tulvat
Viimeisin 4 tuntia
Rovaniemen kaupunki valmiina korottamaan Pulkamontien terveysasemalle johtavaa tietä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki val­mii­na ko­rot­ta­maan Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­mal­le joh­ta­vaa tietä

19:55 0
Viimeisin 12 tuntia
Kittilän kunta evakuoi tulvariskin vuoksi 70 ihmistä Pääskylänniemen alueelta

Kit­ti­län kunta evakuoi tul­va­ris­kin vuoksi 70 ihmistä Pääs­ky­län­nie­men alueel­ta

17:29 0
Lapin tulvat numeroina: Katso päivittyvästä tietopaketistamme milloin vahinkorajat ylittyvät eri puolilla Lappia

Lapin tulvat nu­me­roi­na: Katso päi­vit­ty­väs­tä tie­to­pa­ke­tis­tam­me milloin va­hin­ko­ra­jat ylit­ty­vät eri puo­lil­la Lappia

15:25 0
Viimeisin 24 tuntia
Pelastaako Kemijärvi Rovaniemen tulvatuhoilta? – Iso järvi voi lieventää Rovaniemen tulvaa jopa kymmeniä senttejä, mutta vain tietyissä olosuhteissa ja hetken

Pe­las­taa­ko Ke­mi­jär­vi Ro­va­nie­men tul­va­tu­hoil­ta? – Iso järvi voi lie­ven­tää Ro­va­nie­men tulvaa jopa kym­me­niä sent­te­jä, mutta vain tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa ja hetken

06:30 0
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Rovaniemeläiset kerääntyivät rantaan ihmettelemään veden nousua – Tulvahuippu on vasta tulossa, mutta puistonpenkit jäävät jo veden alle

Ro­va­nie­me­läi­set ke­rään­tyi­vät rantaan ih­met­te­le­mään veden nousua – Tul­va­huip­pu on vasta tu­los­sa, mutta puis­ton­pen­kit jäävät jo veden alle

26.05.2020 19:49 0
Päiväkirja: Niin kaunis, niin vaarallinen
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Niin kaunis, niin vaa­ral­li­nen

26.05.2020 18:32 0
Vesi vyöryy Vaattunkikönkäällä

Vesi vyöryy Vaat­tun­ki­kön­kääl­lä

26.05.2020 15:05 0
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 14:58 0
Tulvavesi katkoo Pappilanniemen ulkoilureittiä Sodankylässä

Tul­va­ve­si katkoo Pap­pi­lan­nie­men ul­koi­lu­reit­tiä So­dan­ky­läs­sä

26.05.2020 10:39 0
Napapiirin retkeilyalueen reittejä suljettu tulvan vuoksi

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen reit­te­jä sul­jet­tu tulvan vuoksi

25.05.2020 18:49 0
Lapin pelastusjohtaja Aarto huolissaan yksityisten tulvaan varautumisesta : "Ihmiset haluavat ensin nähdä veden ennen kuin uskovat, että tulva tulee"

Lapin pe­las­tus­joh­ta­ja Aarto huo­lis­saan yk­si­tyis­ten tulvaan va­rau­tu­mi­ses­ta : "Ih­mi­set ha­lua­vat ensin nähdä veden ennen kuin us­ko­vat, että tulva tulee"

25.05.2020 16:27 0
Virtaus kiihtyy ja suurtulva on ovella – Miksi Valajaskosken tulvaluukut eivät ole kokonaan auki?

Virtaus kiihtyy ja suur­tul­va on ovella – Miksi Va­la­jas­kos­ken tul­va­luu­kut eivät ole ko­ko­naan auki?

25.05.2020 14:51 0
Pulkamontien terveysaseman toiminta siirretään tarvittaessa – Kaupungilla on valmius hoitaa evakuointi muutamassa päivässä

Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­man toi­min­ta siir­re­tään tar­vit­taes­sa – Kau­pun­gil­la on valmius hoitaa eva­kuoin­ti muu­ta­mas­sa päi­väs­sä

25.05.2020 12:57 0
Tulvaseuranta: Kittilän tulvan uskotaan olevan vuoden 2005 tasoa, asukkaiden evakuoinnit Pääskylänniemessä aloitetaan torstaina, katso uudet kuvat Rovaniemeltä, nyt on viimeinen hetki kerätä irtaimisto turvaan jokien varsilta, vahinkorajat rikki parin päivän sisällä, Ivalon tulvahuippu siirtyy

Tul­va­seu­ran­ta: Kit­ti­län tulvan us­ko­taan olevan vuoden 2005 tasoa, asuk­kai­den eva­kuoin­nit Pääs­ky­län­nie­mes­sä aloi­te­taan tors­tai­na, katso uudet kuvat Ro­va­nie­mel­tä, nyt on vii­mei­nen hetki kerätä ir­tai­mis­to turvaan jokien var­sil­ta, va­hin­ko­ra­jat rikki parin päivän si­säl­lä, Ivalon tul­va­huip­pu siirtyy

25.05.2020 11:01 0
Tulva katkaisi tien Sodankylän Kieringissä

Tulva kat­kai­si tien So­dan­ky­län Kie­rin­gis­sä

25.05.2020 08:44 1
Takatalvi pelastaisi tulvilta, mutta sellaista ei ole luvassa  – "Nyt on pakko olla huolissaan", sanoo johtava hydrologi

Ta­ka­tal­vi pe­las­tai­si tul­vil­ta, mutta sel­lais­ta ei ole luvassa – "Nyt on pakko olla huo­lis­saan", sanoo johtava hyd­ro­lo­gi

24.05.2020 17:42 0
Suurtulvien uhka kasvaa Lapissa – Kittilässä vahinkoraja ylittynee jo keskiviikkona, Rovaniemellä viikon sisällä

Suur­tul­vien uhka kasvaa Lapissa – Kit­ti­läs­sä va­hin­ko­ra­ja ylit­ty­nee jo kes­ki­viik­ko­na, Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä

24.05.2020 11:05 5
Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapin pelastuslaitoksen kautta voi saada apua kiinteistön tulvavahinkojen ehkäisyyn, jos omat keinot ja apujoukot eivät riitä

Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kautta voi saada apua kiin­teis­tön tul­va­va­hin­ko­jen eh­käi­syyn, jos omat keinot ja apu­jou­kot eivät riitä

23.05.2020 17:28 1
Lumi ja jäät sulavat nyt hurjaa vauhtia – Jäille ei ole enää mitään asiaa, painottaa Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi

Lumi ja jäät sulavat nyt hurjaa vauhtia – Jäille ei ole enää mitään asiaa, pai­not­taa Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen johtava hyd­ro­lo­gi

23.05.2020 11:02 0

Li­ka­kai­vot ja ran­ta-aluei­den ul­ko­ves­sat suo­si­tel­laan tyh­jen­tä­mään ennen ke­vät­tul­via – on asuk­kaan vas­tuul­la huo­leh­tia, ettei tul­va­ve­si huuhdo mu­ka­naan ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia aineita

22.05.2020 12:48 1