Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Linkkari
Suosiotaan nostanut Linkkari odottaa säästöjä – osa Rovaniemen paikallisliikenteen linjoista kannattaa hyvin, osa on syvästi tappiollisia

Suo­sio­taan nos­ta­nut Link­ka­ri odottaa sääs­tö­jä – osa Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen lin­jois­ta kan­nat­taa hyvin, osa on syvästi tap­piol­li­sia

22.02.2024 07:00
Tilaajille
Linkkarin matkamäärät ponkaisivat kasvuun Rovaniemellä – suosituimman reitin vuorolisäys jatkunee myös ensi talvena, arvioi joukkoliikenneinsinööri

Link­ka­rin mat­ka­mää­rät pon­kai­si­vat kasvuun Ro­va­nie­mel­lä – suo­si­tuim­man reitin vuo­ro­li­säys jat­ku­nee myös ensi tal­ve­na, arvioi jouk­ko­lii­ken­ne­in­si­nöö­ri

24.01.2024 10:36 12
Tilaajille
Pakkanen kangisti Rovaniemen joukkoliikenteen – ovet temppuilevat, AdBluet jäätyvät ja lukuisat uudet matkustajat tarvitsevat ohjeita

Pak­ka­nen kan­gis­ti Ro­va­nie­men jouk­ko­lii­ken­teen – ovet temp­pui­le­vat, AdBluet jää­ty­vät ja lu­kui­sat uudet mat­kus­ta­jat tar­vit­se­vat ohjeita

19.01.2024 17:23 5
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteen linjaa 5 ajetaan syysloman jälkeen tihennetyllä vuorovälillä

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen linjaa 5 ajetaan syys­lo­man jälkeen ti­hen­ne­tyl­lä vuo­ro­vä­lil­lä

16.10.2023 18:58
Tilaajille
Linkkarin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Rovaniemen tekninen lautakunta hakee säästöjä paikallisliikenteestä ja kunnossapidosta

Link­ka­rin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Ro­va­nie­men tek­ni­nen lau­ta­kun­ta hakee sääs­tö­jä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä ja kun­nos­sa­pi­dos­ta

20.09.2023 15:49 15
Tilaajille
Rovaniemen Valtakadun peruskorjaus jatkuu vapun jälkeen ja osa kadusta suljetaan liikenteeltä – Linkkarin linjat kulkevat poikkeusreiteillä lokakuun puoliväliin saakka

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun pe­rus­kor­jaus jatkuu vapun jälkeen ja osa kadusta sul­je­taan lii­ken­teel­tä – Link­ka­rin linjat kul­ke­vat poik­keus­rei­teil­lä lo­ka­kuun puo­li­vä­liin saakka

26.04.2023 14:56
Tilaajille
Linja-autohenkilökunnan mahdollisella lakolla merkittävät seuraukset Rovaniemen paikallisliikenteeseen – kaikki tai lähes kaikki vuorot jäisivät ajamatta

Lin­ja-au­to­hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­sel­la lakolla mer­kit­tä­vät seu­rauk­set Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen – kaikki tai lähes kaikki vuorot jäi­si­vät aja­mat­ta

27.02.2023 11:11
Tilaajille
Ikävä Airport-taksia – ketähän Rovaniemen lentokenttä-Linkkarin on tarkoitus palvella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikävä Air­port-tak­sia – ­ke­tä­hän Ro­va­nie­men len­to­kent­tä-Link­ka­rin on tar­koi­tus pal­vel­la?

20.02.2023 13:55 1
Tilaajille
Ukrainalaisten maksuton matkustus paikallisliikenteessä päättyy Rovaniemellä joulukuun lopussa

Uk­rai­na­lais­ten mak­su­ton mat­kus­tus pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä päättyy Ro­va­nie­mel­lä jou­lu­kuun lopussa

15.12.2022 11:26
Tilaajille
Linja-autolla pääsee tammikuusta alkaen Rovaniemen keskustasta lentokentälle – joukkoliikenteen lippujen hintoihin alennusta

Lin­ja-au­tol­la pääsee tam­mi­kuus­ta alkaen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta len­to­ken­täl­le – jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­jen hin­toi­hin alen­nus­ta

22.11.2022 18:40 3
Tilaajille
Toimittajalta: Linja-autossa on tunnelmaa, eli oodi bussille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa, eli oodi bus­sil­le

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Linkkari saattaa pian kulkea lentoasemalle – Rovaniemellä suunnitellaan paikallisliikenteen kokeilua heikkojen yhteyksien kohentamiseksi

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

16.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteen reittioppaan uusi ominaisuus näyttää liikenteessä olevat bussit reaaliaikaisesti kartalla

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen reit­ti­op­paan uusi omi­nai­suus näyttää lii­ken­tees­sä olevat bussit reaa­li­ai­kai­ses­ti kar­tal­la

06.10.2022 16:00 3
Tilaajille
Ukrainalaisille maksuton matkustusoikeus Rovaniemen paikallisliikenteessä – voimassa heinäkuun loppuun, jatkamista arvioidaan sotatilanteen mukaan

Uk­rai­na­lai­sil­le mak­su­ton mat­kus­tus­oi­keus Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä – voi­mas­sa hei­nä­kuun lop­puun, jat­ka­mis­ta ar­vioi­daan so­ta­ti­lan­teen mukaan

23.03.2022 11:05
Tilaajille
Paikallisbussit palaavat normaalireiteilleen Rovaniemen keskustassa – osa Ruokasenkadun pysäkeistä on uudistettu

Pai­kal­lis­bus­sit pa­laa­vat nor­maa­li­rei­teil­leen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – osa Ruo­ka­sen­ka­dun py­sä­keis­tä on uu­dis­tet­tu

14.11.2021 15:23
Tilaajille
Waltti-lipulla tulisi päästä koulubussiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Walt­ti-li­pul­la tulisi päästä kou­lu­bus­siin

19.08.2021 09:37
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

03.08.2021 14:54
Paikallisliikenteen reitteihin muutoksia Rovaniemellä – Poromiehentien pysäkointialue muuttuu bussipysäkiksi

Pai­kal­lis­lii­ken­teen reit­tei­hin muu­tok­sia Ro­va­nie­mel­lä – Po­ro­mie­hen­tien py­sä­koin­tia­lue muuttuu bus­si­py­sä­kik­si

25.05.2021 10:55
Tilaajille
Mobiililippu käyttöön Linkkarissa – lippuja voi ostaa myös automaatista, joka tulee Rinteenkulmaan

Mo­bii­li­lip­pu käyt­töön Link­ka­ris­sa – lippuja voi ostaa myös au­to­maa­tis­ta, joka tulee Rin­teen­kul­maan

26.02.2021 12:24
Linkkarin linjat palaavat maanantaina normaalireiteille Rovaniemellä

Link­ka­rin linjat pa­laa­vat maa­nan­tai­na nor­maa­li­rei­teil­le Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2020 07:56