EU:n elvytyspaketti
Rakennusalaa uhkaa putoaminen pahnanpohjimmaiseksi – Kasvavaan työttömyyteen on jo varauduttu

Ra­ken­nus­alaa uhkaa pu­toa­mi­nen pah­nan­poh­jim­mai­sek­si – Kas­va­vaan työt­tö­myy­teen on jo va­rau­dut­tu

31.08.2020 06:00 2
Näkökulma: Marinin tulikoe syksyllä – hallituksen kasattava työllisyystoimet ja EU:n elvytyspaketti paimennettava läpi eduskunnassa

Nä­kö­kul­ma: Marinin tulikoe syk­syl­lä – hal­li­tuk­sen ka­sat­ta­va työl­li­syys­toi­met ja EU:n el­vy­tys­pa­ket­ti pai­men­net­ta­va läpi edus­kun­nas­sa

23.08.2020 16:52 0
Suomalaismepit pettyivät EU:n konservatiivisuuteen, mutta parlamentti tuskin kaataa rahoitussopua ja palauttaa vääntöä alkuun

Suo­ma­lais­me­pit pet­tyi­vät EU:n kon­ser­va­tii­vi­suu­teen, mutta par­la­ment­ti tuskin kaataa ra­hoi­tus­so­pua ja pa­laut­taa vääntöä alkuun

23.07.2020 14:18 0
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­laisil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 0
Olisiko EU-tulos ollut parempi, jos Suomi olisi valinnut diplomatian sijasta nyrkkilinjan?
Pääkirjoitus

Olisiko EU-tu­los ollut pa­rem­pi, jos Suomi olisi va­lin­nut dip­lo­ma­tian sijasta nyrk­ki­lin­jan?

23.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Mikä taho siunaa Suomen rahojen saamisen, mitä lukuja elvytystarpeen osoittamiseksi vaaditaan? – selvitimme, mitä EU-elpymisrahojen jaossa tapahtuu seuraavaksi

Mikä taho siunaa Suomen rahojen saa­mi­sen, mitä lukuja el­vy­tys­tar­peen osoit­ta­mi­sek­si vaa­di­taan? – sel­vi­tim­me, mitä EU-el­py­mis­ra­ho­jen jaossa ta­pah­tuu seu­raa­vak­si

22.07.2020 20:01 0
Sanna Marin maratonneuvottelujen tuloksista: "Suomi onnistui neuvotteluissa nuukaa nelikkoa paremmin"

Sanna Marin ma­ra­ton­neu­vot­te­lu­jen tu­lok­sis­ta: "Suomi on­nis­tui neu­vot­te­luis­sa nuukaa ne­lik­koa pa­rem­min"

22.07.2020 19:46 0
EU:n koronapaketti on Ranskan Macronille riemuvoitto kohti yhtenäisempää taloutta – Vihriälä: "Sehän juuri huolestuttaa"

EU:n ko­ro­na­pa­ket­ti on Ranskan Mac­ro­nil­le rie­mu­voit­to kohti yh­te­näi­sem­pää ta­lout­ta – Vih­riä­lä: "Sehän juuri huo­les­tut­taa"

22.07.2020 17:05 0
EU:n koronapaketin ilmastovelvoitteella voi olla tärkeä rooli hiilineutraalisuutta kohti mentäessä – komission tehtävänä on valvoa rahojen käyttöä

EU:n ko­ro­na­pa­ke­tin il­mas­to­vel­voit­teel­la voi olla tärkeä rooli hii­li­neut­raa­li­suut­ta kohti men­täes­sä – ko­mis­sion teh­tä­vä­nä on valvoa rahojen käyttöä

22.07.2020 15:48 0
Kaikki EU:n elvytyspaketista: Mihin rahat käytetään, paljonko Suomi saa ja maksaa, mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kaikki EU:n el­vy­tys­pa­ke­tis­ta: Mihin rahat käy­te­tään, pal­jon­ko Suomi saa ja maksaa, mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

