Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Käräjätuomiot

Potilas kuoli saa­tuaan al­ler­gi­sen reak­tion an­ti­bioo­tis­ta, lää­kä­ril­le sakot kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

15.09.2021 09:14 2

Ar­ka­luon­toi­sel­la ma­te­riaa­lil­la uhannut ki­ris­tä­jä sai pum­pat­tua uh­ril­taan liki 40 000 euroa, Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

12.09.2021 09:11 1
Tilaajille

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

09.09.2021 09:20
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Ekorre tuo­mit­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta

17.05.2021 14:04 2
Tilaajille

Oulun yli­opis­to kom­men­toi niu­kas­ti Vesa Puu­ro­sen graf­fi­teis­ta saamaa tuo­mio­ta

22.02.2021 14:46 7
Tilaajille

16-vuo­tias kirk­ko­num­me­lais­poi­ka van­keu­teen kah­des­ta tapon yri­tyk­ses­tä

31.12.2020 09:55

Kuopion tur­ma­bus­sin poh­jois­suo­ma­lai­nen kul­jet­ta­ja lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen – Suur­on­net­to­muu­des­sa kuoli neljä, kun bussi syöksyi ju­na­rai­teil­le

18.12.2020 12:49

Lapin kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti päi­vä­sak­ko­ja kaa­ha­reil­le – isoim­mat sakot 146 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta So­dan­ky­län taa­ja­mas­sa aja­neel­le

20.11.2020 10:43 1
Tilaajille

Nau­ta­kar­jaa pitänyt mies eh­dol­li­seen van­keu­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Tilalla eli ali­ra­vit­tu­ja lehmiä omissa ulos­teis­saan, alueel­ta löytyi 17 kuol­lut­ta eläintä

10.11.2020 08:32
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä toi­mi­tus­joh­ta­ja teki yli 210 000 euron edestä va­kuu­det­to­mia osa­ke­lainoja yh­tiöl­tään – Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si tör­keäs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä, tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta ja kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta

30.09.2020 18:28
Tilaajille

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri Milla Arosen surman tuo­mios­ta: "Näyttö ei riit­tä­nyt enem­pään"

12.06.2020 13:47

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus on ak­tii­vi­sin mat­ka­kä­rä­jil­lä – Miksi ho­vi­oi­keus niin usein alentaa tuo­mioi­ta?

24.02.2020 13:59
Tilaajille

Mies yritti lyödä erä­tar­kas­ta­jaa puu­kol­la – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen

03.01.2020 14:49
Tilaajille