pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Rap-musiikki
Arvio: Suomiräp marginalisoitujen kertomana – vähemmistötekijöiden ääni pääsee kuuluville Aina ollut tääl -kirjassa

Arvio: Suo­mi­räp mar­gi­na­li­soi­tu­jen ker­to­ma­na – vä­hem­mis­tö­te­ki­jöi­den ääni pääsee kuu­lu­vil­le Aina ollut tääl -kir­jas­sa

12.12.2023 17:00
Tilaajille
Lapin pienten kylien puolustaja sai Lapin taidepalkinnon – Talonpoika Lalli tekee räppiä omista kokemuksista ja ympärillä näkemästään elämästä

Lapin pienten kylien puo­lus­ta­ja sai Lapin tai­de­pal­kin­non – Ta­lon­poi­ka Lalli tekee räppiä omista ko­ke­muk­sis­ta ja ym­pä­ril­lä nä­ke­mäs­tään elä­mäs­tä

09.11.2023 13:00 8
Tilaajille
Levyarvio: Maakuntien gangstarap ennen ja nyt – Hannibalin yhteistyökumppanit vaihtuvat, mutta taso pysyy

Le­vyar­vio: Maa­kun­tien gangs­ta­rap ennen ja nyt – Han­ni­ba­lin yh­teis­työ­kump­pa­nit vaih­tu­vat, mutta taso pysyy

03.11.2023 17:30
Tilaajille
Levyarvio: 20-luvun räppiä taitavasti mutta geneerisesti – KähinäPate korvaa Lappi-romantiikan maksimalistisilla bängereillä

Le­vyar­vio: 20-lu­vun räppiä tai­ta­vas­ti mutta ge­nee­ri­ses­ti – Kä­hi­nä­Pa­te korvaa Lap­pi-ro­man­tii­kan mak­si­ma­lis­ti­sil­la bän­ge­reil­lä

29.06.2023 17:00
Tilaajille
Levyarvio: Stepan ja Eevil Stöön yllättävä yhteistyö vanhan koulukunnan malliin

Le­vyar­vio: Stepan ja Eevil Stöön yl­lät­tä­vä yh­teis­työ vanhan kou­lu­kun­nan malliin

03.05.2023 11:11
Tilaajille
Elokuva-arvio: Isä toivoo pojastaan poronhoitajaa, mutta poika haaveilee rap-tähteydestä – nuorille suunnattu dokumentti yhdistelee musiikkia ja saamelaisasiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Isä toivoo po­jas­taan po­ron­hoi­ta­jaa, mutta poika haa­vei­lee rap-täh­tey­des­tä – nuo­ril­le suun­nat­tu do­ku­ment­ti yh­dis­te­lee mu­siik­kia ja saa­me­lais­asiaa

23.03.2023 13:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuoren räppärin näköiskuva – dokumenttielokuva Mihkku Laitista on hetkittäin laimea mutta enimmäkseen vetävä

Elo­ku­va-ar­vio: Nuoren räp­pä­rin nä­köis­ku­va – do­ku­ment­ti­elo­ku­va Mihkku Lai­tis­ta on het­kit­täin laimea mutta enim­mäk­seen vetävä

22.03.2023 14:58
Tilaajille
Grammy-ehdokkaiksi päätyneet posiolaisveljekset luovat kansainvälistä uraa: " Ei kannata ujostella, että on vain 'nobody' pienestä Suomesta"

Gram­my-eh­dok­kaik­si pää­ty­neet po­sio­lais­vel­jek­set luovat kan­sain­vä­lis­tä uraa: " Ei kannata ujos­tel­la, että on vain 'no­bo­dy' pie­nes­tä Suo­mes­ta"

03.03.2023 19:07
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 05:00
Tilaajille
Dokumenttielokuva Revontulten räppäri kertoo saamelaismuusikko Mihkku Laitin matkasta kohti musiikkiunelmia

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va Re­von­tul­ten räppäri kertoo saa­me­lais­muu­sik­ko Mihkku Laitin mat­kas­ta kohti mu­siik­ki­unel­mia

20.01.2023 13:08
Tilaajille
Jazzin ja rapin maaginen symbioosi – Hannibal ja Hot Heros saapuu keikalle Korkalovaaraan

