Uudenmaan eristäminen

Po­lii­si­hal­li­tus oh­jeis­ti sul­ku­sa­ko­tuk­sen oikein – Pelkkä tar­kas­tus­pis­tei­den si­joit­te­lu ei olisi tehnyt sa­kot­ta­mi­ses­ta lail­lis­ta

12.05.2020 17:10

Pe­rus­teet­to­mia sakkoja Uu­den­maan rajalla ar­viol­ta 10–20, poliisi on yh­tey­des­sä sa­ko­tet­tui­hin – epä­sel­vyyk­siä myös si­sä­ra­jo­jen val­von­nas­sa

11.05.2020 19:30
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Metrin mit­tai­nen virhe: Olisiko Uu­den­maan ra­ja­val­von­ta­pis­teet pitänyt sit­ten­kin si­joit­taa pik­ku­riik­ki­sen pi­dem­mäl­le?

11.05.2020 14:34
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi Uu­den­maan sulku oli pu­ret­ta­va?

30.04.2020 06:00
Tilaajille

Uu­den­maan eris­tyk­sen pur­ka­mi­sen vai­ku­tuk­set näkyvät ai­kai­sin­taan 2–3 viikon ku­lut­tua – asian­tun­ti­jan mukaan eristys auttoi "jos­sain määrin"

20.04.2020 21:18

Nä­kö­kul­ma: Saako päät­tä­jil­tä kysyä mie­li­pi­det­tä ennen pää­tök­sen­te­koa? – Tämän vuoksi sel­vi­tim­me kantaa Uu­den­maan avaa­mi­seen

20.04.2020 11:45

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tuk­sen selitys Uu­den­maan eris­tyk­sen pur­ka­mi­sen syystä niel­tiin liian hel­pos­ti

17.04.2020 19:08

LM-ky­se­ly: Uu­den­maan avaus­pää­tös oli vaikea kan­san­edus­ta­jil­le – hal­li­tus­kin kaukana yk­si­mie­li­ses­tä

17.04.2020 07:00
Tilaajille

Rajan avau­tu­mi­nen ei ai­heut­ta­nut ryn­täyk­siä –Mök­ki­paik­ka­kun­nil­la luo­te­taan lo­ma-asuk­kai­den vas­tuul­li­seen toi­min­taan

16.04.2020 22:35
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Avat­tiin­ko Uu­den­maan raja sit­ten­kin liian ai­kai­sin?

15.04.2020 17:29
Tilaajille

Poliisi val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Uu­den­maan muusta Suo­mes­ta eris­tä­viä his­to­rial­li­sia tie­sul­ku­ja

15.04.2020 13:22

Uu­den­maan eristys päät­tyy, mutta hal­li­tus suo­sit­te­lee vält­tä­mään tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta – "Nyt ei ole oikea aika lähteä mö­keil­le"

15.04.2020 13:17

Kur­vi­nen: Kes­kus­tan ryhmä olisi ha­lun­nut jatkaa Uu­den­maan eris­tä­mis­tä, mutta nokan ko­put­ta­mis­ta ei ollut

15.04.2020 12:28

Uu­den­maan rajojen avaa­mi­nen tuskin lisää bussi- ja ju­na­vuo­ro­jen tar­vet­ta mer­kit­tä­väs­ti – Koronan odo­te­taan li­sää­vän ke­sä­lo­ma­mat­kai­lua ko­ti­maas­sa

15.04.2020 12:25

Uu­den­maan eristys päättyy – liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pois­tu­vat jo tänään "Ti­lan­ne on yhä vakava ja siihen on syytä suh­tau­tua va­ka­vas­ti"

15.04.2020 10:30

Uu­den­maan eris­tyk­sen jat­kos­ta tietoa tänään – näin eris­tyk­sen pur­ka­mi­nen vai­kut­tai­si

15.04.2020 08:43

Neu­vot­te­lut Uu­den­maan ti­lan­tees­ta ve­nyi­vät yöhön – sulun purku jakoi rivejä hal­li­tuk­ses­sa

15.04.2020 07:55

Pää­mi­nis­te­ri Marin IS:lle: Hal­li­tus ei val­mis­te­le Uu­den­maan eris­tä­mi­sen jatkoa

11.04.2020 08:40

Uu­den­maan rajan yli yrit­te­li­jöi­tä sel­väs­ti enemmän pää­siäi­se­nä – noin kuusi pro­sent­tia kään­ny­tet­tiin

10.04.2020 22:46

MTV: Hus-po­mo ki­ris­täi­si ra­joi­tuk­sia Uu­del­la­maal­la, hen­gi­tys­suo­jain­pak­ko kai­kil­le

08.04.2020 21:36