vieläkin huomattavan korkealla

Työt­tö­mien ja lo­mau­tet­tu­jen määrät las­ke­vat Lapissa – Eri­tyi­ses­ti mat­kai­luun pai­not­tu­vis­sa kun­nis­sa työt­tö­myys on vie­lä­kin huo­mat­ta­van kor­keal­la

21.07.2020 10:09 0
Tilaajille
Korona kasvatti Lapin työttömyyslukuja – Utsjoella ja Kittilässä työttömyyden kasvu yli 100 prosenttia viime vuodesta

Korona kas­vat­ti Lapin työt­tö­myys­lu­ku­ja – Uts­joel­la ja Kit­ti­läs­sä työt­tö­myy­den kasvu yli 100 pro­sent­tia viime vuo­des­ta

24.06.2020 09:01 0
Tilaajille
Korona lyö nyt kovaa: Akavan seurantalistoilta löytyy kummallisuuksia – "En ole urallani kokenut vastaavaa"

Korona lyö nyt kovaa: Akavan seu­ran­ta­lis­toil­ta löytyy kum­mal­li­suuk­sia – "En ole ural­la­ni kokenut vas­taa­vaa"

28.05.2020 12:53 0
Valtionyhtiöt kiristävät vyötä – Finnair jatkaa lomautuksia, Posti harventaa jakelua ja lomauttaa

Val­tion­yh­tiöt ki­ris­tä­vät vyötä – Finnair jatkaa lo­mau­tuk­sia, Posti har­ven­taa jakelua ja lo­maut­taa

20.05.2020 09:58 0
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52 0
Tilaajille
Rovaniemi peruu varhaiskasvatushenkilöstön lomautukset

Ro­va­nie­mi peruu var­hais­kas­va­tus­hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set

14.05.2020 14:23 0
Tilaajille
EK:n kysely: Pahin lomautushuippu ohi – etätöistä voi vähitellen palata työpaikoille, joissa on uusia turvakäytäntöjä

EK:n kysely: Pahin lo­mau­tus­huip­pu ohi – etä­töis­tä voi vä­hi­tel­len palata työ­pai­koil­le, joissa on uusia tur­va­käy­tän­tö­jä

14.05.2020 12:20 0
Wärtsilä aloittaa yt-neuvottelut Suomessa, enintään 220 irtisanotaan – koronaviruksen takia lomautettavia yli 3 000

Wärt­si­lä aloit­taa yt-neu­vot­te­lut Suo­mes­sa, enin­tään 220 ir­ti­sa­no­taan – ko­ro­na­vi­ruk­sen takia lo­mau­tet­ta­via yli 3 000

06.05.2020 10:23 0
OAJ Lappi: Opettajilla hyvin erilaiset mahdollisuudet työskennellä poikkeusoloissa

OAJ Lappi: Opet­ta­jil­la hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det työs­ken­nel­lä poik­keus­olois­sa

04.05.2020 20:51 0
Tilaajille
Koronalomautetuista osa palaa töihin Torniossa

Ko­ro­na­lo­mau­te­tuis­ta osa palaa töihin Tor­nios­sa

04.05.2020 16:03 0
Tilaajille
LM-kysely: Työmarkkinakeskusjärjestöt valmiita pikalomautusten jatkamiselle – Työehtosopimuksia ei haluta avata

LM-ky­se­ly: Työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­töt val­mii­ta pi­ka­lo­mau­tus­ten jat­ka­mi­sel­le – Työ­eh­to­so­pi­muk­sia ei haluta avata

01.05.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mihin katosi kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jien tarve?

24.04.2020 15:21 0
Tilaajille
Koronan seuraukset iskivät nyt suureen ammattiliittoon – aloittaa yt-neuvottelut henkilökunnan lomautuksista

Koronan seu­rauk­set iskivät nyt suureen am­mat­ti­liit­toon – aloit­taa yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lö­kun­nan lo­mau­tuk­sis­ta

24.04.2020 14:47 0
Lapin TE-toimisto lisää henkilöstöään nopeasti kasvavan asiakasmäärän takia – lomautettujen asiakkaiden määrän odotetaan vielä nousevan

Lapin TE-toi­mis­to lisää hen­ki­lös­töään no­peas­ti kas­va­van asia­kas­mää­rän takia – lo­mau­tet­tu­jen asiak­kai­den määrän odo­te­taan vielä nou­se­van

24.04.2020 10:12 0
Tervolan kunta siirtää työntekijöitä korvaaviin tehtäviin – lomautuksille ei ole ollut vielä tarvetta

Ter­vo­lan kunta siirtää työn­te­ki­jöi­tä kor­vaa­viin teh­tä­viin – lo­mau­tuk­sil­le ei ole ollut vielä tar­vet­ta

23.04.2020 11:13 0
Tilaajille
Koronalomautusten hintalappu palkkatuloina: 350 miljoonaa euroa kuukaudessa – lomautettuna on tasaisesti kaikkia tuloluokkia

Ko­ro­na­lo­mau­tus­ten hin­ta­lap­pu palk­ka­tu­loi­na: 350 mil­joo­naa euroa kuu­kau­des­sa – lo­mau­tet­tu­na on ta­sai­ses­ti kaikkia tu­lo­luok­kia

23.04.2020 09:19 0