Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Kuopion kouluisku

Kuopion miek­ka­is­kun tekijä sai elin­kau­ti­sen mur­has­ta ja 20 murhan yri­tyk­ses­tä – Nyt 26-vuo­tias Joel Marin pas­si­te­taan Kuopion van­ki­laan

13.11.2020 14:33

Nä­kö­kul­ma: Kou­lu­kiu­saa­mi­nen ei ole selitys ih­mis­ten sil­po­mi­sel­le ja tap­pa­mi­sel­le

08.09.2020 15:32
Tilaajille

Kuopion kou­lu­sur­man syyt­teen­nos­to lyk­kään­tyi puo­lel­la vuo­del­la – Krp on yhä vai­to­nai­nen miek­ka­mie­hen mo­tii­veis­ta

18.02.2020 13:27

Otkes: "Jo­ke­lan ja Kau­ha­joen am­pu­mis­ten tur­val­li­suus­suo­si­tuk­sia jätetty to­teut­ta­mat­ta Suo­mes­sa" — Kuopion kou­lu­is­kus­sa ei tar­vet­ta tur­val­li­suus­tut­kin­nal­le

15.10.2019 07:30
Tilaajille

Kuopion kou­lu­sur­maa tut­ki­taan myös tör­keä­nä henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­van ri­kok­sen val­mis­te­lu­na — Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Tu­li­pa­lo sy­ty­tet­tiin hyök­käys­luo­kas­sa

14.10.2019 12:46

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Kuopion vä­ki­val­lan­te­ko muis­tut­taa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kui­ten­kaan ter­ro­ris­tis­ta tar­koi­tus­ta"

04.10.2019 11:21

Kuopion kou­lu­hyök­kää­jä on van­git­tu epäil­ty­nä mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä – miestä ei näy­tet­ty me­dial­le edes vi­deol­ta

04.10.2019 10:32

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­tä epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkoi — Hyök­käyk­ses­tä epäil­tyä ei salissa näkynyt edes vi­deo­yh­tey­del­lä

04.10.2019 09:53

Kuopion iskusta epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkaa tänään – epäilty on vi­deo­yh­tey­den päässä sai­raa­las­ta

04.10.2019 06:00

Pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne vie­rai­lee Kuo­pios­sa per­jan­tai­na

03.10.2019 15:47

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­tä epäil­tyä miestä esi­te­tään van­git­ta­vak­si – Oikeus kä­sit­te­lee asiaa per­jan­tai­na

03.10.2019 16:46

Koko maassa on tänään su­ru­li­pu­tus Kuopion vä­ki­val­lan­teon vuoksi – am­mat­ti­opis­ton tilat yhä sul­jet­tui­na po­lii­si­tut­kin­nan takia

03.10.2019 09:28

Kuopion iskusta epäil­lyn ex-luok­ka­ka­ve­ri: "Häntä pi­det­tiin eri­koi­se­na tyyp­pi­nä, jonka vuoksi häntä vie­rok­sut­tiin"

02.10.2019 21:01

Kuopion iskussa kuollut oli Uk­rai­nan kan­sa­lai­nen – vuonna 1996 syn­ty­nyt nainen tuli Kuo­pioon opis­ke­le­maan pari vuotta sitten

02.10.2019 19:39

Kuo­pio­lais­äi­ti Lännen Me­dial­le: Hyök­käys­tä oli pelätty jo en­nak­koon – "Luo­kas­sa oli ollut jon­kin­lais­ta kismaa jo ennen tätä ta­pah­tu­maa"

02.10.2019 18:26

Vanha kou­lu­sur­ma Ky­men­laak­sos­ta pa­lau­tui va­ra­pu­he­mies Eerolan mie­liin: "Hän oli minua vain vuoden van­hem­pi kou­lu­poi­ka"

02.10.2019 16:05

Kuopion iskusta epäil­lyn motiivi on yhä mys­tee­ri – po­lii­sin mukaan mie­hel­lä oli mu­ka­naan te­rä­aseen lisäksi il­ma-ase

02.10.2019 13:58

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si aloitti Kuopion iskun tut­kin­nan – epäilty toimi to­den­nä­köi­ses­ti yksin

02.10.2019 12:29

Op­pi­lai­tok­sen joh­ta­ja: "Ei tätä pysty ym­mär­tä­mään" – moni oppilas joutui to­dis­ta­maan epäil­lyn hyök­käys­tä te­rä­aseen kanssa

02.10.2019 12:18

Kuopion kym­me­nes­tä louk­kaan­tu­nees­ta neljä on päässyt sai­raa­las­ta kotiin – epäilty tekijä on toinen va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neis­ta

02.10.2019 11:55