Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020
Yhdysvalloissa työskentelevä suomalainen siirtolaispastori piti Trumpin kannattajia uhreina – kunnes tämä oivallus sai hänet muuttamaan mieltään

Yh­dys­val­lois­sa työs­ken­te­le­vä suo­ma­lai­nen siir­to­lais­pas­to­ri piti Trumpin kan­nat­ta­jia uhreina – kunnes tämä oi­val­lus sai hänet muut­ta­maan miel­tään

31.01.2021 09:28
Valta vaihtuu tänään Yhdysvalloissa – tämä on ensimmäinen määräys, jonka Joe Biden toteuttaa Valkoisessa talossa

Valta vaihtuu tänään Yh­dys­val­lois­sa – tämä on en­sim­mäi­nen mää­räys, jonka Joe Biden to­teut­taa Val­koi­ses­sa talossa

20.01.2021 15:12
Donald Trumpin viimeinen kokonainen päivä vallassa on tänään – Trumpin kerrotaan julkaisevan kautensa saavutuksia listaavan jäähyväispuheen

Donald Trumpin vii­mei­nen ko­ko­nai­nen päivä val­las­sa on tänään – Trumpin ker­ro­taan jul­kai­se­van kau­ten­sa saa­vu­tuk­sia lis­taa­van jää­hy­väis­pu­heen

19.01.2021 07:50
Joe Bidenin virkaanastujaiset pidetään pandemian ja kongressin mellakan varjossa – Tällainen tilaisuus keskiviikkona on luvassa

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set pi­de­tään pan­de­mian ja kong­res­sin mel­la­kan var­jos­sa – Täl­lai­nen ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na on luvassa

18.01.2021 20:41
Joe Bidenin niskassa isot odotukset – näin amerikkalaiset suhtautuvat vallanvaihtoon

Joe Bidenin nis­kas­sa isot odo­tuk­set – näin ame­rik­ka­lai­set suh­tau­tu­vat val­lan­vaih­toon

03.01.2021 09:21
Valitsijamiehet kokoontuvat äänestämään Yhdysvaltain presidentistä – valitsijoilla on mahdollisuus muuttaa kantaansa, mutta se on harvinaista

Va­lit­si­ja­mie­het ko­koon­tu­vat ää­nes­tä­mään Yh­dys­val­tain pre­si­den­tis­tä – va­lit­si­joil­la on mah­dol­li­suus muuttaa kan­taan­sa, mutta se on har­vi­nais­ta

14.12.2020 08:30
Donald Trump avasi polun vallanvaihdolle – Tätä se merkitsee Joe Bidenille ja Yhdysvaltain turvallisuudelle

Donald Trump avasi polun val­lan­vaih­dol­le – Tätä se mer­kit­see Joe Bi­de­nil­le ja Yh­dys­val­tain tur­val­li­suu­del­le

24.11.2020 15:42
Presidentti Donald Trumpin pyristelyt vaalituloksen pyörtämiseksi ovat saamassa lopun

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin py­ris­te­lyt vaa­li­tu­lok­sen pyör­tä­mi­sek­si ovat saa­mas­sa lopun

23.11.2020 14:33
Bidenin johto kasvoi, kun Yhdysvaltain presidentinvaalien viimeiset tulokset varmistuivat – Trump puhui ensi kertaa julkisuudessa, mutta ei maininnut vaaleja suoraan

Bidenin johto kasvoi, kun Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien vii­mei­set tu­lok­set var­mis­tui­vat – Trump puhui ensi kertaa jul­ki­suu­des­sa, mutta ei mai­nin­nut vaaleja suoraan

14.11.2020 11:14
Puheenvuoro: Onko Bidenista jakautuneen kansan yhdistäväksi ihmemieheksi? Trumpin suosion taivastelun sijaan kannattaa pohtia syitä

Pu­heen­vuo­ro: Onko Bi­de­nis­ta ja­kau­tu­neen kansan yh­dis­tä­väk­si ih­me­mie­hek­si? Trumpin suosion tai­vas­te­lun sijaan kan­nat­taa pohtia syitä

14.11.2020 16:28
USA:n vaaliviranomaiset torjuvat täysin Trumpin väitteet vaalivilpistä: "Vaalit olivat turvallisimmat Yhdysvaltain historiassa"

USA:n vaa­li­vi­ran­omai­set tor­ju­vat täysin Trumpin väit­teet vaa­li­vil­pis­tä: "Vaalit olivat tur­val­li­sim­mat Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa"

13.11.2020 08:35
Yhdysvaltojen politiikassa voi olla luvassa täyskäännös Donald Trumpin ajasta – näihin asioihin Joe Biden aikoo tarttua ensimmäisenä päivänään presidenttinä

Yh­dys­val­to­jen po­li­tii­kas­sa voi olla luvassa täys­kään­nös Donald Trumpin ajasta – näihin asioi­hin Joe Biden aikoo tarttua en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nään pre­si­dent­ti­nä

09.11.2020 17:09 1
Kolumni: Yhdysvaltain presidentinvaalien äänestysaktiivisuus nousi hyvin korkeaksi, ja se voi olla merkki maan vaikeasta tilanteesta

Ko­lum­ni: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi hyvin kor­keak­si, ja se voi olla merkki maan vai­keas­ta ti­lan­tees­ta

09.11.2020 11:00
Yhdysvaltain kadut täyttyivät Joe Bidenin voiton juhlijoista – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odottaneet niin kauan"

Yh­dys­val­tain kadut täyt­tyi­vät Joe Bidenin voiton juh­li­jois­ta – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odot­ta­neet niin kauan"

08.11.2020 20:33
Suurlähettiläs Mikko Hautala siirtyi Moskovasta Washingtoniin ja törmäsi eroon maiden vaalikulttuureissa: "Kontrasti ei voisi olla suurempi"

Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala siirtyi Mos­ko­vas­ta Wa­shing­to­niin ja törmäsi eroon maiden vaa­li­kult­tuu­reis­sa: "Kont­ras­ti ei voisi olla suu­rem­pi"

07.11.2020 21:17
Tilaajille
Joe Biden nousee Yhdysvaltain 46. presidentiksi yllättävän pidettynä poliitikkona – pitkää uraa sävyttävät perhepiirin menetykset, Obaman varapresidenttiys ja kömmähtely

Joe Biden nousee Yh­dys­val­tain 46. pre­si­den­tik­si yl­lät­tä­vän pi­det­ty­nä po­lii­tik­ko­na – pitkää uraa sä­vyt­tä­vät per­he­pii­rin me­ne­tyk­set, Obaman va­ra­pre­si­dent­tiys ja köm­mäh­te­ly

07.11.2020 18:54
Tilaajille
Joe Biden on Yhdysvaltain seuraava presidentti – Trump kieltäytyy tunnustamasta tappiotaan, demokraattien kansanjuhlat käynnissä

Joe Biden on Yh­dys­val­tain seu­raa­va pre­si­dent­ti – Trump kiel­täy­tyy tun­nus­ta­mas­ta tap­pio­taan, de­mo­kraat­tien kan­san­juh­lat käyn­nis­sä

07.11.2020 21:53