Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asuntomarkkinat
Asuntokaupan ketjussa voi olla jopa seitsemän asuntoa – varainsiirtoveron muutos ei vielä näy asuntokaupan määrissä Rovaniemellä

Asun­to­kau­pan ket­jus­sa voi olla jopa seit­se­män asuntoa – va­rain­siir­to­ve­ron muutos ei vielä näy asun­to­kau­pan mää­ris­sä Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Tapasimme uudesta kodista haaveilevat lapsiperheet Oulussa ja Helsingissä – Näin heidän tilanteensa asuntomarkkinoilla eroavat toisistaan

Ta­pa­sim­me uudesta kodista haa­vei­le­vat lap­si­per­heet Oulussa ja Hel­sin­gis­sä – Näin heidän ti­lan­teen­sa asun­to­mark­ki­noil­la eroavat toi­sis­taan

02.09.2023 08:00
Tilaajille
Lyhytvuokraus pitää Rovaniemen asuntomarkkinat elossa läpi vaikeiden aikojen, arvioi kiinteistötalouden professori

Ly­hyt­vuok­raus pitää Ro­va­nie­men asun­to­mark­ki­nat elossa läpi vai­kei­den ai­ko­jen, arvioi kiin­teis­tö­ta­lou­den pro­fes­so­ri

30.08.2023 05:00 28
Tilaajille
Kiimingissä asuvat Järviset uskovat, että oikein hinnoiteltu talo menee kaupaksi ilman välittäjää – Näihin kuuteen asiaan kiinteistön myyjän on syytä kiinnittää erityistä huomiota

Kii­min­gis­sä asuvat Jär­vi­set us­ko­vat, että oikein hin­noi­tel­tu talo menee kau­pak­si ilman vä­lit­tä­jää – Näihin kuuteen asiaan kiin­teis­tön myyjän on syytä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta

05.08.2023 06:30 2
Tilaajille
Kysely: Taloyhtiöiden korjaustarpeet nousseet ostajien kärkikriteeriksi – "Sen pitäisi soittaa hälytyskelloja, mitä vähemmän korjauksia yhtiössä on tehty"

Kysely: Ta­lo­yh­tiöi­den kor­jaus­tar­peet nous­seet os­ta­jien kär­ki­kri­tee­rik­si – "Sen pitäisi soittaa hä­ly­tys­kel­lo­ja, mitä vä­hem­män kor­jauk­sia yh­tiös­sä on tehty"

17.07.2023 11:15 1
Tilaajille
Uudehkoja asuntoja jopa pakkomyynnissä lainakikkailun takia – Asumiskulut voineet pompata yli tonnilla kuukaudessa "edullisessa" kerrostalossa

Uu­deh­ko­ja asun­to­ja jopa pak­ko­myyn­nis­sä lai­na­kik­kai­lun takia – Asu­mis­ku­lut voineet pompata yli ton­nil­la kuu­kau­des­sa "e­dul­li­ses­sa" ker­ros­ta­los­sa

12.06.2023 18:30
Tilaajille
Asuntokauppa jäätyy – Rovaniemeltä keskustakolmiota alennettuun hintaan myyvä Juha ihmettelee: "Ilmoituksellani on ollut yli tuhat katsojaa, mutta yhteydenottoja on tullut yksi"

Asun­to­kaup­pa jäätyy – Ro­va­nie­mel­tä kes­kus­ta­kol­mio­ta alen­net­tuun hintaan myyvä Juha ih­met­te­lee: "Il­moi­tuk­sel­la­ni on ollut yli tuhat kat­so­jaa, mutta yh­tey­den­ot­to­ja on tullut yksi"

13.02.2023 19:30 8
Tilaajille
Vuokrat nousivat syksyllä eniten Rovaniemellä ja Oulussa, pääkaupunkiseudulla vuokrien nousu hidastui

Vuokrat nou­si­vat syk­syl­lä eniten Ro­va­nie­mel­lä ja Ou­lus­sa, pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vuok­rien nousu hi­das­tui

20.10.2022 09:47
Opiskelija haluaa laadukkaan yksiön läheltä palveluja – kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa vuokra-asuntomarkkinoilla

Opis­ke­li­ja haluaa laa­duk­kaan yksiön läheltä pal­ve­lu­ja – kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa vuok­ra-asun­to­mark­ki­noil­la

01.08.2022 06:30 4
Tilaajille
Veitsiluodon tehtaan lopettaminen ei vaikuttanut alueen asuntomarkkinoihin – Asuntokauppa kävi Kemissä kiivaana koko vuoden, myytävistä kohteista on jo pulaa

Veit­si­luo­don tehtaan lo­pet­ta­mi­nen ei vai­kut­ta­nut alueen asun­to­mark­ki­noi­hin – Asun­to­kaup­pa kävi Kemissä kii­vaa­na koko vuoden, myy­tä­vis­tä koh­teis­ta on jo pulaa

16.02.2022 18:00
Tilaajille
Asuntojen hintojen kasvu hidastuu ja vuokrat nousevat – korkojen nousu näkyy asuntomarkkinoilla vasta ensi vuonna

Asun­to­jen hin­to­jen kasvu hi­das­tuu ja vuokrat nou­se­vat – kor­ko­jen nousu näkyy asun­to­mark­ki­noil­la vasta ensi vuonna

16.02.2022 11:20 3
Tilaajille
Asuntolainojen kysyntä kasvoi Nordeassa poikkeuksellisen suureksi – myös lappilaiset innostuivat vaihtamaan asuntoa ja säästämään

Asun­to­lai­no­jen kysyntä kasvoi Nor­deas­sa poik­keuk­sel­li­sen suu­rek­si – myös lap­pi­lai­set in­nos­tui­vat vaih­ta­maan asuntoa ja sääs­tä­mään

03.02.2022 14:38
Tilaajille
Kiinteistömaailma: käytettyjen asuntojen kaupat liikkuvat koronaa edeltävällä tasolla – Rovaniemellä erinomainen asuntomarkkinavuosi, Kemissä kova kysyntäpiikki

Kiin­teis­tö­maail­ma: käy­tet­ty­jen asun­to­jen kaupat liik­ku­vat koronaa edel­tä­väl­lä tasolla – Ro­va­nie­mel­lä erin­omai­nen asun­to­mark­ki­na­vuo­si, Kemissä kova ky­syn­tä­piik­ki

02.02.2022 15:26
Tilaajille
Suomen kiinteistövälittäjät: Asuntoja on myynnissä niukasti – uudemmat omakotitalot kiinnostavat ostajia

Suomen kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jät: Asun­to­ja on myyn­nis­sä niu­kas­ti – uu­dem­mat oma­ko­ti­ta­lot kiin­nos­ta­vat ostajia

11.01.2022 08:32
Tilaajille
Kemistä saa ostettua asunnon reilun vuoden palkalla

Kemistä saa os­tet­tua asunnon reilun vuoden pal­kal­la

07.09.2021 10:38 3
Tilaajille
Lapissa kilpaillaan kohtuuhintaisista omakotitaloista – Kiinteistönvälittäjä: "Aikaisemmin puhuttiin kuukausien myyntiajoista, mutta nyt puhutaan viikoista"

Lapissa kil­pail­laan koh­tuu­hin­tai­sis­ta oma­ko­ti­ta­lois­ta – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "Ai­kai­sem­min pu­hut­tiin kuu­kau­sien myyn­tia­jois­ta, mutta nyt pu­hu­taan vii­kois­ta"

23.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian pieniä asun­to­ja

10.07.2021 05:55
Tilaajille
Tunnelmia Kemistä: "Tämä on enemmän kuin sata jänistä" – Tehdasuutisen kunniaksi juotiin ystävänpäiväteet, Olavi kiirehti pystyttämään asuntomainoksia

Tun­nel­mia Ke­mis­tä: "Tämä on enemmän kuin sata jä­nis­tä" – Teh­das­uu­ti­sen kun­niak­si juotiin ys­tä­vän­päi­vä­teet, Olavi kii­reh­ti pys­tyt­tä­mään asun­to­mai­nok­sia

11.02.2021 19:20 1
Tilaajille
Kemissä alkaa tapahtua asuntomarkkinoilla ja pienempien yritysten odotetaan käynnistävän omat investointinsa

Kemissä alkaa ta­pah­tua asun­to­mark­ki­noil­la ja pie­nem­pien yri­tys­ten odo­te­taan käyn­nis­tä­vän omat in­ves­toin­tin­sa

11.02.2021 18:47
Tilaajille