21.07.2020 13:01 0
Suomessa oppositio nimesi EU:n neuvottelutuloksen pettymykseksi, valtiovarainministeri Vanhanen: vientialueen elpyminen on välttämätöntä

Suo­mes­sa op­po­si­tio nimesi EU:n neu­vot­te­lu­tu­lok­sen pet­ty­myk­sek­si, val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: vien­ti­alueen el­py­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

21.07.2020 12:06 1
Suomalaistutkija: EU-sopu voitto Saksalle ja Ranskalle, Suomi sai maatalouden kehittämisrahaa ja kirjauksen oikeusvaltiosta

Suo­ma­lais­tut­ki­ja: EU-sopu voitto Sak­sal­le ja Rans­kal­le, Suomi sai maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­ra­haa ja kir­jauk­sen oi­keus­val­tios­ta

21.07.2020 10:38 0
Italian pääministeri laskee: "Tukipaketista 28 prosenttia kohdistuu Italialle" – suurmaiden johtajat kehuvat EU-ratkaisua

Italian pää­mi­nis­te­ri laskee: "Tu­ki­pa­ke­tis­ta 28 pro­sent­tia koh­dis­tuu Ita­lial­le" – suur­mai­den joh­ta­jat kehuvat EU-rat­kai­sua

21.07.2020 10:06 0
Pääministeri Sanna Marin: Suomen osuus EU:n koronapaketista 3,2 miljardia euroa – enimmäisvastuut rajattu tarkasti

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Suomen osuus EU:n ko­ro­na­pa­ke­tis­ta 3,2 mil­jar­dia euroa – enim­mäis­vas­tuut rajattu tar­kas­ti

21.07.2020 07:54 4
Sopu elvytyspaketista syntyi aamulla kuuden jälkeen – mukana on Suomelle tärkeä oikeusvaltiokriteeri, Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille tukimiljoonia

Sopu el­vy­tys­pa­ke­tis­ta syntyi aamulla kuuden jälkeen – mukana on Suo­mel­le tärkeä oi­keus­val­tiok­ri­tee­ri, Poh­jois-Suo­men harvaan asu­tuil­le alueil­le tu­ki­mil­joo­nia

21.07.2020 07:01 5
EU-huippukokous jatkuu iltapäivällä – pientä optimismia elpymispaketin syntymisestä ilmassa

EU-huip­pu­ko­kous jatkuu il­ta­päi­väl­lä – pientä op­ti­mis­mia el­py­mis­pa­ke­tin syn­ty­mi­ses­tä ilmassa

20.07.2020 08:26 0
EU-johtajat aloittavat viikonlopun viimeisen väännön – Suomi tiukasti "nuukan nelikon" kyljessä

EU-joh­ta­jat aloit­ta­vat vii­kon­lo­pun vii­mei­sen väännön – Suomi tiu­kas­ti "nuukan ne­li­kon" kyl­jes­sä

19.07.2020 16:33 0
EU-johtajat vääntävät rahasta ja oikeusvaltiosta – Sopu on mahdollinen, mutta vielä kaukana

EU-joh­ta­jat vään­tä­vät rahasta ja oi­keus­val­tios­ta – Sopu on mah­dol­li­nen, mutta vielä kaukana

18.07.2020 21:48 0
Neuvottelut elvytyspaketista jatkuvat Brysselissä – nyt pöydässä on ehdotus, jonka toivotaan kelpaavan niukalle nelikolle

Neu­vot­te­lut el­vy­tys­pa­ke­tis­ta jat­ku­vat Brys­se­lis­sä – nyt pöy­däs­sä on eh­do­tus, jonka toi­vo­taan kel­paa­van niu­kal­le ne­li­kol­le

18.07.2020 13:52 0
EU-johtajien elvytyspakettineuvottelut yhä umpikujassa perjantai-iltana

EU-joh­ta­jien el­vy­tys­pa­ket­ti­neu­vot­te­lut yhä um­pi­ku­jas­sa per­jan­tai-il­ta­na

17.07.2020 22:15 0