Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Ministeri Sirpa Paatero

Valtio lupaa tukea kun­ta­ta­lout­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – ensi vuo­des­ta on tulossa kun­nil­le his­to­rial­li­sen heikko

17.09.2020 14:48
Tilaajille

Vi­ras­to­jen siir­te­lyyn ei enää palata – Valtion uusi alueel­lis­ta­mis­stra­te­gia nojaa yh­tei­siin toi­mi­ti­loi­hin ja etä­työ­hön

22.01.2020 16:30
Tilaajille

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seu­raa­jan va­lin­taa – "Ei ole tällä tie­dol­la tu­los­sa, vaan on sai­raus­lo­mal­la"

07.12.2019 17:22
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Paa­te­ron ero hel­pot­ti hal­li­tuk­sen ti­lan­net­ta vain hieman – Postin ju­pa­kas­sa jäi monta asiaa auki

29.11.2019 20:33
Tilaajille

Caruna, Arctic Ship­ping, Fin­nair... – Valtion omis­ta­ja­oh­jaus on vaikea rasti

29.11.2019 17:11
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rinteen hal­li­tuk­sel­la on kä­sis­sään sutta ja se­kun­daa ker­rak­seen

29.11.2019 17:02
Tilaajille

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus - vaikea rasti

29.11.2019 12:59

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Paa­te­ron ku­jan­juok­su päättyi eroon – Op­po­si­tio vaatii myös pää­mi­nis­te­ri Rin­net­tä kan­ta­maan vas­tuun­sa

29.11.2019 14:41

Nä­kö­kul­ma: Pos­ti­näy­tel­män juoni sen kuin sakenee – Kumman läh­tö­las­ken­ta alkoi, omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rin vai Postin hal­li­tuk­sen?

29.11.2019 10:34
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Rinne pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den – Postin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la on ollut omis­ta­jan tuki"

29.11.2019 12:35

Nä­kö­kul­ma: Kuka tiesi Pos­ti-ko­hus­ta mitä ja mil­loin? – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

27.11.2019 12:51

Paatero ei kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den siir­toon Postin ty­tär­yh­tiöön syys­kuun alusta, vaikka asia oli esillä elo­kuus­sa

26.11.2019 18:21
Tilaajille

Rinne va­kuut­taa tukeaan Paa­te­rol­le - Postin liik­keen­luo­vu­tuk­ses­sa pää­mi­nis­te­ri vetoaa asia­kir­joi­hin, joista löytyy vain päi­vä­mää­rä 1. mar­ras­kuu­ta

26.11.2019 15:20

Mi­nis­te­ri Paa­te­ro: "Luo­tan, että pos­ti­lak­koon löy­de­tään sopu"

14.11.2019 19:30

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Paa­te­ron mukaan Posti in­for­moi itse, miten se lo­pet­taa vuok­ra­työ­voi­man käytön lakon aikana

14.11.2019 16:34
Tilaajille

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri lupaa pysyä pois Postin neu­vot­te­lu­pöy­däs­tä – "Ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia olisi pitänyt tehdä jo kym­me­nen vuotta sitten"

11.11.2019 21:41
Tilaajille
Kuntaministeri saa kuksan Inarissa

Kun­ta­mi­nis­te­ri saa kuksan Ina­ris­sa

11.11.2019 20:13
Kuntaministeri Sirpa Paatero vieraili Ylä-Lapissa

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paatero vie­rai­li Ylä-La­pis­sa

11.11.2019 20:07