kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Dokumenttielokuvat
Dokumentti rovaniemeläistaustaisesta nyrkkeilijästä valottaa Suomen syrjiviä käytäntöjä ja asenteita

Do­ku­ment­ti ro­va­nie­me­läis­taus­tai­ses­ta nyrk­kei­li­jäs­tä va­lot­taa Suomen syr­ji­viä käy­tän­tö­jä ja asen­tei­ta

18.01.2024 09:00
Tilaajille
Taiwan vai Lappi? Kilpailu isojen kansainvälisten elokuvatuotantojen kuvauspaikoista kiihtyy – Lapilta puuttuu oma tuotantokannustin, mutta ei kenties kauaa

Taiwan vai Lappi? Kil­pai­lu isojen kan­sain­vä­lis­ten elo­ku­va­tuo­tan­to­jen ku­vaus­pai­kois­ta kiihtyy – Lapilta puuttuu oma tuo­tan­to­kan­nus­tin, mutta ei kenties kauaa

02.01.2024 05:00 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun lumipallo kasvaa vyöryksi – Pauliina Punkin Kittilä-dokumentti kuvaa kuntasotkuja kriittisen harkitsevasti

Elo­ku­va-ar­vio: Kun lu­mi­pal­lo kasvaa vyö­ryk­si – Pau­lii­na Punkin Kit­ti­lä-do­ku­ment­ti kuvaa kun­ta­sot­ku­ja kriit­ti­sen har­kit­se­vas­ti

13.10.2023 08:20
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Mikko Leppilampi vakuuttaa katastrofien partaalla keikkuvana rokkikukkona, dokumentti avaa kiehtovasti Kittilän jupakkaa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Mikko Lep­pi­lam­pi va­kuut­taa ka­tast­ro­fien par­taal­la keik­ku­va­na rok­ki­kuk­ko­na, do­ku­ment­ti avaa kieh­to­vas­ti Kit­ti­län ju­pak­kaa

06.10.2023 16:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Isä toivoo pojastaan poronhoitajaa, mutta poika haaveilee rap-tähteydestä – nuorille suunnattu dokumentti yhdistelee musiikkia ja saamelaisasiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Isä toivoo po­jas­taan po­ron­hoi­ta­jaa, mutta poika haa­vei­lee rap-täh­tey­des­tä – nuo­ril­le suun­nat­tu do­ku­ment­ti yh­dis­te­lee mu­siik­kia ja saa­me­lais­asiaa

23.03.2023 13:45
Tilaajille
Dokumentaristi seurasi saamelaisräppääjä Mihkku Laitin elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi saa­me­lais­räp­pää­jä Mihkku Laitin elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

22.03.2023 18:08
Tilaajille
Elokuva-arvio: Suosio ei haavoja paranna – Jope-dokumentti on puhutteleva lähikuva armottomasti kohdellusta koomikosta

Elo­ku­va-ar­vio: Suosio ei haavoja paranna – Jo­pe-do­ku­ment­ti on pu­hut­te­le­va lä­hi­ku­va ar­mot­to­mas­ti koh­del­lus­ta koo­mi­kos­ta

15.02.2023 15:34
Elokuva-arvio: Dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed on kuvaus yhteiskunnan kääntöpuolella elävistä ihmisistä ja traumasta taiteen moottorina

Elo­ku­va-ar­vio: Do­ku­ment­ti­elo­ku­va All the Beauty and the Bloods­hed on kuvaus yh­teis­kun­nan kään­tö­puo­lel­la elä­vis­tä ih­mi­sis­tä ja trau­mas­ta taiteen moot­to­ri­na

10.02.2023 16:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jopet-Show-sketsisarjasta leikatut pätkät tuovat kevennystä vakava- ja jopa surumieliseen Jope ite -dokumenttiin – koulukiusaamisen teema pohjustaa koko elokuvan kaaren

