pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Lomautukset
Finnair lomauttaa väkeään Venäjän ilmatilasulun takia

Finnair lo­maut­taa väkeään Venäjän il­ma­ti­la­su­lun takia

03.03.2022 11:36
Uusien anniskelurajoitusten myötä saatu lomautuslappu tuli Jenna Heleniukselle täytenä yllätyksenä: "Tällaista liikettä en olisi uskonut ikinä tapahtuvan"

Uusien an­nis­ke­lu­ra­joi­tus­ten myötä saatu lo­mau­tus­lap­pu tuli Jenna He­le­niuk­sel­le täytenä yl­lä­tyk­se­nä: "Täl­lais­ta lii­ket­tä en olisi uskonut ikinä ta­pah­tu­van"

31.12.2021 12:00 11
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta hakee isoja säästöjä: henkilöstö ehkä lomautetaan ja kaksi kappelia puretaan

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta hakee isoja sääs­tö­jä: hen­ki­lös­tö ehkä lo­mau­te­taan ja kaksi kap­pe­lia pu­re­taan

17.06.2021 15:38 7
Ay-pomo pitää pikalomautuksia tarpeettomina: "Henkilöstön tarve on ollut suuri kunnissa korona-aikanakin"

Ay-pomo pitää pi­ka­lo­mau­tuk­sia tar­peet­to­mi­na: "Hen­ki­lös­tön tarve on ollut suuri kun­nis­sa ko­ro­na-ai­ka­na­kin"

06.01.2021 15:48
Kuntatyönantajat tahtoi viime vuonna kuntiin samanlaiset pikalomautukset kuin yrityksissä – joissakin kunnissa koronavapaat voi korvata työllä myöhemmin

Kun­ta­työn­an­ta­jat tahtoi viime vuonna kuntiin sa­man­lai­set pi­ka­lo­mau­tuk­set kuin yri­tyk­sis­sä – jois­sa­kin kun­nis­sa ko­ro­na­va­paat voi korvata työllä myö­hem­min

06.01.2021 06:00 1
Tilaajille
JYP jatkoi valmentajien lomautusta ja sopi pelaajien palkkojen leikkauksista

JYP jatkoi val­men­ta­jien lo­mau­tus­ta ja sopi pe­laa­jien palk­ko­jen leik­kauk­sis­ta

27.12.2020 16:40
Tilaajille
Kiitellyt pikalomautukset loppuvat – työmarkkinajärjestöt eivät esitä lisäaikaa, vaikka EK:n mielestä jatko olisi yrityksille tarpeen

Kii­tel­lyt pi­ka­lo­mau­tuk­set lop­pu­vat – työ­mark­ki­na­jär­jes­töt eivät esitä li­säai­kaa, vaikka EK:n mie­les­tä jatko olisi yri­tyk­sil­le tarpeen

11.12.2020 06:00
Lomautusten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua irtisanomisiksi

Lo­mau­tus­ten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua ir­ti­sa­no­mi­sik­si

27.11.2020 06:00
YTK: Työttömyys ja etuusmenot pysyneet tavanomaista korkeammalla – työttömiä erityisesti Lapissa ja Etelä-Karjalassa

YTK: Työt­tö­myys ja etuus­me­not py­sy­neet ta­van­omais­ta kor­keam­mal­la – työt­tö­miä eri­tyi­ses­ti Lapissa ja Ete­lä-Kar­ja­las­sa

24.11.2020 07:54
Tilaajille
Tänä vuonna työntekijöille on maksettu ansiopäivärahoja jo kahden miljardin edestä – lomautettujen määrä on puolittunut kesästä

Tänä vuonna työn­te­ki­jöil­le on mak­set­tu an­sio­päi­vä­ra­ho­ja jo kahden mil­jar­din edestä – lo­mau­tet­tu­jen määrä on puo­lit­tu­nut kesästä

14.10.2020 09:58
Akavan Fjäder: Nopeutetuista lomautuksista ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrittäjät täysin eri linjoilla

Akavan Fjäder: No­peu­te­tuis­ta lo­mau­tuk­sis­ta ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrit­tä­jät täysin eri lin­joil­la

24.09.2020 06:00
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:41 2
Tilaajille
Akava on huolissaan lomautusten muuttumisesta irtisanomisiksi – "Suomen hallituksen pitäisi keskittyä nyt siihen, että ihmisillä on töitä vuonna 2021"

Akava on huo­lis­saan lo­mau­tus­ten muut­tu­mi­ses­ta ir­ti­sa­no­mi­sik­si – "Suomen hal­li­tuk­sen pitäisi kes­kit­tyä nyt siihen, että ih­mi­sil­lä on töitä vuonna 2021"

27.08.2020 17:18
Lomautusten päättymiset paransivat Lapin työllisyyttä heinäkuussa lähes 10 prosenttia verrattuna kesäkuun lukuihin – Työttömien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

Lo­mau­tus­ten päät­ty­mi­set pa­ran­si­vat Lapin työl­li­syyt­tä hei­nä­kuus­sa lähes 10 pro­sent­tia ver­rat­tu­na ke­sä­kuun lu­kui­hin – Työt­tö­mien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

25.08.2020 11:03
Tilaajille
Työttömien ja lomautettujen määrät laskevat Lapissa – Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa työttömyys on vieläkin huomattavan korkealla

Työt­tö­mien ja lo­mau­tet­tu­jen määrät las­ke­vat Lapissa – Eri­tyi­ses­ti mat­kai­luun pai­not­tu­vis­sa kun­nis­sa työt­tö­myys on vie­lä­kin huo­mat­ta­van kor­keal­la

21.07.2020 10:22
Tilaajille
Korona kasvatti Lapin työttömyyslukuja – Utsjoella ja Kittilässä työttömyyden kasvu yli 100 prosenttia viime vuodesta

Korona kas­vat­ti Lapin työt­tö­myys­lu­ku­ja – Uts­joel­la ja Kit­ti­läs­sä työt­tö­myy­den kasvu yli 100 pro­sent­tia viime vuo­des­ta

24.06.2020 16:19
Tilaajille
Korona lyö nyt kovaa: Akavan seurantalistoilta löytyy kummallisuuksia – "En ole urallani kokenut vastaavaa"

Korona lyö nyt kovaa: Akavan seu­ran­ta­lis­toil­ta löytyy kum­mal­li­suuk­sia – "En ole ural­la­ni kokenut vas­taa­vaa"

28.05.2020 12:53
Valtionyhtiöt kiristävät vyötä – Finnair jatkaa lomautuksia, Posti harventaa jakelua ja lomauttaa

Val­tion­yh­tiöt ki­ris­tä­vät vyötä – Finnair jatkaa lo­mau­tuk­sia, Posti har­ven­taa jakelua ja lo­maut­taa

20.05.2020 15:09
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52
Tilaajille
Rovaniemi peruu varhaiskasvatushenkilöstön lomautukset

Ro­va­nie­mi peruu var­hais­kas­va­tus­hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set

14.05.2020 14:23
Tilaajille