Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perinnebiotooppi
Lampaat saapuvat jälleen Rovaniemen Koivusaareen hoitamaan perinnemaisemaa – vierailijoiden muistettava sulkea lammashaan portti, myös koirat pidettävä kytkettyinä

Lampaat saa­pu­vat jälleen Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­reen hoi­ta­maan pe­rin­ne­mai­se­maa – vie­rai­li­joi­den muis­tet­ta­va sulkea lam­mas­haan portti, myös koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä

15.06.2023 10:40
Tilaajille
Maisema säilyy lampaiden avulla - Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hankkeessa pyritään kehittämään kulttuuriympäristöjen hoitoa

Maisema säilyy lam­pai­den avulla - Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hank­kees­sa py­ri­tään ke­hit­tä­mään kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö­jen hoitoa

10.08.2022 12:00
Miksi tienvarsia niitetään? – Luonnonsuojeluliitto haluaisi vähemmän tienvarsiniittoja, Väylävirasto perustelee niittoja liikenneturvallisuudella

Miksi tien­var­sia nii­te­tään? – Luon­non­suo­je­lu­liit­to ha­luai­si vä­hem­män tien­var­si­niit­to­ja, Väy­lä­vi­ras­to pe­rus­te­lee niit­to­ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­la

11.07.2022 06:30 17
Tilaajille
Lampaat huolehtivat Pielpajärven kirkon perinnemaisemasta – kirkolle vievän polun viitoitusta parannetaan ja polkusilta uusitaan

Lampaat huo­leh­ti­vat Piel­pa­jär­ven kirkon pe­rin­ne­mai­se­mas­ta – kir­kol­le vievän polun vii­toi­tus­ta pa­ran­ne­taan ja pol­ku­sil­ta uu­si­taan

20.06.2022 13:51
Tilaajille
Uusia perinneympäristökohteita etsitään kunnostettavaksi Lapissa – viime vuonna kunnostettiin viisi kohdetta

Uusia pe­rin­ne­ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta et­si­tään kun­nos­tet­ta­vak­si Lapissa – viime vuonna kun­nos­tet­tiin viisi koh­det­ta

07.03.2022 13:00
Tilaajille
"Pussikämmekkää ei ole tavattu tässä kohteessa koskaan" – Englatilainen Stephen Venn  on kolunnut kaksi kesää Oulangan kansallispuistossa ja Posion Korouomassa kartoittamassa tulvaniittyjä

"Pus­si­käm­mek­kää ei ole tavattu tässä koh­tees­sa kos­kaan" – Eng­la­ti­lai­nen Stephen Venn on ko­lun­nut kaksi kesää Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa ja Posion Ko­rouo­mas­sa kar­toit­ta­mas­sa tul­va­niit­ty­jä

29.08.2021 10:24 3
Tilaajille
Perinnemaisemia kuntoon lampaiden avulla – Pensittyminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta

Pe­rin­ne­mai­se­mia kuntoon lam­pai­den avulla – Pen­sit­ty­mi­nen uhkaa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta

19.07.2021 19:30
Tilaajille
Simossa Pahnilan museolla kunnostetaan perinnebiotooppeja

Simossa Pah­ni­lan mu­seol­la kun­nos­te­taan pe­rin­ne­bio­toop­pe­ja

21.06.2021 08:27
Tilaajille
Jäkki, tuoksusimake ja noidanlukko – mystisen nimiset kasvit elävät vain uhanalaisissa perinnemaisemissa, jotka ovat häviämässä ilman hoitoa, sanoo asiantuntija: "Suurin osa niistä on rehevöitynyt ja kasvanut umpeen"

Jäkki, tuok­su­si­ma­ke ja noi­dan­luk­ko – mys­ti­sen nimiset kasvit elävät vain uhan­alai­sis­sa pe­rin­ne­mai­se­mis­sa, jotka ovat hä­viä­mäs­sä ilman hoitoa, sanoo asian­tun­ti­ja: "Suurin osa niistä on re­he­vöi­ty­nyt ja kas­va­nut umpeen"

11.07.2020 18:45
Tilaajille