Elo­ku­va-ar­vio: Jo­pet-Show-sket­si­sar­jas­ta lei­ka­tut pätkät tuovat ke­ven­nys­tä vakava- ja jopa su­ru­mie­li­seen Jope ite -do­ku­ment­tiin – kou­lu­kiu­saa­mi­sen teema poh­jus­taa koko elo­ku­van kaaren

10.02.2023 08:07 1
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 05:00
Tilaajille
Dokumenttielokuva Revontulten räppäri kertoo saamelaismuusikko Mihkku Laitin matkasta kohti musiikkiunelmia

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va Re­von­tul­ten räppäri kertoo saa­me­lais­muu­sik­ko Mihkku Laitin mat­kas­ta kohti mu­siik­ki­unel­mia

20.01.2023 13:08
Tilaajille
Jope Ruonansuusta kertova dokumenttielokuva on pian valmis –  Jope Ite on kasvutarina kemiläisestä työläiskodista koko kansan viihdyttäjäksi

Jope Ruo­nan­suus­ta kertova do­ku­ment­ti­elo­ku­va on pian valmis –  Jope Ite on kas­vu­ta­ri­na ke­mi­läi­ses­tä työ­läis­ko­dis­ta koko kansan viih­dyt­tä­jäk­si

05.01.2023 12:49 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Iiro Kerkelä teki dokumentin RoKin pelaajien koruttomasta arjesta – lyhytelokuva avaa jääkiekon luonnetta kaukalon ulkopuolella

Ro­va­nie­me­läi­nen Iiro Kerkelä teki do­ku­men­tin RoKin pe­laa­jien ko­rut­to­mas­ta arjesta – ­ly­hy­te­lo­ku­va avaa jää­kie­kon luon­net­ta kau­ka­lon ul­ko­puo­lel­la

04.11.2022 16:22 1
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Elokuva-arvio: Kun laulu kantaa elämää — Einari Paakkasen karaokedokumentti on rikas ja lämminhenkinen Suomi-kuvaus

Elo­ku­va-ar­vio: Kun laulu kantaa elämää — Einari Paak­ka­sen ka­rao­ke­do­ku­ment­ti on rikas ja läm­min­hen­ki­nen Suo­mi-ku­vaus

17.08.2022 11:07
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Muutoksen tuulia Tornionlaaksosta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Muu­tok­sen tuulia Tor­nion­laak­sos­ta

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Mustaa huumoria viljelevä dokumentti kertoo modernin toimistotyön arjesta, joka on kuin toisen maailmansodan aikaisesta sabotaasioppaasta

Arvio: Mustaa huu­mo­ria vil­je­le­vä do­ku­ment­ti kertoo mo­der­nin toi­mis­to­työn ar­jes­ta, joka on kuin toisen maail­man­so­dan ai­kai­ses­ta sa­bo­taa­si­op­paas­ta

06.05.2022 16:00
Tilaajille
Väärää kastia – Joonas Berghäll tuo esikoiskirjassaan esiin elokuva-alalla kohtaamansa epätasa-arvon

Väärää kastia – Joonas Berg­häll tuo esi­kois­kir­jas­saan esiin elo­ku­va-alal­la koh­taa­man­sa epä­ta­sa-ar­von

25.04.2022 07:00
Tilaajille
"Me olemme kestävyysvaje" – Laulut tuovat mustaa huumoria dokumenttiin vanhushoivan arjesta

"Me olemme kes­tä­vyys­va­je" – Laulut tuovat mustaa huu­mo­ria do­ku­ment­tiin van­hus­hoi­van arjesta

05.04.2022 14:30 1
Juurista, äitiydestä ja tasa-arvosta – Kaksi Mari Soppelan dokumenttielokuvaa saa ensi-iltansa Docpointissa

Juu­ris­ta, äi­tiy­des­tä ja ta­sa-ar­vos­ta – Kaksi Mari Sop­pe­lan do­ku­ment­ti­elo­ku­vaa saa en­si-il­tan­sa Doc­poin­tis­sa

01.02.2022 17:30
Tilaajille