Airbnb
Korona runteli Rovaniemen Airbnb-markkinaa: noin kolmannes asunnoista poistunut vuokrauksen piiristä

Korona runteli Ro­va­nie­men Airbnb-mark­ki­naa: noin kol­man­nes asun­nois­ta pois­tu­nut vuok­rauk­sen pii­ris­tä

14.07.2020 14:53 2
Ensi sesonkiin: Hotellinjohtaja Jussi Perkkiö uskoo, että kotimaanmatkailu piristyy ja aikoo itsekin matkustaa Turkuun

Ensi se­son­kiin: Ho­tel­lin­joh­ta­ja Jussi Perkkiö uskoo, että ko­ti­maan­mat­kai­lu pi­ris­tyy ja aikoo itsekin mat­kus­taa Turkuun

17.06.2020 09:00 0
Lukijalta: Airbnb-majoittaja, älä luo kopiota hotellista
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-ma­joit­ta­ja, älä luo kopiota ho­tel­lis­ta

03.06.2020 08:42 0
Tilaajille
Rovaniemellä yöpyneiden turistien määrä putosi puolella maaliskuussa – majoitusmyynti väheni 2,5 miljoonalla

Ro­va­nie­mel­lä yö­py­nei­den tu­ris­tien määrä putosi puo­lel­la maa­lis­kuus­sa – ma­joi­tus­myyn­ti väheni 2,5 mil­joo­nal­la

29.04.2020 16:04 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yrittäjä tarvitsee nyt yhteiskunnan tukea, mutta Airbnb-toimijalle sitä ei tarvitse tarjota
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jä tar­vit­see nyt yh­teis­kun­nan tukea, mutta Airbnb-toi­mi­jal­le sitä ei tar­vit­se tarjota

20.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Vuokra-asuntoja saattaa olla Rovaniemellä pian ennätysmäärä: sadat Airbnb-asunnot tyhjenivät koronan takia, vuokratkin voivat nyt laskea

Vuok­ra-asun­to­ja saattaa olla Ro­va­nie­mel­lä pian en­nä­tys­mää­rä: sadat Airbnb-asun­not tyh­je­ni­vät koronan takia, vuok­rat­kin voivat nyt laskea

16.04.2020 13:44 0
Tilaajille
Tyhjinä seisovista airbnb-asunnoista voi tulla taakka vuokraajilleen – osa joutuu siirtämään kohteensa pitkäaikaisvuokraukseen

Tyhjinä sei­so­vis­ta airbnb-asun­nois­ta voi tulla taakka vuok­raa­jil­leen – osa joutuu siir­tä­mään koh­teen­sa pit­kä­ai­kais­vuok­rauk­seen

24.03.2020 10:24 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Tässäkö Airbnb-pul­maan rat­kai­su?

19.03.2020 13:29 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Luk­jal­ta: Airbnb:l­le selkeät säännöt

07.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Kauppi

Lu­ki­jal­ta: Lex Kittilä käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2020 08:34 0
Tilaajille
Lukijalta: Airbnb-toimintaan kunnolliset pelisäännöt
Lukijalta Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-toi­min­taan kun­nol­li­set pe­li­sään­nöt

19.02.2020 17:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Anttila

Lu­ki­jal­ta: Airbnb ja Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­ta – to­teu­tuu­ko oi­keu­den­mu­kai­suus?

07.02.2020 12:53 0
Lukijalta: Airbnb-ongelmaa ei voi sysätä kerrostaloista kotinsa ostaneille asukkaille
Lukijalta Mielipide Ritva Anttila

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-on­gel­maa ei voi sysätä ker­ros­ta­lois­ta kotinsa os­ta­neil­le asuk­kail­le

05.02.2020 13:12 0
Tilaajille
Lukijalta: Vuokra-asuntojen hinnoittelu vääristynyt Rovaniemellä
Lukijalta Mielipide Unto Nikula

Lu­ki­jal­ta: Vuok­ra-asun­to­jen hin­noit­te­lu vää­ris­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä

05.02.2020 11:06 0
Lapin yliopisto selvitti: Rovaniemellä kaivataan selkeämpää lainsäädäntöä Airbnb-toiminnalle, mutta keinoja pelisääntöjen selkeyttämiseen on jo olemassa

Lapin yli­opis­to sel­vit­ti: Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan sel­keäm­pää lain­sää­dän­töä Airbnb-toi­min­nal­le, mutta keinoja pe­li­sään­tö­jen sel­keyt­tä­mi­seen on jo ole­mas­sa

04.02.2020 18:24 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kemijärveä ei löydy englanniksi
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Ke­mi­jär­veä ei löydy eng­lan­nik­si

22.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Asuntojen lyhytaikainen vuokraus kasvaa, mutta kunnon pelisäännöt puuttuvat yhä – Airbnb-toiminta kaipaa lainsäädäntöä

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kasvaa, mutta kunnon pe­li­sään­nöt puut­tu­vat yhä – Airbnb-toi­min­ta kaipaa lain­sää­dän­töä

20.12.2019 19:03 0
Tilaajille
Vertailu: Kittiläläinen ja ivalolainen voivat kääriä airbnb:llä yli 20 000 euron tulot, Rovaniemi saa parhaat kävijäsuositukset

Ver­tai­lu: Kit­ti­lä­läi­nen ja iva­lo­lai­nen voivat kääriä airbnb:l­lä yli 20 000 euron tulot, Ro­va­nie­mi saa parhaat kä­vi­jä­suo­si­tuk­set

19.11.2019 13:19 0
Tilaajille
Rovaniemellä tänä vuonna jo lähes puoli miljoonaa yöpymistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Ro­va­nie­mel­lä tänä vuonna jo lähes puoli mil­joo­naa yö­py­mis­tä enemmän kuin vuotta aiemmin

11.11.2019 22:13 0
Tilaajille
Rovaniemellä DAS:n opiskelija-asuntoja on Airbnb-sivustolla: Opiskelija-asunnon luvaton jälleenvuokraus voi viedä katon pään päältä

Ro­va­nie­mel­lä DAS:n opis­ke­li­ja-asun­to­ja on Airbnb-si­vus­tol­la: Opis­ke­li­ja-asun­non luvaton jäl­leen­vuok­raus voi viedä katon pään päältä

01.11.2019 07:30 0
Tilaajille