Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Laavut
Kuvattiinko Revontulilaavun palosta Snapchat-video? – Lapin poliisi toivoo vihjeitä

Ku­vat­tiin­ko Re­von­tu­li­laa­vun palosta Snapc­hat-vi­deo? – Lapin poliisi toivoo vih­jei­tä

14.06.2022 15:28 2
Tilaajille
Laavuilun suosio räjähti koronan myötä – Rovaniemellä riittää laavuja, vaikka Revontulilaavu paloi

Laa­vui­lun suosio räjähti koronan myötä – Ro­va­nie­mel­lä riittää laa­vu­ja, vaikka Re­von­tu­li­laa­vu paloi

10.06.2022 15:04 3
Tilaajille
Revontulilaavu on ykkönen – Rovaniemeläiset valitsivat rotareiden rakentaman laavun vuoden kaupunkikeskustateoksi

Re­von­tu­li­laa­vu on ykkönen – Ro­va­nie­me­läi­set va­lit­si­vat ro­ta­rei­den ra­ken­ta­man laavun vuoden kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si

31.05.2022 15:44 1
Tilaajille
Mel­la­vaa­ran laa­vul­ta tutun Timo Luiron hiih­to­kau­si jatkuu edel­leen – tar­jon­nut talven aikana kahvit ainakin sadalle hiih­tä­jäl­le

Mel­la­vaa­ran laa­vul­ta tutun Timo Luiron hiih­to­kau­si jatkuu edel­leen – tar­jon­nut talven aikana kahvit ainakin sadalle hiih­tä­jäl­le

05.05.2022 12:51 1
Tilaajille
Kuninkaanlaavulle johtavan Santavaarantien alkupäähän suunnitteilla pysäköintialue – Rovaniemen kaupunki kysyy maanomistajien kantaa asiaan

Ku­nin­kaan­laa­vul­le joh­ta­van San­ta­vaa­ran­tien al­ku­pää­hän suun­nit­teil­la py­sä­köin­ti­alue – Ro­va­nie­men kau­pun­ki kysyy maan­omis­ta­jien kantaa asiaan

14.04.2022 12:09 1
Tilaajille
Sallan kansallispuiston palvelurakenteita uudistetaan kesällä ja syksyllä 2022 – tutustu alueen retkeilyvinkkeihin

Sallan kan­sal­lis­puis­ton pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta uu­dis­te­taan kesällä ja syk­syl­lä 2022 – tutustu alueen ret­kei­ly­vink­kei­hin

04.04.2022 16:14
Tilaajille
Tahtoisitko talviretkelle, mutta olet epävarma taidoistasi? Jääkäriprikaatin kouluttaja Arto Harjuniemi kertoo kahdeksan ohjetta arktisessa luonnossa pärjäämiseen

Tah­toi­sit­ko tal­vi­ret­kel­le, mutta olet epä­var­ma tai­dois­ta­si? Jää­kä­ri­pri­kaa­tin kou­lut­ta­ja Arto Har­ju­nie­mi kertoo kah­dek­san ohjetta ark­ti­ses­sa luon­nos­sa pär­jää­mi­seen

10.03.2022 16:57 2
Tilaajille
Rovaniemen Kuninkaanlaavun parkkipaikka on monen mutkan takana, koska se tulisi yksityisten maille – tien kunnosta ja laavusta tulee nykyään paljon palautetta kaupungille

Ro­va­nie­men Ku­nin­kaan­laa­vun park­ki­paik­ka on monen mutkan takana, koska se tulisi yk­si­tyis­ten maille – tien kun­nos­ta ja laa­vus­ta tulee nykyään paljon pa­lau­tet­ta kau­pun­gil­le

28.01.2022 10:32 9
Tilaajille
Valtuustoaloite Rovaniemellä: Kuninkaanlaavulle saatava turvallinen parkkipaikka pikaisesti

Val­tuus­to­aloi­te Ro­va­nie­mel­lä: Ku­nin­kaan­laa­vul­le saatava tur­val­li­nen park­ki­paik­ka pi­kai­ses­ti

25.01.2022 13:42 6
Tilaajille
Laavu paloi kokonaan Miekojärvellä Pellossa – tulipalon tarkkaa ajankohtaa tai syttymissyytä ei tiedetä

