Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Move-mittaukset
Kemin uimahalli tarjoaa lapsille ja nuorille ilmaisia uintikertoja touko-kesäkuun ajan

Kemin ui­ma­hal­li tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le il­mai­sia uin­ti­ker­to­ja tou­ko-ke­sä­kuun ajan

14.04.2023 12:58 1
Oppilaille yksilökohtaista liikuntaneuvontaa – torniolaisten nuorten fyysinen toimintakyky voi haitata jo joka toisen hyvinvointia tai terveyttä

Op­pi­lail­le yk­si­lö­koh­tais­ta lii­kun­ta­neu­von­taa – tor­nio­lais­ten nuorten fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky voi haitata jo joka toisen hy­vin­voin­tia tai ter­veyt­tä

30.03.2023 09:00
Istuva ja makoileva kansa tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi – ongelma on ollut yleisessä tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta odottaa silti yhä ratkaisijaa
Pääkirjoitus

Istuva ja ma­koi­le­va kansa tulee yh­teis­kun­nal­le erit­täin kal­liik­si – ongelma on ollut ylei­ses­sä tie­dos­sa jo vuo­si­kym­me­niä, mutta odottaa silti yhä rat­kai­si­jaa

16.01.2023 18:16 5
Tilaajille
Iso osa koululaisista on niin huonossa kunnossa, että se vaikeuttaa heidän arjessa selviytymistään – oikotietä liikunnalliseen muutokseen ei ole olemassa
Pääkirjoitus

Iso osa kou­lu­lai­sis­ta on niin huo­nos­sa kun­nos­sa, että se vai­keut­taa heidän arjessa sel­viy­ty­mis­tään – oi­ko­tie­tä lii­kun­nal­li­seen muu­tok­seen ei ole ole­mas­sa

15.12.2022 20:00 2
Tilaajille
Lapin kovakuntoisimmat koululaiset asuvat Posiolla –kunnan pitkät urheiluperinteet ja hyvät harrastusmahdollisuudet näkyvät lasten ja nuorten liikuntatottumuksissa

Lapin ko­va­kun­toi­sim­mat kou­lu­lai­set asuvat Po­siol­la –kunnan pitkät ur­hei­lu­pe­rin­teet ja hyvät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det näkyvät lasten ja nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­sa

14.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Lasten heikko kestävyyskunto ennakoi kansantautien uutta nousua
Pääkirjoitus

Lasten heikko kes­tä­vyys­kun­to ennakoi kan­san­tau­tien uutta nousua

13.12.2020 06:00
Tilaajille
Miten lappilaisten lasten ja nuorten kunto kohoamaan? – "Karhunpalvelus on vanhempi joka heittää lapsen autolla kouluun muutamankin kilometrin matkan"

Miten lap­pi­lais­ten lasten ja nuorten kunto ko­hoa­maan? – "Kar­hun­pal­ve­lus on van­hem­pi joka heittää lapsen autolla kouluun muu­ta­man­kin ki­lo­met­rin matkan"

11.12.2020 18:30 1
Tilaajille
Move! -mittaustulokset Lapissa karua luettavaa: lasten fyysinen kunto keskiarvoa heikompi kautta linjan

Move! -mit­taus­tu­lok­set Lapissa karua luet­ta­vaa: lasten fyy­si­nen kunto kes­ki­ar­voa hei­kom­pi kautta linjan

09.12.2020 12:16
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vanhemmat huomio: koululaiset tarvitsevat lisää liikuntaa!

Pää­kir­joi­tus: Van­hem­mat huomio: kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat lisää lii­kun­taa!

21.12.2019 18:43
Tilaajille
Move-mittaukset kertovat karun totuuden lappilaisnuorista – "Nuorten kunto on rapistunut"

Mo­ve-mit­tauk­set ker­to­vat karun to­tuu­den lap­pi­lais­nuo­ris­ta – "Nuor­ten kunto on ra­pis­tu­nut"

18.12.2019 06:56
Tilaajille