pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Elokuva-arviot
Kuukausi
Arvio: Stephen Kingin romaaniin perustuva uudelleen filmatisointi toistaa tuttua kaavaa

Arvio: Stephen Kingin ro­maa­niin pe­rus­tu­va uu­del­leen fil­ma­ti­soin­ti toistaa tuttua kaavaa

12.05.2022 16:40
Tilaajille
Arvio: Komisario Koskisen kiireet jatkuvat rikossarjan jaksoista koostetussa elokuvassa

Arvio: Ko­mi­sa­rio Kos­ki­sen kiireet jat­ku­vat ri­kos­sar­jan jak­sois­ta koos­te­tus­sa elo­ku­vas­sa

12.05.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Elämän raadolliset tosiasiat asettuvat nuorenparin rakkauden tielle tarinassa, joka sijoittuu Weimarin tasavallan kiehtoviin aikoihin

Arvio: Elämän raa­dol­li­set to­si­asiat aset­tu­vat nuo­ren­pa­rin rak­kau­den tielle ta­ri­nas­sa, joka si­joit­tuu Wei­ma­rin ta­sa­val­lan kieh­to­viin ai­koi­hin

06.05.2022 18:00
Tilaajille
Arvio: Doctor Strangen jatko-osa hörhöilee häpeilemättä kauhulla, eikä se välttämättä ole kaikkien Marvel-fanien mieleen

Arvio: Doctor Stran­gen jat­ko-osa hör­höi­lee hä­pei­le­mät­tä kau­hul­la, eikä se vält­tä­mät­tä ole kaik­kien Mar­vel-fa­nien mieleen

06.05.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Mustaa huumoria viljelevä dokumentti kertoo modernin toimistotyön arjesta, joka on kuin toisen maailmansodan aikaisesta sabotaasioppaasta

Arvio: Mustaa huu­mo­ria vil­je­le­vä do­ku­ment­ti kertoo mo­der­nin toi­mis­to­työn ar­jes­ta, joka on kuin toisen maail­man­so­dan ai­kai­ses­ta sa­bo­taa­si­op­paas­ta

06.05.2022 16:00
Tilaajille
Arvio: Toinen Downton Abbey -elokuva tarjoaa täsmälääkettä brittisarjan fanien rakkaaseen riippuvuuteen

Arvio: Toinen Downton Abbey -e­lo­ku­va tarjoaa täs­mä­lää­ket­tä brit­ti­sar­jan fanien rak­kaa­seen riip­pu­vuu­teen

06.05.2022 15:28
Tilaajille
Supermanin ja Batmanin varjoista nousee Wonder Woman – maanantai-illan toimintaelokuvassa on iskua

Su­per­ma­nin ja Bat­ma­nin var­jois­ta nousee Wonder Woman – maa­nan­tai-il­lan toi­min­ta­elo­ku­vas­sa on iskua

02.05.2022 12:00
Tilaajille
Joukkue yhdistää pikkukaupunkilaiset – sunnuntain tosipohjainen draama väläyttää jenkkifutiksen arvoa skeptikoillekin

Joukkue yh­dis­tää pik­ku­kau­pun­ki­lai­set – sun­nun­tain to­si­poh­jai­nen draama vä­läyt­tää jenk­ki­fu­tik­sen arvoa skep­ti­koil­le­kin

01.05.2022 12:00
Tilaajille
Poliisi palaa jälleen juurilleen – lauantain draamasarjan käsikirjoitus ja pääosan esittäjä tuovat tuoreutta hyvinkin kaluttuun aiheeseen

Poliisi palaa jälleen juu­ril­leen – lauan­tain draa­ma­sar­jan kä­si­kir­joi­tus ja pääosan esit­tä­jä tuovat tuo­reut­ta hy­vin­kin ka­lut­tuun ai­hee­seen