Laavu paloi ko­ko­naan Mie­ko­jär­vel­lä Pel­los­sa – tu­li­pa­lon tarkkaa ajan­koh­taa tai syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

19.10.2021 14:19 1
Tilaajille
Toimittajalta: Tulistelemaan melkein keskellä kaupunkia – rovaniemeläisillä on käytössään ainutlaatuinen laavuverkosto
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tu­lis­te­le­maan melkein kes­kel­lä kau­pun­kia – ro­va­nie­me­läi­sil­lä on käy­tös­sään ai­nut­laa­tui­nen laa­vu­ver­kos­to

29.09.2021 09:42
Onko tässä Rovaniemen komein laavu? – Rotarit talkoilivat Revontulilaavun Ounasjoen rantaan

Onko tässä Ro­va­nie­men komein laavu? – Rotarit tal­koi­li­vat Re­von­tu­li­laa­vun Ou­nas­joen rantaan

28.09.2021 14:56
Rovaniemen laavuilla nuotioita sytytetty jopa kattohuovalla – lisääntyneen ulkoilun lieveilmiöiden joukossa myös puiden kaatamisia ja paikkojen sotkemisia

Ro­va­nie­men laa­vuil­la nuo­tioi­ta sy­ty­tet­ty jopa kat­to­huo­val­la – li­sään­ty­neen ul­koi­lun lie­ve­il­miöi­den jou­kos­sa myös puiden kaa­ta­mi­sia ja paik­ko­jen sot­ke­mi­sia

31.08.2021 14:01 15
Tilaajille
Avotulenteko on yksiselitteisesti kielletty metsäpalovaroituksen aikana – koskee muun muassa kertakäyttögrillejä ja risukeittimiä

Avo­tu­len­te­ko on yk­si­se­lit­tei­ses­ti kiel­let­ty met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana – koskee muun muassa ker­ta­käyt­tö­gril­le­jä ja ri­su­keit­ti­miä

08.06.2021 14:34
Tilaajille
Polttopuita ei toimiteta tällä hetkellä laavuille Rovaniemellä – Metsäpalovaroituksen aikana tulen teko on kielletty

Polt­to­pui­ta ei toi­mi­te­ta tällä het­kel­lä laa­vuil­le Ro­va­nie­mel­lä – Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana tulen teko on kiel­let­ty

07.06.2021 13:56 2
Tilaajille
Rovaniemen rotarit talkoilevat laavun Arktikumin lähistölle: "Kaupungin komein ja suosituin laavu"

Ro­va­nie­men rotarit tal­koi­le­vat laavun Ark­ti­ku­min lä­his­töl­le: "Kau­pun­gin komein ja suo­si­tuin laavu"

20.04.2021 14:36
Hiihtäjät hämmästyvät Timo Luiron huomaavaisuutta laavulla: "Siinä näkee uskomattomia ilmeitä"

Hiih­tä­jät häm­mäs­ty­vät Timo Luiron huo­maa­vai­suut­ta laa­vul­la: "Siinä näkee us­ko­mat­to­mia il­mei­tä"

09.02.2021 14:49 3
Laavuja palanut juhannusviikolla

Laavuja palanut ju­han­nus­vii­kol­la

24.06.2020 16:56
"Pienet lapset eivät kaipaa tunturimaisemaa" – Perheiden mukaan kodin lähellä retkeilyssä viehättävät helppous, nopeus ja lähiympäristöön syntyvät muistot

"Pienet lapset eivät kaipaa tun­tu­ri­mai­se­maa" – Per­hei­den mukaan kodin lähellä ret­kei­lys­sä vie­hät­tä­vät help­pous, nopeus ja lä­hi­ym­pä­ris­töön syn­ty­vät muistot

15.02.2020 18:39
Tilaajille
Martimoaavan soidensuojelualueen reiteillä aloitetaan kunnostustyöt – pitkoksia uusitaan yli kolmen kilometrin matkalta

Mar­ti­moaa­van soi­den­suo­je­lu­alueen rei­teil­lä aloi­te­taan kun­nos­tus­työt – pit­kok­sia uu­si­taan yli kolmen ki­lo­met­rin mat­kal­ta

13.02.2020 10:10