Afrikka
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Su­ku­juu­re­ni Am­bo­maal­la

22.03.2021 22:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ke­hi­tys­apu tuhoaa al­ku­pe­räis­kult­tuu­rin

18.11.2020 05:25
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä toimiva Arctic Forest Foods oy ja Kul­ta­suk­laa oy yh­dis­ty­vät – Yhtiö pyrkii kan­sain­vä­lis­ty­mään Peter Ves­ter­bac­kan ja muiden tun­net­tu­jen si­joit­ta­jien tuella

01.09.2020 12:56
Tilaajille

So­ma­lian pää­mi­nis­te­ri joutui eroa­maan – en­sim­mäi­set suorat vaalit si­säl­lis­so­dan vuo­si­kym­men­ten jälkeen ovat vaa­ras­sa

27.07.2020 12:08

Sudan sallii al­ko­ho­lin käytön ei-mus­li­meil­le ja uskosta luo­pu­mi­sen – naisten su­ku­puo­li­elin­ten sil­po­mi­nen kiel­le­tään

12.07.2020 20:28

Etio­pia­lai­nen suo­sik­ki­lau­la­ja hau­dat­tiin mit­ta­vien tur­va­jär­jes­te­ly­jen saat­te­le­ma­na

02.07.2020 15:01

Suo­sik­ki­lau­la­jan am­pu­mi­nen sytytti Etio­pias­sa pro­tes­tit, joissa on kuollut yli 50 ihmistä

01.07.2020 17:02

Rans­ka­lais­ta adop­tio­toi­mis­toa epäil­lään pe­tok­ses­ta – välitti lapsia, jotka eivät olleet hy­lät­ty­jä

15.06.2020 15:12

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei unoh­de­ta hei­koim­pien aut­ta­mis­ta

01.04.2020 12:26
Tilaajille

"Vaa­lei­hin on pitkä aika", Ur­pi­lai­nen kuittaa ja suit­sut­taa ole­van­sa nyt erit­täin mo­ti­voi­tu­nut – ko­mis­saa­ri­kau­den alku on mennyt Af­rik­ka-suh­tei­den parissa

16.02.2020 07:00
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus levisi Af­rik­kaan - WHO on huo­lis­saan, miten köyhät maat sel­viä­vät ti­lan­tees­ta

15.02.2020 09:44
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Sil­po­mi­nen kauheaa vä­ki­val­taa

05.02.2020 10:30
Tilaajille

Näin Venäjä ostaa Af­rik­kaa puo­lel­leen ydin­tek­nii­kal­la – Egyp­tiin ra­ken­ne­taan neljä Han­hi­ki­ven si­sar­voi­ma­laa, ja vi­ri­tel­miä on 20 maassa

02.11.2019 07:00
Tilaajille

Afrikan unionin "pää­kau­pun­ki" Addis Abeba on luon­nol­li­nen kohde Nii­nis­tön vie­rai­lul­le – Rau­han­tur­vaa­mi­nen ja kauppa myös Suomen int­res­seis­sä

14.10.2019 06:00
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa tyt­tö­jen oi­keuk­sia jo nyt

11.10.2019 06:00
Tilaajille

Miksi Afrikka on niin tärkeä, että EU tukee sitä vuo­sit­tain mil­jar­deil­la? – Ur­pi­lai­sel­la on edes­sään teh­tä­vä, jonka epä­on­nis­tu­mi­nen näkyisi Eu­roo­pan ra­joil­la

16.09.2019 07:00
Tilaajille