30.04.2022 12:00
Tilaajille
Jokaisen sisällä on pieni hirviö – perjantai-illan keskustelujännäri avaa ihmisten pimeitä puolia

Jo­kai­sen sisällä on pieni hirviö – per­jan­tai-il­lan kes­kus­te­lu­jän­nä­ri avaa ih­mis­ten pimeitä puolia

29.04.2022 12:00
Tilaajille
Tyttöjen aitous tempaa mukaansa – elämänilo ja mahtava dialogi kantavat Alli Haapasalon palkittua nuorisokuvausta

Tyt­tö­jen aitous tempaa mu­kaan­sa – elä­män­ilo ja mahtava dialogi kan­ta­vat Alli Haa­pa­sa­lon pal­kit­tua nuo­ri­so­ku­vaus­ta

19.04.2022 14:00
Tilaajille
Julkisuus vie syöksykierteeseen Risto Jarvan elokuvassa tiistai-iltana

Jul­ki­suus vie syök­sy­kier­tee­seen Risto Jarvan elo­ku­vas­sa tiis­tai-il­ta­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Norjasta löytyy kelpo satumaisemat – vanha kansansatu on innoittanut pääsiäispäivän fantasiaseikkailua

Nor­jas­ta löytyy kelpo sa­tu­mai­se­mat – vanha kan­san­sa­tu on in­noit­ta­nut pää­siäis­päi­vän fan­ta­sia­seik­kai­lua

17.04.2022 12:00
Tilaajille
Päässä huippaa ja kämmenpohjat hikoavat – lauantai-illan elokuvassa kävellään nuoralla 400 metrin korkeudessa

Päässä huippaa ja käm­men­poh­jat hi­koa­vat – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa kä­vel­lään nuo­ral­la 400 metrin kor­keu­des­sa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Tytöt tekevät Alli Haapasalon palkitussa elokuvassa mitä haluavat

Arvio: Tytöt tekevät Alli Haa­pa­sa­lon pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa mitä ha­lua­vat

15.04.2022 15:15
Tilaajille
Paha kaksonen sopii kauhubingoon – Komeassa perhesynkistelyssä on liikaa lainattua

Paha kak­so­nen sopii kau­hu­bin­goon – Ko­meas­sa per­he­syn­kis­te­lys­sä on liikaa lai­nat­tua

12.04.2022 17:48
Tilaajille
Torstaina televisiossa: Illan dokumenttielokuva kertoo saarnaamatta tehokarjataloudesta

Tors­tai­na te­le­vi­sios­sa: Illan do­ku­ment­ti­elo­ku­va kertoo saar­naa­mat­ta te­ho­kar­ja­ta­lou­des­ta

31.03.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Uusi muumi-elokuva tarjoaa ilahduttavia filosofian pilkahduksia koko perheelle – selviää myös, miten Muumipappa tapasi Muumimamman

Arvio: Uusi muu­mi-elo­ku­va tarjoaa ilah­dut­ta­via fi­lo­so­fian pil­kah­duk­sia koko per­heel­le – ­sel­viää myös, miten Muu­mi­pap­pa tapasi Muu­mi­mam­man

25.03.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Céline Sciamman Petite maman, Maja lapsuuden reunalla, on erikoinen ja erityinen fantasiaelokuva

Arvio: Céline Sciam­man Petite maman, Maja lap­suu­den reu­nal­la, on eri­koi­nen ja eri­tyi­nen fan­ta­sia­elo­ku­va

25.03.2022 13:44
Tilaajille
Arvio: Retrokauhua eli Teksasin aikuisviihdemurhat – X pyörittelee slasher-filmien elementtejä uuteen järjestykseen

Arvio: Ret­ro­kau­hua eli Tek­sa­sin ai­kuis­viih­de­mur­hat – X pyö­rit­te­lee slas­her-fil­mien ele­ment­te­jä uuteen jär­jes­tyk­seen

25.03.2022 12:15
Tilaajille