Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Airbnb
Rovaniemen Airbnb-majoittajien toivotaan ohjeistavan matkailijoita joen vaaroista

Ro­va­nie­men Airbnb-ma­joit­ta­jien toi­vo­taan oh­jeis­ta­van mat­kai­li­joi­ta joen vaa­rois­ta

28.11.2023 14:13 4
Majoitustoiminta asukkaiden näkökulmasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­joi­tus­toi­min­ta asuk­kai­den nä­kö­kul­mas­ta

01.11.2023 15:20
Haluaako Rovaniemi olla matkailukaupunki?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luaa­ko Ro­va­nie­mi olla mat­kai­lu­kau­pun­ki?

27.09.2023 04:00 3
Kaupunki oli langettamassa roimia uhkasakkoja  kahden tornitalon Airbnb-toiminnasta Oulussa, mutta rakennuslautakunta palautti molemmat päätösesitykset uudelleen valmisteltaviksi

Kau­pun­ki oli lan­get­ta­mas­sa roimia uh­ka­sak­ko­ja kahden tor­ni­ta­lon Airbnb-toi­min­nas­ta Ou­lus­sa, mutta ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti mo­lem­mat pää­tös­esi­tyk­set uu­del­leen val­mis­tel­ta­vik­si

20.09.2023 20:30 5
Tilaajille
Toistuva lyhytvuokraus, vauvansängyt ja sisäänkirjautumisohjeet voivat viitata lainvastaiseen majoitustoimintaan – tällaisia ovat korkeimman hallinto-oikeuden Airbnb-linjaukset

Tois­tu­va ly­hyt­vuok­raus, vau­van­sän­gyt ja si­sään­kir­jau­tu­mis­oh­jeet voivat viitata lain­vas­tai­seen ma­joi­tus­toi­min­taan – täl­lai­sia ovat kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den Airbnb-lin­jauk­set

15.09.2023 05:00 11
Tilaajille
Oululaisen kerrostaloyhtiön Airbnb-vuokraajat saivat jopa 30 000 euron uhkasakot – kahdeksan eri omistajan asunnoissa pyörii majoituspalvelu

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lo­yh­tiön Airbnb-vuok­raa­jat saivat jopa 30 000 euron uh­ka­sa­kot – kah­dek­san eri omis­ta­jan asun­nois­sa pyörii ma­joi­tus­pal­ve­lu

06.09.2023 10:31 22
Tilaajille
Toimittajalta: Kotimajoitus muuttui miljoonabisnekseksi – Rovaniemen matkailu kasvaa osin Airbnb:n varassa, mutta sääntöjä se kaipaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ti­ma­joi­tus muuttui mil­joo­na­bis­nek­sek­si – Ro­va­nie­men mat­kai­lu kasvaa osin Airbnb:n va­ras­sa, mutta sään­tö­jä se kaipaa

30.08.2023 15:40 5
Asuntoja matkailijoille vuokraava yritys moittii Rovaniemen kaavoitusta ja lupapolitiikkaa – "Jos tämä olisi haluttu kieltää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

Asun­to­ja mat­kai­li­joil­le vuok­raa­va yritys moittii Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ja lu­pa­po­li­tiik­kaa – "Jos tämä olisi haluttu kiel­tää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

28.08.2023 05:00 30
Tilaajille
Salahotellien luvatussa kaupungissa majoittamisesta tuli "asuntojen vuokrausta kalustettuna"
Kolumni

Sa­la­ho­tel­lien lu­va­tus­sa kau­pun­gis­sa ma­joit­ta­mi­ses­ta tuli "a­sun­to­jen vuok­raus­ta ka­lus­tet­tu­na"

26.08.2023 05:00 33
Johtava Airbnb-kaupunki Rovaniemi on luvannut puuttua lyhytvuokrauksen lieveilmiöihin uusilla säännöillä – nyt on lupauksen lunastamisen aika
Pääkirjoitus

Johtava Airbnb-kau­pun­ki Ro­va­nie­mi on lu­van­nut puuttua ly­hyt­vuok­rauk­sen lie­ve­il­miöi­hin uusilla sään­nöil­lä – nyt on lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen aika

22.08.2023 15:24 10
Lyhytvuokrauksen rajoittaminen olisi haitaksi Rovaniemelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­vuok­rauk­sen ra­joit­ta­mi­nen olisi hai­tak­si Ro­va­nie­mel­le

19.07.2023 09:06 20
Lyhytvuokrauksen saaminen lakiin kerää kiitosta Rovaniemellä – kaupunki haluaa mukaan lain valmistelutyöhön

Ly­hyt­vuok­rauk­sen saa­mi­nen lakiin kerää kii­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki haluaa mukaan lain val­mis­te­lu­työ­hön

17.07.2023 16:31 17
Tilaajille
Asuntoministeri Lapin Kansalle: Lyhytvuokrauksen edellytykset turvattava ja ongelmiin puututtava – Airbnb saadaan vihdoin lakiin

Asun­to­mi­nis­te­ri Lapin Kan­sal­le: Ly­hyt­vuok­rauk­sen edel­ly­tyk­set tur­vat­ta­va ja on­gel­miin puu­tut­ta­va – Airbnb saadaan vihdoin lakiin

17.07.2023 05:00 9
Tilaajille
Lyhytvuokraus tarvitsee selkeän lainsäädännön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­vuok­raus tar­vit­see selkeän lain­sää­dän­nön

10.07.2023 17:01 7
Rovaniemi saa sittenkin omat Airbnb-ohjeet – valmistelutyö alkaa elokuussa

Ro­va­nie­mi saa sit­ten­kin omat Airbnb-oh­jeet – val­mis­te­lu­työ alkaa elo­kuus­sa

02.07.2023 06:00 58
Tilaajille
Rovaniemi ei noudata Rakennustarkastuksen lyhytvuokrausohjeita, vaan odottaa edelleen ministeriön selvityksiä – perustelut eivät vakuuta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi ei noudata Ra­ken­nus­tar­kas­tuk­sen ly­hyt­vuok­rau­soh­jei­ta, vaan odottaa edel­leen mi­nis­te­riön sel­vi­tyk­siä – pe­rus­te­lut eivät vakuuta

30.06.2023 20:05 10
Miksi Airbnb-pelisääntöjen tekeminen on Rovaniemellä vaikeampaa kuin muissa kaupungeissa?
Kolumni

Miksi Airbnb-pe­li­sään­tö­jen te­ke­mi­nen on Ro­va­nie­mel­lä vai­keam­paa kuin muissa kau­pun­geis­sa?

27.06.2023 05:00 36
Rovaniemi vaatii lakia lyhytvuokrauksesta – paikallisia ohjeita ei tule, vaikka selvityspyyntö jumittaa ministeriössä

Ro­va­nie­mi vaatii lakia ly­hyt­vuok­rauk­ses­ta – pai­kal­li­sia ohjeita ei tule, vaikka sel­vi­tys­pyyn­tö ju­mit­taa mi­nis­te­riös­sä

25.06.2023 11:03 36
Tilaajille
Reki vetää jo hevosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reki vetää jo hevosta

10.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Lyhytaikainen vuokraus on taas vilkastunut – asuntoja kaipaavat muutkin kuin turistit erilaisiin tarkoituksiin: "Harvalla on varaa maksaa hotellia viikoiksi"

Ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus on taas vil­kas­tu­nut – asun­to­ja kai­paa­vat muutkin kuin tu­ris­tit eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin: "Har­val­la on varaa maksaa ho­tel­lia vii­koik­si"

15.04.2023 06:30 2
Tilaajille