kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Kemijärven talous
Kemijärvi lakkauttamassa latuja, leikkipuistoja ja luistelukenttiä

Ke­mi­jär­vi lak­kaut­ta­mas­sa latuja, leik­ki­puis­to­ja ja luis­te­lu­kent­tiä

22.06.2020 18:49
Tilaajille
Kuusamo ostaa Kemijärven lähes uuden kirjastoauto Kyläluudan – myynnin taustalla talouden sopeuttamisohjelma

Kuusamo ostaa Ke­mi­jär­ven lähes uuden kir­jas­to­au­to Ky­lä­luu­dan – myynnin taus­tal­la ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma

08.04.2020 10:02
Tilaajille
Valtuustotyöskentely toi näkökulmaa Kemijärven tilaliikelaitoksen uudelle johtajalle: "Yhtenä haasteena on järkevän suhteen löytäminen oman työn ja ostopalveluiden kesken"

Val­tuus­to­työs­ken­te­ly toi nä­kö­kul­maa Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tok­sen uudelle joh­ta­jal­le: "Yhtenä haas­tee­na on jär­ke­vän suhteen löy­tä­mi­nen oman työn ja os­to­pal­ve­lui­den kesken"

09.03.2020 14:26
Tilaajille
Kemijärven valtuutetut liki yksimielisesti viiden miljoonan euron säästöpaketin taakse: "Ainoa vaihtoehto"

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tut liki yk­si­mie­li­ses­ti viiden mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ke­tin taakse: "Ainoa vaih­toeh­to"

04.02.2020 09:44
Tilaajille
Kemijärven taloutta paikataan säästämällä palveluista, suurimmat säästöt liittyvät sote-palveluihin ja koulujen yhdistämiseen

Ke­mi­jär­ven ta­lout­ta pai­ka­taan sääs­tä­mäl­lä pal­ve­luis­ta, suu­rim­mat säästöt liit­ty­vät so­te-pal­ve­lui­hin ja kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­seen

14.01.2020 20:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus huonoin vaih­to­eh­to

07.11.2019 06:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ke­mi­jär­vi rän­täi­ses­sä ta­lous­ah­din­gos­sa

04.11.2019 06:00
Tilaajille
Kemijärvi mitoittaa palvelurakenteensa 7 000 asukkaalle

Ke­mi­jär­vi mi­toit­taa pal­ve­lu­ra­ken­teen­sa 7 000 asuk­kaal­le

24.10.2019 21:18
Tilaajille
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16
Tilaajille

Ke­mi­jär­ve­läi­sil­le avat­tiin net­ti­ka­na­va, jossa kysyä kau­pun­gin so­peut­ta­mis­oh­jel­mas­ta

30.09.2019 13:07
Tilaajille
Kemijärvi aloittaa yt-neuvottelut – taloudellisia tavoitteita ei ole, neuvotteluita pidetään varotoimenpiteenä

Ke­mi­jär­vi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ta­lou­del­li­sia ta­voit­tei­ta ei ole, neu­vot­te­lui­ta pi­de­tään va­ro­toi­men­pi­tee­nä

23.09.2019 19:33
Tilaajille