al-Holin leirin suomalaiset
Viimeisin tunti
Näkökulma: Jo neljä suomalaista Isis-äitiä paennut al-Holin leiriltä – käykö virallinen kotiutusoperaatio tätä menoa tarpeettomaksi?

Nä­kö­kul­ma: Jo neljä suo­ma­lais­ta Isis-äi­tiä paennut al-Ho­lin lei­ril­tä – käykö vi­ral­li­nen ko­tiu­tus­ope­raa­tio tätä menoa tar­peet­to­mak­si?

06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
UM: Al-Holin leirillä jäljellä alle kymmenen suomalaisnaista lapsineen

UM: Al-Ho­lin lei­ril­lä jäl­jel­lä alle kym­me­nen suo­ma­lais­nais­ta lap­si­neen

01.08.2020 21:41 0
Ääriajattelusta irtautuminen voi kestää vuosia ja se vaatii omaa tahtoa – "Ei alkoholistiakaan voi pakottaa"

Ää­ri­ajat­te­lus­ta ir­tau­tu­mi­nen voi kestää vuosia ja se vaatii omaa tahtoa – "Ei al­ko­ho­lis­tia­kaan voi pa­kot­taa"

23.07.2020 06:00 0
Kymmenen ranskalaislasta kotiutuu Syyriasta – suomalaislasten kotiinpääsy al-Holin leiriltä on jäissä, sillä "keskusteluyhteys on poikki"

Kym­me­nen rans­ka­lais­las­ta ko­tiu­tuu Syy­rias­ta – suo­ma­lais­las­ten ko­tiin­pää­sy al-Ho­lin lei­ril­tä on jäissä, sillä "kes­kus­te­luyh­teys on poikki"

22.06.2020 21:42 0
Analyysi: Yltääkö Suomen lain koura Syyriaan asti? Terroristijärjestöä vastaan todistavia tuskin jonoksi asti

Ana­lyy­si: Yltääkö Suomen lain koura Syy­riaan asti? Ter­ro­ris­ti­jär­jes­töä vastaan to­dis­ta­via tuskin jonoksi asti

08.06.2020 07:00 0
Halla-aho hyökkäsi rajusti vihreiden ja hallituksen kimppuun – Biaudet: "Perussuomalaiset käyttävät lapsia oman vallanhalunsa pönkittämiseen"

Hal­la-aho hyök­kä­si rajusti vih­rei­den ja hal­li­tuk­sen kimp­puun – Biau­det: "Pe­rus­suo­ma­lai­set käyt­tä­vät lapsia oman val­lan­ha­lun­sa pön­kit­tä­mi­seen"

01.06.2020 18:32 1
Esiselvitykset aloittava keskusrikospoliisi: al-Hol -palaajat eivät ole yhteismitallisia – "Jokainen on yksilö tässä tutkinnassa"

Esi­sel­vi­tyk­set aloit­ta­va kes­kus­ri­kos­po­lii­si: al-Hol -pa­laa­jat eivät ole yh­teis­mi­tal­li­sia – "Jo­kai­nen on yksilö tässä tut­kin­nas­sa"

01.06.2020 16:54 0
Perussuomalaiset ärhäköityivät – Jussi Halla-aho hyökkäsi rajusti vihreiden kimppuun ja syytti puoluetta fanaatikkojen houkuttelemisesta länteen

Pe­rus­suo­ma­lai­set är­hä­köi­tyi­vät – Jussi Hal­la-aho hyök­kä­si rajusti vih­rei­den kimp­puun ja syytti puo­luet­ta fa­naa­tik­ko­jen hou­kut­te­le­mi­ses­ta länteen

01.06.2020 16:17 0
Ulkoministeri Haavisto al-Holista palanneista: "Leiristä lähteneistä on tullut erilaisia tietoja useita viikkoja"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to al-Ho­lis­ta pa­lan­neis­ta: "Lei­ris­tä läh­te­neis­tä on tullut eri­lai­sia tietoja useita viik­ko­ja"

01.06.2020 13:32 1
Al-Holista tulevien vastaanottamiseen on varauduttu pitkään

Al-Ho­lis­ta tu­le­vien vas­taan­ot­ta­mi­seen on va­rau­dut­tu pitkään

31.05.2020 18:28 0
Ulkoministeriö al-Holista saapuneista suomalaisista: "Ovat olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa"

