Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

LKAB
Tuomioistuin hylkäsi LKAB:n ympäristölupa-anomuksen – syynä puutteellinen tiedotus neljän vuoden takaisesta kuulemistilaisuudesta

Tuo­mio­is­tuin hylkäsi LKAB:n ym­pä­ris­tö­lu­pa-ano­muk­sen – syynä puut­teel­li­nen tie­do­tus neljän vuoden ta­kai­ses­ta kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­ta

13.10.2021 10:57 4
Tilaajille
Ruotsin kaivosjätti pyrkii ympäristötavoitteisiin tosissaan – LKAB haluaa kaivaa malmia miehittämättömillä koneilla, mutta kaivostöitä se ei vähennä

Ruotsin kai­vos­jät­ti pyrkii ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­siin to­sis­saan – LKAB haluaa kaivaa malmia mie­hit­tä­mät­tö­mil­lä ko­neil­la, mutta kai­vos­töi­tä se ei vähennä

28.09.2021 06:30
Tilaajille
Reportaasi Kiirunasta: Kun kaupunki muuttaa, on pakko tehdä tili sekä menneisyyteen että tulevaan – kunnanneuvos tosin epäilee joidenkin vain ottavan rahat ja lähtevän

Re­por­taa­si Kii­ru­nas­ta: Kun kau­pun­ki muut­taa, on pakko tehdä tili sekä men­nei­syy­teen että tu­le­vaan – kun­nan­neu­vos tosin epäilee joi­den­kin vain ottavan rahat ja läh­te­vän

17.09.2021 20:38 6
Tilaajille
Australialainen yhtiö aloittaa grafiitin koelouhinnan Tornionjoen latvoilla – Tavoitteena tuottaa Pohjois-Ruotsissa akkumateriaalia miljoonaan sähköautoon vuodessa

Aust­ra­lia­lai­nen yhtiö aloit­taa gra­fii­tin koe­lou­hin­nan Tor­nion­joen lat­voil­la – Ta­voit­tee­na tuottaa Poh­jois-Ruot­sis­sa ak­ku­ma­te­riaa­lia mil­joo­naan säh­kö­au­toon vuo­des­sa

03.09.2021 15:31 5
Tilaajille
Lapin kaivosten voitot kasvavat, kun metallien hinnat lyövät uusia ennätyksiä

Lapin kai­vos­ten voitot kas­va­vat, kun me­tal­lien hinnat lyövät uusia en­nä­tyk­siä

17.08.2021 06:30 4
Tilaajille
Ennätystuloksia takova LKAB mukaan myös tuulivoiman kehittämiseen

En­nä­tys­tu­lok­sia takova LKAB mukaan myös tuu­li­voi­man ke­hit­tä­mi­seen

28.04.2021 13:05
Tilaajille
SVT: Jällivaara voitti kisan Hybrit-laitoksesta - LKAB ja SSAB uudistavat rautamalmin tuotannon ilmastoneutraaliksi miljardi-investoinnilla.

SVT: Jäl­li­vaa­ra voitti kisan Hyb­rit-lai­tok­ses­ta - LKAB ja SSAB uu­dis­ta­vat rau­ta­mal­min tuo­tan­non il­mas­to­neut­raa­lik­si mil­jar­di-in­ves­toin­nil­la.

24.03.2021 19:21 2
Tilaajille
LKAB avaa Mertaisen kaivoksen – Rautamalmin hintakehitys muutti Ruotsin kaivosyhtiön suunnitelmia

LKAB avaa Mer­tai­sen kai­vok­sen – Rau­ta­mal­min hin­ta­ke­hi­tys muutti Ruotsin kai­vos­yh­tiön suun­ni­tel­mia

16.02.2021 12:15 7
Tilaajille
Kaivosjätti LKAB:n jätti-investointi luo toivoa paremmasta huomisesta koronan kurittamaan Lappiin
Pääkirjoitus

Kai­vos­jät­ti LKAB:n jät­ti-in­ves­toin­ti luo toivoa pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta koronan ku­rit­ta­maan Lappiin

25.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Ruotsin pelitapa tuo tulosta – naapurissa ilmastonmuutos kääntyy akkutehtaiksi ja päästöttömiksi kaivoksiksi

Ruotsin pe­li­ta­pa tuo tulosta – naa­pu­ris­sa il­mas­ton­muu­tos kääntyy ak­ku­teh­taik­si ja pääs­töt­tö­mik­si kai­vok­sik­si

24.11.2020 18:30 1
Tilaajille
LKAB satsaa 400 miljardia kruunua hiilettömään raudanvalmistukseen – Ruotsin suurimman teollisen investoinnin luvataan tuovan jopa 3 000 uutta työpaikkaa vuosittain

LKAB satsaa 400 mil­jar­dia kruunua hii­let­tö­mään rau­dan­val­mis­tuk­seen – Ruotsin suu­rim­man teol­li­sen in­ves­toin­nin lu­va­taan tuovan jopa 3 000 uutta työ­paik­kaa vuo­sit­tain

23.11.2020 16:07
Tilaajille
Tornionjoen varteen saattaa nousta grafiittikaivos sähköautobuumin seurauksena

Tor­nion­joen varteen saattaa nousta gra­fiit­ti­kai­vos säh­kö­au­to­buu­min seu­rauk­se­na

06.11.2020 18:31 1
Tilaajille
Dronet tutkivat Kiirunan kaivosta – lepakkoskanneri pääsee sortumien liki

Dronet tut­ki­vat Kii­ru­nan kai­vos­ta – le­pak­ko­skan­ne­ri pääsee sor­tu­mien liki

17.06.2020 22:24
Tilaajille

Kii­ru­nan kai­vok­ses­ta kol­man­nes on vielä kiinni - tur­val­li­suus on etu­si­jal­la

28.05.2020 20:27
Tilaajille