Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Sanomalehti koulussa

Ko­ro­na­vi­rus saa lapsen ky­se­le­mään jopa kuo­le­mas­ta – par­hai­ten rau­hoit­te­let häntä sa­moil­la kei­noil­la kuin ai­kuis­ta: älä sivuuta pel­ko­ja, kerro faktat

04.02.2020 07:00
Tilaajille

Mais­tu­vam­man matikan puo­les­ta: Op­pi­lail­le pitäisi osoit­taa ma­te­ma­tii­kan hyö­dyl­li­syys eikä ju­mit­tua kaa­va­mai­seen suo­rit­ta­mi­seen

01.02.2017 12:21

Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­leen vä­li­ai­kai­nen nuo­ri­so­ti­la

01.02.2017 12:05

”Joil­le­kin aloille on helppo päästä opis­ke­le­maan”

31.01.2017 18:21

”U­SA:s­sa on tällä het­kel­lä väärä henkilö vää­räs­sä pai­kas­sa” – Trump näkyy ja kuuluu lap­pi­lais­ten­kin elä­mäs­sä

31.01.2017 16:24
Tilaajille

Jari ”Bull” Men­tu­la: Säh­kö­asen­ta­ja­na olisin tie­nan­nut enemmän kuin tähän asti yh­teen­sä

31.01.2017 11:42

As­te­ri­xin hei­mo­lai­nen Samuel Allo opet­te­lee lauluja maail­mal­la

31.01.2017 10:53

Ura, joka alkoi keit­tiön ros­ka­ko­ris­ta: ”Mä oon si­säi­ses­ti jo su­pers­ta­ra”

31.01.2017 09:40

Ala­kou­lu­lai­nen liikkuu vä­li­tun­nil­la, kun siihen on tilaa ja vä­li­nei­tä – pak­ka­nen­kaan ei lapsia pelota

30.01.2017 23:02

Ala­kou­lu­lai­nen liikkuu vä­li­tun­nil­la, kun siihen on tilaa ja vä­li­nei­tä – pak­ka­nen­kaan ei lapsia pelota

30.01.2017 19:10

Huus­hol­li­tie­toa op­pi­ai­nee­na ja mikä on pilti? - Meän­kie­li kiin­nos­taa Över­tor­neån nuoria

30.01.2017 10:47

Suosio yllätti lap­pi­lai­set tu­bet­ta­jat - esi­mer­kik­si tätä viit­to­ma­ki­ro­sa­no­ja opet­ta­vaa videota on kat­sot­tu kym­me­niä tu­han­sia kertoja

30.01.2017 07:27

Työ­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen kan­nat­taa tehdä huo­lel­la

30.01.2017 05:57

Noin neljä tuntia mediaa päi­väs­sä: Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la kiinni luo­tet­ta­vuu­teen ja so­me­kup­laan

30.01.2017 04:57

Kou­lu­jen sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la pu­reu­du­taan so­me-kup­liin

29.01.2017 21:26