Ul­ko­mi­nis­te­riö al-Ho­lis­ta saa­pu­neis­ta suo­ma­lai­sis­ta: "Ovat olo­suh­tei­siin nähden hyvässä kun­nos­sa"

31.05.2020 16:36 0
Ulkoministeriö vahvistaa: Al-Holin leirillä olleita saapumassa Suomeen – ministeriö tiedottaa lisää myöhemmin tänään

Ul­ko­mi­nis­te­riö vah­vis­taa: Al-Ho­lin lei­ril­lä olleita saa­pu­mas­sa Suomeen – mi­nis­te­riö tie­dot­taa lisää myö­hem­min tänään

31.05.2020 15:44 0
Pekka Haavisto kommentoi esitutkintapyyntöä –aikoo jatkaa ulkoministerinä rikosepäilyistä huolimatta

Pekka Haa­vis­to kom­men­toi esi­tut­kin­ta­pyyn­töä –aikoo jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä ri­kos­epäi­lyis­tä huo­li­mat­ta

19.02.2020 15:20 0
Valtio-opin professori: Poikkeuksellinen ratkaisu – valiokunta ei halunnut antaa kuvaa, että Haaviston asia olisi painettu villaisella

Val­tio-opin pro­fes­so­ri: Poik­keuk­sel­li­nen rat­kai­su – va­lio­kun­ta ei ha­lun­nut antaa kuvaa, että Haa­vis­ton asia olisi pai­net­tu vil­lai­sel­la

19.02.2020 13:16 0
Ulkoministeri poliisikuulusteluihin: Pekka Haaviston toimista konsulipäällikön siirtämiseksi pois tehtävistä suoritetaan esitutkinta

Ul­ko­mi­nis­te­ri po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin: Pekka Haa­vis­ton toi­mis­ta kon­su­li­pääl­li­kön siir­tä­mi­sek­si pois teh­tä­vis­tä suo­ri­te­taan esi­tut­kin­ta

19.02.2020 12:40 0
Al-Holin leirin suomalaisten tilanteeseen uutta selvyyttä? – Koillis-Syyrian itsehallintoalueen "ulkoministerin" Suomen-vierailu alkaa

Al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten ti­lan­tee­seen uutta sel­vyyt­tä? – Koil­lis-Syy­rian it­se­hal­lin­to­alueen "ul­ko­mi­nis­te­rin" Suo­men-vie­rai­lu alkaa

29.01.2020 07:00 0
Haaviston ja konsulipäällikön kertomuksissa ristiriitoja –perustuslakivaliokunta pyytää lisäselvityksiä ulkoministeriöstä

Haa­vis­ton ja kon­su­li­pääl­li­kön ker­to­muk­sis­sa ris­ti­rii­to­ja –pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta pyytää li­sä­sel­vi­tyk­siä ul­ko­mi­nis­te­riös­tä

14.01.2020 11:42 0
Al Hol-jupakan käsittely alkoi – Haavisto meni perustuslakivaliokunnan kuultavaksi sanomatta sanaakaan

Al Hol-ju­pa­kan kä­sit­te­ly alkoi – Haa­vis­to meni pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kuul­ta­vak­si sa­no­mat­ta sa­naa­kaan

14.01.2020 09:46 0
Perustuslakivaliokunta saattaa jo tiistaina päättää, joutuuko Haavisto poliisitutkintaan al Holin -leirin suomalaisten kotiutusjupakassa

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saattaa jo tiis­tai­na päät­tää, jou­tuu­ko Haa­vis­to po­lii­si­tut­kin­taan al Holin -leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­ju­pa­kas­sa

13.01.2020 07:11 0
Vaikeuskerroin al-Holin leirillä olevien kotiuttamisessa kasvoi – iranilaiskenraalin surma kuumensi tilanteen koko Lähi-idässä
Kolumni Jussi Orell

Vai­keus­ker­roin al-Ho­lin lei­ril­lä olevien ko­tiut­ta­mi­ses­sa kasvoi – ira­ni­lais­ken­raa­lin surma kuu­men­si ti­lan­teen koko Lä­hi-idäs­sä

07.01.2020 19:46 0
Tilaajille