tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Työn­an­ta­jil­la tiedon ja tuen tar­vet­ta osa­työ­ky­kyis­ten hen­ki­löi­den rek­ry­toin­tiin

Näkökulma

Työnantajat ovat tuoneet esille osaavan työvoiman saannin vaikeutta esimerkiksi yrittäjägallupeissa. Lapin alueella tarvitaan lähitulevaisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveys-, siivous- sekä rakennusalan ammattilaisia. Kohtaanto-ongelmasta puhutaan, kun työnantajien tarpeet ja työntekijäresurssit eivät kohtaa – työvoiman osaamisen ja tarjolla olevien työtehtävien välillä on kuilu.

Tammikuussa Lapissa oli avoinna 8 740 työpaikkaa. Samaan aikaan Lapissa oli 8 923 työtöntä työnhakijaa, joista 1 137 vammaista tai pitkäaikaissairasta työtöntä työnhakijaa. Joukkoon mahtuu työnhakijoita, joilla on osaamista, halu töihin ja ovat työkykyisiä, kun heidän yksilöllinen toimintakykynsä sekä työn asettamat vaatimukset täsmäävät.

Työkykyyn vaikuttaa terveydentilan lisäksi monet tekijät kuten motivaatio, elämäntilanne, työolosuhteet, työyhteisön tuki ja työtehtävät. Todellista lukua niin sanotuista osatyökykyisistä on vaikea saada, koska osatyökykyiset ovat monimuotoinen ryhmä. Pitkäaikaissairaus tai vamma ei myöskään välttämättä tee ihmisestä osatyökykyistä. On olennaista arvioida työkykyä aina työtehtävää vasten.

Suomen Yrittäjien Kasva Suomi-ohjelmassa elinikäisen oppimisen mahdollisuus on nähty yhtenä keinona sekä pidentää työuria että varmistaa osaavan työvoiman saaminen. Yrittäjien oman osaamisen kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön syventäminen on nähty keinoksi parantaa sekä nuorten työllistymistä että ylläpitää aikuisten osaamista.

Lapin alueella toteutettiin syksyllä 2021 Osaavaa työvoimaa Lappiin -kysely, joka suunnattiin Lapin alueen 3 500 työnantajalle. Lapin te-toimisto toteutti kyselyn yhteistyössä Osaamisella työelämään (OSTE)-hankkeen ja Kohti oppisopimusta-pilotin kanssa. Kyselyn suunnittelussa oli mukana myös Lapin ely-keskuksen hanketoimijoita.

Kyselyssä kartoitettiin muun muassa työnantajien näkökulmia sellaisten henkilöiden palkkaamiseen, joiden toiminta- tai työkyky on jollakin tapaa alentunut. Kyselyyn vastasi 221 työnantajaa. Vastaajista 45 prosenttia edusti majoitus- ja ravitsemistoiminnan, palvelutoiminnan tai sosiaali- ja terveysalan toimialueita. Reilu puolet vastaajista edusti kymmenen hengen tai sitä pienempiä organisaatioita.

Tulosten mukaan 38 prosenttia työnantajista arvioi osatyökykyiset henkilöt yrityksen potentiaaliseksi työvoimaksi ja 30 prosenttia ilmoitti, että ehkä, mutta eivät tiedä asiasta tarpeeksi. Yli puolet työnantajien edustajista suhtautui osatyökykyisten palkkaamiseen myönteisesti tai kiinnostuneesti, noin yksi kolmannes epäileväisesti tai kielteisesti.

Työnantajat, joilla oli aiempaa kokemusta osatyökykyisten rekrytoinnista, toivat esille myönteisiä kokemuksia: ”Osatyökykyisiä on työyhteisössämme töissä. Sopiva räätälöitävissä oleva työtehtävä yhteiskunnan tarjoamiin tukiin yhdistettynä on toiminut hyvin. Osatyökykyisen palkkaaminen myös pysyvästi palkkatukijakson jälkeen on toteutumassa.”

Työntekijän työmotivaatio, työtehtäviin sopiva työkyky ja osaaminen ovat kyselyn tulosten mukaan tärkeimmät ominaisuudet työnantajien palkatessa henkilöitä, joilla on osatyökykyisyyttä.

Työnantajien vastauksissa välittyi myös ymmärrystä osatyökykyisyys-käsitteen haastavuuteen liittyen: ”Osatyökykyinen on liian laaja käsite, jotta sitä pystyisi arvioimaan, kysehän on yksilöistä ja arvioista henkilön kyvystä tehdä jotakin työtehtäviä.”

Työnantajien tiedon ja tuen tarpeet kohdistuvat julkiseen taloudelliseen tukeen, tiedon saamiseen henkilön osaamisesta sekä työkykyyn liittyvistä asioista. Suurin osa kyselyyn vastanneista työnantajista on valmis tekemään tarvittaessa työaikoihin ja työtehtäviin liittyviä joustoja ja räätälöintejä osatyökykyisten palkkaukseen liittyen.

Lapin te-toimiston te-palvelupilotti on osa valtakunnallisen työkykyohjelman mukaista toimintaa, jossa työnantajille tarjotaan rekrytoinnin tukea ja työnantajakohtaista työn muotoilun suunnittelua työvoiman saamiseksi ja osatyökykyisten henkilöiden rekrytoimiseksi. Te-toimiston työkykypalveluiden toiminta on tiiviissä yhteistyössä oppilaitosverkoston kanssa ja yhteistyö osatyökykyisten palveluiden kehittämisessä on tiivistynyt OSTE-hankkeen myötä.

Osaamisella työelämään, OSTE-hanke, on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Hankkeen tavoitteena on tukea osatyökykyisten henkilöiden osaamisen kehittämistä ja työllistymistä. Hankkeessa lisätään myös työelämän valmiuksia työllistää henkilöitä, joilla työkyky on alentunut sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi.

Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja voi koskettaa jossain elämänvaiheessa meitä jokaista. Työntekijöiden monimuotoisuus heijastaa yhteiskunnan ja asiakkaidenkin monimuotoisuutta. Osatyökykyisten henkilöiden palkkaaminen viestii organisaation arvomaailmaa ja voi vahvistaa myönteistä imagokuvaa ja parhaimmillaan liiketoiminnan tulosta.

Pienetkin työtehtävien uudelleenjärjestelyt voivat olla merkityksellisiä toimia työntekijän työkyvyn vahvistamiseksi ja monille työnantajille jo nyt arkipäiväistä toimintaa. Näiden kokemusten esille tuominen on tärkeää, kun pyritään normalisoimaan osatyökykyisyyttä.

OSTE-hanke järjestää Lapissa yhteistyökumppaneiden kanssa työnantajille suunnattuja tilaisuuksia, joissa tarjotaan tietoa työkykyyn, työn räätälöintiin ja taloudelliseen tukeen. Tilaisuudet tarjoavat työnantajille oivallisen areenan kokemusten vaihtamiseen. Toivotamme Lapin alueen työnantajat lämpimästi tervetulleiksi tuleviin tilaisuuksiin.

Anu Kippola-Pääkkönen

projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, Osaamisella työelämään, OSTE-hanke

Johanna Sirviö

työkykykoordinaattori, Lapin TE-toimisto

Heikki Pantsar

suunnittelija, Lapin yliopisto, Osaamisella työelämään, OSTE-hanke

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät