Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Airbnb
Tässä on Rovaniemen halvin hotellihuone –  hotellit takovat nyt huipputulosta

Tässä on Ro­va­nie­men halvin ho­tel­li­huo­ne – ho­tel­lit takovat nyt huip­pu­tu­los­ta

09.03.2023 05:00 22
Tilaajille
Sivusto: Lapissa on maan toiseksi eniten Airbnb-kohteita – Kittilästä lyhytvuokrauksella tienaa keskimäärin yli 2 600 euroa kuukaudessa

Si­vus­to: Lapissa on maan toi­sek­si eniten Airbnb-koh­tei­ta – Kit­ti­läs­tä ly­hyt­vuok­rauk­sel­la tienaa kes­ki­mää­rin yli 2 600 euroa kuu­kau­des­sa

16.02.2023 12:30
Tilaajille
Matkailun elpyminen on nostanut taas esiin Airbnb-toimintaan liittyvät ongelmat Rovaniemellä – niiden ratkaisemiseen löytyy malli Tampereelta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun el­py­mi­nen on nos­ta­nut taas esiin Airbnb-toi­min­taan liit­ty­vät on­gel­mat Ro­va­nie­mel­lä – niiden rat­kai­se­mi­seen löytyy malli Tam­pe­reel­ta

11.12.2022 20:00 6
Tilaajille
Lyhytvuokraus on Rovaniemellä miljoonien bisnes, mutta kaupunki ei ohjeista sitä mitenkään – Tampere kokee saaneensa hyötyä omien ohjeiden tekemisestä

Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään – Tampere kokee saa­neen­sa hyötyä omien oh­jei­den te­ke­mi­ses­tä

09.12.2022 05:00 31
Tilaajille
Ainoa Pohjoismaissa: Sallaan muuttanut perhe muunsi koulubussin majoitustilaksi – brittipariskunta löysi paikan unelmansa toteuttamiseen

Ainoa Poh­jois­mais­sa: Sallaan muut­ta­nut perhe muunsi kou­lu­bus­sin ma­joi­tus­ti­lak­si – brit­ti­pa­ris­kun­ta löysi paikan unel­man­sa to­teut­ta­mi­seen

29.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Kesän varauskalenterit täyttyvät Airbnb-kohteissa – Äijän mökillä Kilpisjärvellä vierailee kesällä pääasiassa kotimaan matkailijoita

Kesän va­raus­ka­len­te­rit täyt­ty­vät Airbnb-koh­teis­sa – Äijän mökillä Kil­pis­jär­vel­lä vie­rai­lee kesällä pää­asias­sa ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta

18.06.2022 13:33
Mitä oikein kielletään, kun kielletään lyhytvuokraus? – Toiminnan kirjo on laaja, mikä vaikeuttaa vastuullisen toiminnan määrittelemistä

Mitä oikein kiel­le­tään, kun kiel­le­tään ly­hyt­vuok­raus? – Toi­min­nan kirjo on laaja, mikä vai­keut­taa vas­tuul­li­sen toi­min­nan mää­rit­te­le­mis­tä

23.02.2022 18:16 12
Tilaajille
Airbnb piti pintansa koronavuonna 2021 – Lapissa eniten tarjontaa heti pääkaupungin jälkeen, huonointa tuottoa majoittajat saivat Kemissä

Airbnb piti pin­tan­sa ko­ro­na­vuon­na 2021 – Lapissa eniten tar­jon­taa heti pää­kau­pun­gin jäl­keen, huo­noin­ta tuottoa ma­joit­ta­jat saivat Kemissä

04.02.2022 14:41 1
Tilaajille
Airbnb nousee aallonpohjasta – majoitusvaraukset kääntyivät nousuun majoitusliikkeissä ja rekisteröimättömillä majoittajilla Rovaniemellä

Airbnb nousee aal­lon­poh­jas­ta – ma­joi­tus­va­rauk­set kään­tyi­vät nousuun ma­joi­tus­liik­keis­sä ja re­kis­te­röi­mät­tö­mil­lä ma­joit­ta­jil­la Ro­va­nie­mel­lä

23.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Airbnb:n säännöt tarkentuivat, mutteivät vieläkään riittävästi
Pääkirjoitus

Airbnb:n säännöt tar­ken­tui­vat, mutt­ei­vät vie­lä­kään riit­tä­väs­ti

08.06.2021 21:15 4
Tilaajille
"Ongelmia ratkotaan nyt oikeusjuttu kerrallaan" – KHO:n tuore päätös ei lopeta lyhytvuokraukseen liittyviä kiistoja Rovaniemellä

"On­gel­mia rat­ko­taan nyt oi­keus­jut­tu ker­ral­laan" – KHO:n tuore päätös ei lopeta ly­hyt­vuok­rauk­seen liit­ty­viä kiis­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

08.06.2021 18:16 13
Tilaajille
Airbnb: Edessä ennennäkemätön matkustusbuumi – Vuokrausjaksot ovat pidentyneet koronan aikana

Airbnb: Edessä en­nen­nä­ke­mä­tön mat­kus­tus­buu­mi – Vuok­raus­jak­sot ovat pi­den­ty­neet koronan aikana

14.05.2021 09:50 4
Poliisi ei alota lyhytaikaista majoitustoimintaa koskevaa esitutkintaa Rovaniemellä –   Ilmi ei tullut sellaisia seikkoja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

Poliisi ei alota ly­hyt­ai­kais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa kos­ke­vaa esi­tut­kin­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ilmi ei tullut sel­lai­sia seik­ko­ja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

19.02.2021 13:55 4
Tilaajille
Ammattimaista majoitustoimintaa vai ei? – Rovaniemen kaupunginjohtaja haluaa ministeriön arvioivan lyhytvuokrauksen sääntelyä

Am­mat­ti­mais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa vai ei? – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa mi­nis­te­riön ar­vioi­van ly­hyt­vuok­rauk­sen sään­te­lyä

16.02.2021 18:14 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­te­lyä Airbnb-toi­min­taan

26.01.2021 22:13 1
Tilaajille
Lyhytvuokraajat uskovat matkailun uuteen nousuun – moni on vuokrannut asunnon pitempiaikaisesti, massamyyntiä ei ole vielä nähty

Ly­hyt­vuok­raa­jat uskovat mat­kai­lun uuteen nousuun – moni on vuok­ran­nut asunnon pi­tem­piai­kai­ses­ti, mas­sa­myyn­tiä ei ole vielä nähty

24.01.2021 19:08
Tilaajille
"Varauksia vain tuli ja tuli" – Koronavuosi yllätti Airbnb-mökkiä vuokraavan Heli Höökin, ei ehtinyt olla itse mökillä yhtään viikonloppua

"Va­rauk­sia vain tuli ja tuli" – Ko­ro­na­vuo­si yllätti Airbnb-mök­kiä vuok­raa­van Heli Höökin, ei ehtinyt olla itse mökillä yhtään vii­kon­lop­pua

20.01.2021 11:30
Tilaajille
Viime joulukuussa Airbnb-asunto Rovaniemellä maksoi keskimäärin 203 euroa yö – Nyt samalla rahalla saa kokonaisen omakotitalon sesongin kuumimpana aikana

Viime jou­lu­kuus­sa Airbnb-asun­to Ro­va­nie­mel­lä maksoi kes­ki­mää­rin 203 euroa yö – Nyt samalla rahalla saa ko­ko­nai­sen oma­ko­ti­ta­lon se­son­gin kuu­mim­pa­na aikana

16.11.2020 19:30 5
Tilaajille
Kuusamo Airbnb-tuottojen kärjessä vuonna 2020 – kuukausituotto keskimäärin 2400 euroa

Kuusamo Airbnb-tuot­to­jen kär­jes­sä vuonna 2020 – kuu­kau­si­tuot­to kes­ki­mää­rin 2400 euroa

27.10.2020 09:27 2
Tilaajille
Hotellikäyttöön muutettu asuinkerrostalo sai Rovaniemellä siunauksen – Salahotelliksikin kutsuttu Airbnb-talo saa nyt virallisesti olla liike- ja majoitustilarakennus

Ho­tel­li­käyt­töön muu­tet­tu asuin­ker­ros­ta­lo sai Ro­va­nie­mel­lä siu­nauk­sen – Sa­la­ho­tel­lik­si­kin kut­sut­tu Airbnb-ta­lo saa nyt vi­ral­li­ses­ti olla liike- ja ma­joi­tus­ti­la­ra­ken­nus

27.08.2020 09:51 8
Tilaajille