Muuttolinnut
Moottorikelkkailijat pelastivat heikkokuntoisen ja eksyneen kookkaan sorsan Sodankylässä – pilkkasiiven tarina sai onnellisen lopun

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat pe­las­ti­vat heik­ko­kun­toi­sen ja ek­sy­neen kook­kaan sorsan So­dan­ky­läs­sä – pilk­ka­sii­ven tarina sai on­nel­li­sen lopun

26.01.2021 14:26 1
Tilaajille
Valkoselkätikka ja merikotka riemastuttivat talvilintulaskennassa

Val­ko­sel­kä­tik­ka ja me­ri­kot­ka rie­mas­tut­ti­vat tal­vi­lin­tu­las­ken­nas­sa

15.01.2021 15:55
Tilaajille
Lapissa oli ennätyksellinen lintuhavaintovuosi – Vuoden viimeinen havaittu uusi lintulaji on joko vähälukuinen tai vaikeasti havaittava

Lapissa oli en­nä­tyk­sel­li­nen lin­tu­ha­vain­to­vuo­si – Vuoden vii­mei­nen ha­vait­tu uusi lin­tu­la­ji on joko vä­hä­lu­kui­nen tai vai­keas­ti ha­vait­ta­va

05.01.2021 19:32 1
Tilaajille
Meri-Lapin vesilinnut  ovat lykänneet lähtöään - Kattilalahdella nähty vielä tukkasotka

Me­ri-La­pin ve­si­lin­nut ovat ly­kän­neet läh­töään - Kat­ti­la­lah­del­la nähty vielä tuk­ka­sot­ka

16.12.2020 14:43
Poikkeuksellisen paljon sorsalintulajeja Lapin syyslaskennassa

Poik­keuk­sel­li­sen paljon sor­sa­lin­tu­la­je­ja Lapin syys­las­ken­nas­sa

26.11.2020 07:00
Tilaajille
Kurkien muutto sykähdyttävä näytelmä - merilappilaiskurjet matkaavat Ranskaan ja Espanjaan. Osa päätyy aina Etiopiaan saakka.

Kurkien muutto sy­käh­dyt­tä­vä näy­tel­mä - me­ri­lap­pi­lais­kur­jet mat­kaa­vat Rans­kaan ja Es­pan­jaan. Osa päätyy aina Etio­piaan saakka.

21.09.2020 15:52
Kottaraiset olivat aikoinaan Lapin kevään ensimmäisiä muuttolintuja,  kunnes ne yhtäkkiä hävisivät –nyt  laji on palaamassa Tornionlaaksoon

Kot­ta­rai­set olivat ai­koi­naan Lapin kevään en­sim­mäi­siä muut­to­lin­tu­ja, kunnes ne yht­äk­kiä hä­vi­si­vät –nyt laji on pa­laa­mas­sa Tor­nion­laak­soon

28.08.2020 19:47 1
Tilaajille
Luonnossa elämä on rajua taistelua ja lisääntyminen on hengissä pysymisen edellytys linnuille

Luon­nos­sa elämä on rajua tais­te­lua ja li­sään­ty­mi­nen on hen­gis­sä py­sy­mi­sen edel­ly­tys lin­nuil­le

23.07.2020 17:35
Tilaajille
Lappiin saapui ennätyksellisen monta muuttolintulajia – Monet niistä olivat melkoisia harvinaisuuksia

Lappiin saapui en­nä­tyk­sel­li­sen monta muut­to­lin­tu­la­jia – Monet niistä olivat mel­koi­sia har­vi­nai­suuk­sia

16.07.2020 09:20
Tilaajille
Punakottarainen taas Ylitorniolla – viimeinen kevätmuuttaja vaikuttaa ihastuneen Tornionjoen rantaseutuun

Pu­na­kot­ta­rai­nen taas Yli­tor­niol­la – vii­mei­nen ke­vät­muut­ta­ja vai­kut­taa ihas­tu­neen Tor­nion­joen ran­ta­seu­tuun

07.07.2020 15:23
Tilaajille
Etelän ihmeitä Lapin alkukesässä – Uusia muuttolintuja tulee yhä

Etelän ihmeitä Lapin al­ku­ke­säs­sä – Uusia muut­to­lin­tu­ja tulee yhä

17.06.2020 12:39
Tilaajille
Pohjoisamerikkalainen sorsa räpiköi Rovaniemellä – Lapin taivaalla liiteli harvinaisuuksia, mutta oikeat kesälinnut karttavat vielä koleaa säätä

Poh­jois­ame­rik­ka­lai­nen sorsa räpiköi Ro­va­nie­mel­lä – Lapin tai­vaal­la liiteli har­vi­nai­suuk­sia, mutta oikeat ke­sä­lin­nut kart­ta­vat vielä koleaa säätä

19.05.2020 15:48
Tilaajille
Pihojen taistoon voi osallistua omalla pihalla

Pihojen tais­toon voi osal­lis­tua omalla pihalla

08.05.2020 07:52
Tilaajille
Sorsia, rastaita ja kahlaajia - vesien sulapaikat ovat täyttyneet kesälomalaisista

Sorsia, ras­tai­ta ja kah­laa­jia - vesien su­la­pai­kat ovat täyt­ty­neet ke­sä­lo­ma­lai­sis­ta

07.05.2020 08:16
Tilaajille
Iso pikkukajavaparvi Utsjoella – Vapun aikoihin saamme mitä todennäköisimmin kokea todellisen muuttolinturyntäyksen

Iso pik­ku­ka­ja­va­par­vi Uts­joel­la – Vapun ai­koi­hin saamme mitä to­den­nä­köi­sim­min kokea to­del­li­sen muut­to­lin­tu­ryn­täyk­sen

28.04.2020 09:35
Tilaajille
Kurki ja västäräkki saapuivat Meri-Lappiin – plussa-asteet pistivät tunnustelijoihin ja etujoukkoihin liikettä

Kurki ja väs­tä­räk­ki saa­pui­vat Me­ri-Lap­piin – plus­sa-as­teet pis­ti­vät tun­nus­te­li­joi­hin ja etu­jouk­koi­hin lii­ket­tä

15.04.2020 16:12
Edessä jännä lintukevät – ensimmäiset tunnustelijat ovat lentäneet Rovaniemelle normaalissa aikataulussa

Edessä jännä lin­tu­ke­vät – en­sim­mäi­set tun­nus­te­li­jat ovat len­tä­neet Ro­va­nie­mel­le nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa

15.04.2020 09:20
Merihanhet ja laulurastaat saapuivat Lappiin: takatalvi hidastaa lintujen muuttoa

Me­ri­han­het ja lau­lu­ras­taat saa­pui­vat Lap­piin: ta­ka­tal­vi hi­das­taa lin­tu­jen muuttoa

14.04.2020 20:43
Tilaajille
Mustajoutsen Ylitorniolla, ja naurulokkejakin odotellaan

Mus­ta­jout­sen Yli­tor­niol­la, ja nau­ru­lok­ke­ja­kin odo­tel­laan

11.04.2020 14:48
Tilaajille
Kevät keikkuen tulevi – niin myös Lapin muuttolinnut

Kevät keik­kuen tulevi – niin myös Lapin muut­to­lin­nut

01.04.2020 12:02
Tilaajille