Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Pe­rä­me­ren ran­nik­ko­ve­den laatu on viime vuosina hei­ken­ty­nyt – "On tar­vet­ta kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sel­le"

Ely-keskus katsoo, että Metsä Fibren on etsittävä pontevammin keinoja Kemin biotuotetehtaan vesistövaikutusten lieventämiseksi.

Kemi

Metsä Fibre ottaa vakavasti ely-keskuksen kritiikin siitä, että yhtiö ei ole selvittänyt riittävästi Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia.

Ely-keskus antoi perjantaina niin kutsutun perustellun päätelmän tehtaan ympäristövaikutusten arviointiprosessista. Ely-keskuksen mielestä yva-prosessissa olisi pitänyt selvittää paremmin etenkin vesistövaikutuksia ja niiden lieventämismahdollisuuksia.