Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Levi
Pyöräily houkuttelee ruskaturisteja Saariselälle – Ylä-Lapin ruskasesongista on tulossa viime syksyä vilkkaampi

Pyö­räi­ly hou­kut­te­lee rus­ka­tu­ris­te­ja Saa­ri­se­läl­le – Ylä-La­pin rus­ka­se­son­gis­ta on tulossa viime syksyä vilk­kaam­pi

15.09.2023 17:38
Tilaajille
"Jokaisella meistä tulisi olla tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan itsenäisesti" – esteettömyysasiantuntija Tea Tuohioja luo esteetöntä huomista

"Jo­kai­sel­la meistä tulisi olla ta­sa­ver­tai­nen mah­dol­li­suus osal­lis­tua yh­teis­kun­taan it­se­näi­ses­ti" – es­teet­tö­myy­sa­sian­tun­ti­ja Tea Tuo­hi­oja luo es­tee­tön­tä huo­mis­ta

26.07.2023 16:30 1
Tilaajille
Leville voisi rakentaa lentomäen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leville voisi ra­ken­taa len­to­mäen

21.07.2023 05:00 1
Levillä kiväärin kanssa uhkaillut yrittäjä Stefan Therman tuomittiin ehdolliseen vankeuteen Lapin käräjäoikeudessa

Levillä ki­vää­rin kanssa uh­kail­lut yrit­tä­jä Stefan Therman tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

22.06.2023 14:12 1
Tilaajille
Salamanisku hajotti Levin gondolihissin juuri ennen kesäkauden alkua – suositun Bike Parkin käyttäjille satoi ikäviä uutisia

Sa­la­man­is­ku hajotti Levin gon­do­li­his­sin juuri ennen ke­sä­kau­den alkua – suo­si­tun Bike Parkin käyt­tä­jil­le satoi ikäviä uutisia

22.06.2023 11:07 2
Tilaajille
Levi naisten alppihiihdon C-maajoukkueen tukikohdaksi – kuuden laskijan ryhmässä on mukana Santa Claus Ski Teamin Riia Pallari

Levi naisten alp­pi­hiih­don C-maa­jouk­kueen tu­ki­koh­dak­si – kuuden las­ki­jan ryh­mäs­sä on mukana Santa Claus Ski Teamin Riia Pallari

16.06.2023 17:26
Tilaajille
Levin hiihtokeskus investoi kesän aikana 4,5 miljoonaa euroa uudistuksiin ja parannuksiin – lunta on säilötty tänä vuonna ennätysmäärä

Levin hiih­to­kes­kus in­ves­toi kesän aikana 4,5 mil­joo­naa euroa uu­dis­tuk­siin ja pa­ran­nuk­siin – lunta on säi­löt­ty tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä

08.06.2023 14:45
Tilaajille
Kittilän Sirkan koulun tilanpuute halutaan ratkaista viipalekoululla – kunnanhallitus päättää tiistaina 80 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä

Kit­ti­län Sirkan koulun ti­lan­puu­te ha­lu­taan rat­kais­ta vii­pa­le­kou­lul­la – kun­nan­hal­li­tus päättää tiis­tai­na 80 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han myön­tä­mi­ses­tä

05.06.2023 19:30
Tilaajille
Palkittu dokumentaristi Louis Theroux puhuu marraskuussa Levillä

Pal­kit­tu do­ku­men­ta­ris­ti Louis Theroux puhuu mar­ras­kuus­sa Levillä

25.05.2023 21:38
Tilaajille
Julkisuudesta tuttu mies riehui aseen kanssa Levillä kevättalvella 2021 – syytetään nyt Lapin käräjäoikeudessa useista rikoksista

Jul­ki­suu­des­ta tuttu mies riehui aseen kanssa Levillä ke­vät­tal­vel­la 2021 – syy­te­tään nyt Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa useista ri­kok­sis­ta

24.05.2023 10:23 4
Tilaajille
Levillä riitti vilinää ennätyksellisen paljon – ulkomaalaisturistien yöpymiset Kittilässä kasvoivat liki 40 prosenttia

Levillä riitti vilinää en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – ul­ko­maa­lais­tu­ris­tien yö­py­mi­set Kit­ti­läs­sä kas­voi­vat liki 40 pro­sent­tia

11.05.2023 08:50 4
Tilaajille
Levi valittiin vuoden hiihtokeskukseksi ja Rovaniemen Ounasvaara vuoden lähikeskukseksi

Levi va­lit­tiin vuoden hiih­to­kes­kuk­sek­si ja Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ra vuoden lä­hi­kes­kuk­sek­si

04.05.2023 22:45 2
Poliisilla riitti tehtäviä Kittilän Levillä vappuna – 19 henkilöä otettiin kiinni

Po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä Kit­ti­län Levillä vappuna – 19 hen­ki­löä otet­tiin kiinni

02.05.2023 16:06
Tilaajille
Freeski Tour hypättiin päätökseen Levillä

Freeski Tour hy­pät­tiin pää­tök­seen Levillä

17.04.2023 18:09
Tilaajille
Jaakko Koskinen ja Liina Kuivalainen slopestylen ykköset Levillä

Jaakko Kos­ki­nen ja Liina Kui­va­lai­nen slo­pes­ty­len ykköset Levillä

15.04.2023 22:02
Tilaajille
Ylläksen upeimmat maisemat löytyvät tunturijonon syrjäisimmältä reunalta – Aakenustunturi on kirkkaalla säällä lumikenkäilijän unelma

Yl­läk­sen upeim­mat mai­se­mat löy­ty­vät tun­tu­ri­jo­non syr­jäi­sim­mäl­tä reu­nal­ta – Aa­ke­nus­tun­tu­ri on kirk­kaal­la säällä lu­mi­ken­käi­li­jän unelma

09.04.2023 05:00
Tilaajille
Lumivyöryjen riski on koholla Lapissa – osassa tuntureista olosuhteet ovat jopa vaaralliset

Lu­mi­vyö­ry­jen riski on koholla Lapissa – osassa tun­tu­reis­ta olo­suh­teet ovat jopa vaa­ral­li­set

08.04.2023 14:23
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:30 4
Tilaajille
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.03.2023 12:26 9
Tilaajille
Harrastebussi alkaa liikennöidä Kittilän ja Sirkan väliä – "Kittilästä Leville on yllättävän pitkä matka vain viedä lapsi rinteeseen ja hakea sieltä pois"

Har­ras­te­bus­si alkaa lii­ken­nöi­dä Kit­ti­län ja Sirkan väliä – "Kit­ti­läs­tä Leville on yl­lät­tä­vän pitkä matka vain viedä lapsi rin­tee­seen ja hakea sieltä pois"

13.03.2023 17:29 2
Tilaajille