Jazzin ja rapin maa­gi­nen sym­bioo­si – Han­ni­bal ja Hot Heros saapuu kei­kal­le Kor­ka­lo­vaa­raan

15.12.2022 08:00
Tilaajille
Levyarvio: Rönsyilevää rytmimusiikkia vakavimmista aiheista – Rovaniemen rap-legenda Hannibalin ja free jazz -yhtyeen yhteispeli toimii hämmentävän hyvin

Le­vyar­vio: Rön­syi­le­vää ryt­mi­mu­siik­kia va­ka­vim­mis­ta ai­heis­ta – Ro­va­nie­men rap-le­gen­da Han­ni­ba­lin ja free jazz -yh­tyeen yh­teis­pe­li toimii häm­men­tä­vän hyvin

15.11.2022 15:15
Tilaajille
Lappi-räppiä, eipä vissiin! – nuoria lupaavia tekijöitä on enemmän kuin kukaan tietää, konkarit sanovat

Lap­pi-räp­piä, eipä vis­siin! – nuoria lu­paa­via te­ki­jöi­tä on enemmän kuin kukaan tietää, kon­ka­rit sanovat

12.11.2022 11:00 3
Tilaajille
Kolme levyllistä kasvukipuja ja henkistä kasvua – Gältzy, Puhelinseksi ja Saaga tarjoilevat uutta musiikkia kotikulmia unohtamatta

Kolme le­vyl­lis­tä kas­vu­ki­pu­ja ja hen­kis­tä kasvua – Gältzy, Pu­he­lin­sek­si ja Saaga tar­joi­le­vat uutta mu­siik­kia ko­ti­kul­mia unoh­ta­mat­ta

30.03.2022 17:31
Tilaajille
Rajahurreilta uutta suomenkielistä räppiä – kappaleissa kuuluu myös kunnioitus aiemmille ruotsinsuomalaisille sukupolville

Ra­ja­hur­reil­ta uutta suo­men­kie­lis­tä räppiä – kap­pa­leis­sa kuuluu myös kun­nioi­tus aiem­mil­le ruot­sin­suo­ma­lai­sil­le su­ku­pol­vil­le

08.02.2022 17:30 1
Tilaajille
Rovaniemi on räppikaupunki isolla ärrällä – "Noloa, etten ole aiemmin käynyt siellä", suomirapin pioneeri tunnustaa

Ro­va­nie­mi on räp­pi­kau­pun­ki isolla ärrällä – "Noloa, etten ole aiemmin käynyt siel­lä", suo­mi­ra­pin pio­nee­ri tun­nus­taa

12.12.2021 17:24
Tanssi heille, jotka hautaavat omat unelmansa

Tanssi heille, jotka hau­taa­vat omat unel­man­sa

23.11.2021 17:02 2
Tilaajille
Sotilassoittokunnan pasunisti Antti Näpänkangas räppää Hirtettynä – artistinimi tuli tarot-korteista

So­ti­las­soit­to­kun­nan pa­su­nis­ti Antti Nä­pän­kan­gas räppää Hir­tet­ty­nä – ar­tis­ti­ni­mi tuli ta­rot-kor­teis­ta

31.10.2021 18:00
Tilaajille
Rakkaudesta puhuminen on cool – Sodankylästä lähtöisin oleva muusikko Stepa rohkaisee ihmisiä puhumaan tunteista ja olemaan hyviä tyyppejä

Rak­kau­des­ta pu­hu­mi­nen on cool – So­dan­ky­läs­tä läh­töi­sin oleva muu­sik­ko Stepa roh­kai­see ihmisiä pu­hu­maan tun­teis­ta ja olemaan hyviä tyyp­pe­jä

08.09.2021 17:00
Tilaajille
Tomi Talvitie elää perheenisän, räppärin ja yrittäjän arkea Näätämössä - "Musiikin teko on minulle kuin metsästystä"

Tomi Tal­vi­tie elää per­hee­ni­sän, räp­pä­rin ja yrit­tä­jän arkea Nää­tä­mös­sä - "Mu­sii­kin teko on minulle kuin met­säs­tys­tä"

03.09.2021 18:00 3
Tilaajille