jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kaivoksen kullantuotannossa saavutettiin uusi ennätys, 7 440 kiloa – myös malmintuotannossa yllettiin uuteen ennätykseen

Kit­ti­län kai­vok­sen kul­lan­tuo­tan­nos­sa saa­vu­tet­tiin uusi en­nä­tys, 7 440 kiloa – myös mal­min­tuo­tan­nos­sa yl­let­tiin uuteen en­nä­tyk­seen

24.02.2022 11:20 1
Tilaajille
Kittilä ja Kevitsa saivat ensimmäisten joukossa kaivosten vastuullisuustunnustukset – "Vielä on parannettavaa", sanoo vastuullisuusverkoston puheenjohtaja Hannele Pokka

Kittilä ja Kevitsa saivat en­sim­mäis­ten jou­kos­sa kai­vos­ten vas­tuul­li­suus­tun­nus­tuk­set – "Vielä on pa­ran­net­ta­vaa", sanoo vas­tuul­li­suus­ver­kos­ton pu­heen­joh­ta­ja Hannele Pokka

20.01.2022 20:16 3
Lapin kaivokset ja -hankkeet jännittävät missä muodossa kaivosvero peritään – Kittilän kunnanjohtaja haluaisi korvamerkin myös valtion siivuun teiden parannusta varten

Lapin kai­vok­set ja -hank­keet jän­nit­tä­vät missä muo­dos­sa kai­vos­ve­ro pe­ri­tään – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja ha­luai­si kor­va­mer­kin myös valtion siivuun teiden pa­ran­nus­ta varten

10.09.2021 19:42
Tilaajille
Lapin kaivosten voitot kasvavat, kun metallien hinnat lyövät uusia ennätyksiä

Lapin kai­vos­ten voitot kas­va­vat, kun me­tal­lien hinnat lyövät uusia en­nä­tyk­siä

17.08.2021 06:30 4
Tilaajille
Kittilän kultakaivosyhtiö Agnico Eagle 130 000 euron yhteisösakkoon kuolemaan johtaneesta kaivosonnettomuudesta, neljä työnjohtajaa sakkoihin

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­yh­tiö Agnico Eagle 130 000 euron yh­tei­sö­sak­koon kuo­le­maan joh­ta­nees­ta kai­vo­son­net­to­muu­des­ta, neljä työn­joh­ta­jaa sak­koi­hin

30.04.2021 16:04 3
Tilaajille
Kaivosveroselvityksen valmistumista odotellaan kuumeisesti – kaivoshankkeen ja kunnan kipuilu turhankin yhtäaikaista

Kai­vos­ve­ro­sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mis­ta odo­tel­laan kuu­mei­ses­ti – kai­vos­hank­keen ja kunnan kipuilu tur­han­kin yh­tä­ai­kais­ta

26.03.2021 21:32 1
Tilaajille
Kittilän kaivos tuotti kultaa ennätykselliset 6 437 kiloa – tuotanto kasvaa edelleen

Kit­ti­län kaivos tuotti kultaa en­nä­tyk­sel­li­set 6 437 kiloa – tuo­tan­to kasvaa edel­leen

16.02.2021 21:58 4
Tilaajille
Kittilän kultakaivos haluaa nostaa tuotantomäärää ja lisätä toimintavuosia – "Hinnannousu synnyttää uutta malmia"

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos haluaa nostaa tuo­tan­to­mää­rää ja lisätä toi­min­ta­vuo­sia – "Hin­nan­nou­su syn­nyt­tää uutta malmia"

09.02.2021 06:00 8
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa kesäksi 70 työntekijää

Kit­ti­län kaivos palkkaa kesäksi 70 työn­te­ki­jää

25.01.2021 13:16 2
Tilaajille
Kittilän kultakaivosta aiotaan laajentaa – Suunnitelmia esitellään Kittilässä helmikuun alussa

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­ta aiotaan laa­jen­taa – Suun­ni­tel­mia esi­tel­lään Kit­ti­läs­sä hel­mi­kuun alussa

24.01.2021 18:58
Tilaajille
Kaksi huoltokonttia paloi yöllä Kittilän kultakaivoksella, henkilövahingoilta vältyttiin – palo alkoi vaatehuoltoon käytetystä merikontista

Kaksi huol­to­kont­tia paloi yöllä Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­la, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin – palo alkoi vaa­te­huol­toon käy­te­tys­tä me­ri­kon­tis­ta

02.11.2020 08:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­po­li­tiik­kam­me tu­lok­sia

02.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lupaviranomaiset antoivat Kittilän kultakaivokselle luvan laskea jätevetensä kotijokeen – "Se tässä on törkeintä ollut, miten vesialueen omistajien oikeuksia on kohdeltu", sanoo Seurujoen ranta-asukas

Lu­pa­vi­ran­omai­set an­toi­vat Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le luvan laskea jä­te­ve­ten­sä ko­ti­jo­keen – "Se tässä on tör­kein­tä ollut, miten ve­si­alueen omis­ta­jien oi­keuk­sia on koh­del­tu", sanoo Seu­ru­joen ran­ta-asu­kas

20.06.2020 07:00 16
Tilaajille
Purkuputki pelastaa Kittilän kaivoksen – Putken käyttöönottoon saakka jätevedet lasketaan kaivoksen vierestä virtaavaan Seurujokeen niin kun on tehty vuodesta 2010 alkaen

Pur­ku­put­ki pe­las­taa Kit­ti­län kai­vok­sen – Putken käyt­töön­ot­toon saakka jä­te­ve­det las­ke­taan kai­vok­sen vie­res­tä vir­taa­vaan Seu­ru­jo­keen niin kun on tehty vuo­des­ta 2010 alkaen

18.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Kittilän kultakaivos sai uuden ympäristöluvan, louhintamäärä nousee kahteen miljoonaan tonniin ja jätevesille rakennetaan uusi purkuputki Loukiseen

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos sai uuden ym­pä­ris­tö­lu­van, lou­hin­ta­mää­rä nousee kahteen mil­joo­naan tonniin ja jä­te­ve­sil­le ra­ken­ne­taan uusi pur­ku­put­ki Lou­ki­seen

29.05.2020 10:00 1
Tilaajille

Pu­toa­mis­es­tei­den puut­tu­mi­nen syynä kai­vin­ko­neen kul­jet­ta­jan kuo­le­maan Kit­ti­län kai­vok­sel­la

16.08.2019 23:20
Tilaajille