Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Jalkapallon EM-kisat 2021

Eng­lan­ti ta­voit­te­lee his­to­rial­lis­ta EM-fi­naa­li­paik­kaa

06.07.2021 21:39
Tilaajille

Italia lähtee Lontoon Wemb­leyl­lä en­nak­ko­suo­sik­ki­na fi­naa­li­pai­kan hakuun – Espanja am­men­taa toivoa lä­hi­his­to­rias­ta

06.07.2021 08:01

Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä on kas­vus­sa – yli 40 pro­sent­tia viime viikon uusista tar­tun­nois­ta liittyy Ve­nä­jäl­tä pa­lan­nei­siin ki­sa­tu­ris­tei­hin

01.07.2021 13:03

Vihdoin suora vas­taus: "Kyllä se minä olin, joka teki pää­tök­sen" – Ky­men­laak­son soten joh­ta­ja­lää­kä­ri ottaa vastuun Huuh­ka­ja-fa­nien ra­ja­koh­te­lus­ta

29.06.2021 10:51 11
Tilaajille

Tois­tai­sek­si vain yksi EM-jal­ka­pal­lon ko­ro­na­tar­tun­ta Lapissa

28.06.2021 13:27 5
Tilaajille
Kolumni

Voimme väit­tää, että kaikki aja­tuk­set olivat hädän het­kel­lä Chris­tian Erik­se­nin luona, mutta se tuskin pitää paik­kaan­sa

22.06.2021 06:58
Tilaajille

Ana­lyy­si: Huuh­ka­jien rajat tulivat vastaan hyök­käys­pääs­sä – Kolme pis­tet­tä on siihen nähden erin­omai­nen saa­vu­tus

22.06.2021 05:00 4
Tilaajille

Huuh­ka­jien kupla on kes­tä­nyt kuu­kau­den, illalla edessä Bel­gia-ot­te­lu – Sparv on mölk­ky­mes­ta­ri, Toivio hal­lit­see fris­bee­gol­fin: "Ki­sa­kat­so­mo on ollut joka ilta"

21.06.2021 16:41 1
Tilaajille

Belgian pelin ka­pel­li­mes­ta­ri Kevin De Bruyne on kuin pelaaja suoraan pleik­ka­ris­ta ja yksi maail­man par­hais­ta, maa­nan­tai­na hän on Huuh­ka­jien kiusana – "Hänen vai­ku­tuk­sen­sa on val­ta­va"

20.06.2021 17:48
Tilaajille

Huuh­ka­jien val­men­ta­jien pe­laa­mas­sa Tan­sa­nia-skä­däs­sä on hitin ai­nek­set – Jopa mil­joo­na­le­vik­ki­nen sak­sa­lais­leh­ti kiin­nos­tui pelistä

17.06.2021 11:32
Tilaajille

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

16.06.2021 22:11
Tilaajille

Ville Nylund, Mika Nurmela ja Antti Niemi ovat tun­te­neet OLS:n D-ju­nio­ri­jouk­kuees­ta lähtien – EM-ki­so­jen sta­dio­neil­la he ovat töissä hyvin lähellä toi­siaan: "Lauan­tain ottelu meni kaikin tavoin tun­tei­siin"

16.06.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: ”Tans­ka-ot­te­lun huu­mas­sa meiltä tuppaa unoh­tu­maan, että Venäjä on kes­ki­viik­ko­na mas­sii­vi­nen suo­sik­ki" – Mikä on Suomen mah­dol­li­nen avaus­ko­koon­pa­no?

15.06.2021 21:06 1
Tilaajille

Liiton mie­hek­si hau­kut­tu Markku Kanerva on tuonut voit­ta­mi­sen kult­tuu­rin Huuh­ka­jiin – "Moni oli jo vaa­ti­mas­sa, että minut hei­tet­täi­siin ulos"

15.06.2021 06:00 1
Tilaajille

Kom­ment­ti: Chris­tian Erik­se­nin piti olla lau­ko­mas­sa rank­ka­ria – kor­vaa­jan valinta jätti Lukas Hra­deckýn ja Antti Niemen le­vit­te­le­mään käsiään

14.06.2021 20:18 1
Tilaajille

Tanskan maa­jouk­kueen lää­kä­ri: Ken­täl­le lyy­his­ty­nyt Chris­tian Eriksen sai sy­dän­koh­tauk­sen, mutta sen syy on epä­sel­vä

13.06.2021 17:09

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la pa­hoit­te­lee: Lauan­tain ot­te­lus­ta vä­lit­tyi liikaa lä­hi­ku­via sai­raus­koh­tauk­ses­ta

13.06.2021 13:43 1

Huuh­ka­jien EM-avauk­ses­sa jär­kyt­tä­vä tra­ge­dia – Tanskan jal­ka­pal­lo­liit­to: sai­raa­laan viety Chris­tian Eriksen on ta­juis­saan

12.06.2021 21:16

Fu­tis­toh­to­ri Sami Kolamo kan­nus­taa al­ka­vis­sa EM-ki­sois­sa Huuh­ka­jia, jonka pe­li­ryh­mi­tys voi olla joko 5–3–2 tai 3–5–2

09.06.2021 17:11
Tilaajille