Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Latitude 66 Cobalt Oy
Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia Posiolle ja Rovaniemelle – maanomistajia lähestytään kirjeitse

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee mal­mi­net­sin­tä­lu­pia Po­siol­le ja Ro­va­nie­mel­le – maa­no­mis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

20.11.2023 07:58 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt luopuu osasta malminetsinnän lupahakemuksistaan Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla

La­ti­tu­de 66 Cobalt luopuu osasta mal­mi­net­sin­nän lu­pa­ha­ke­muk­sis­taan La­pis­sa, Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la

15.11.2023 08:25 2
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tekee kallioperäkartoitusta Rovaniemellä ja Kemijärvellä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee kal­lio­pe­rä­kar­toi­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mi­jär­vel­lä

23.08.2023 09:21 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupa Etelä-Sallassa sai lainvoiman

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin mal­mi­net­sin­tä­lu­pa Ete­lä-Sal­las­sa sai lain­voi­man

11.07.2023 11:40 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­mi­net­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 11:52 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti uusia malminetsintähakemuksia Rovaniemelle Misin kylän läheisyyteen sekä teki lisäyksiä jo olemassa oleviin alueisiin

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti uusia mal­mi­net­sin­tä­ha­ke­muk­sia Ro­va­nie­mel­le Misin kylän lä­hei­syy­teen sekä teki li­säyk­siä jo ole­mas­sa oleviin aluei­siin

04.07.2023 19:13 11
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tekee kallioperäkartoitusta Rovaniemellä kesän aikana

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee kal­lio­pe­rä­kar­toi­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä kesän aikana

19.06.2023 13:39 1
Tilaajille
Latitude hakee malminetsintälupaa aivan Kittilän kupeesta – hakemusalueet kattavat noin viidenneksen yhtiön varausalueista Länsi-Lapissa

La­ti­tu­de hakee mal­mi­net­sin­tä­lu­paa aivan Kit­ti­län ku­pees­ta – ha­ke­mus­alueet kat­ta­vat noin vii­den­nek­sen yhtiön va­raus­alueis­ta Län­si-La­pis­sa

03.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki malminetsintälupahakemukset Sallaan, Posiolle ja Kuusamoon

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Sal­laan, Po­siol­le ja Kuu­sa­moon

26.04.2023 14:16
Tilaajille
Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin lupahakemukset seitsemälle kohteelle Lapissa

Tukes hy­väk­syi La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin lu­pa­ha­ke­muk­set seit­se­mäl­le koh­teel­le Lapissa

04.04.2023 09:13 1
Tilaajille
Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa

Posion Haa­ra­kum­mun kolme mal­mi­net­sin­tä­lu­paa saivat lain­voi­man – KHO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

20.03.2023 15:35
Tilaajille
Latitude löysi uuden kobolttiesiintymän reilun peninkulman päästä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män reilun pe­nin­kul­man päästä Rukalta

15.03.2023 15:09 3
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt haluaa löytää Kemijärveltä ja Pelkosenniemeltä kultaa, kobolttia tai kuparia – yhtiö on tehnyt 200 neliökilometrin varausalueilmoitukset Tukesille

La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa löytää Ke­mi­jär­vel­tä ja Pel­ko­sen­nie­mel­tä kultaa, ko­bolt­tia tai kuparia – yhtiö on tehnyt 200 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­alue­il­moi­tuk­set Tu­ke­sil­le

30.01.2023 13:39 2
Tilaajille
Latitude sai kuusi malminetsintälupaa Kuusamoon – maanomistajille korvauksia 74 000 euroa vuodessa, poronhoito otettava töissä tarkoin huomioon

La­ti­tu­de sai kuusi mal­mi­net­sin­tä­lu­paa Kuu­sa­moon – maa­no­mis­ta­jil­le kor­vauk­sia 74 000 euroa vuo­des­sa, po­ron­hoi­to otet­ta­va töissä tarkoin huo­mioon

23.11.2022 09:07
Tilaajille
Malminetsintäyhtiö Latitude 66 Cobalt haluaa kaivoslakiesityksen puolustusvaliokuntaan

Mal­mi­net­sin­täyh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa kai­vos­la­ki­esi­tyk­sen puo­lus­tus­va­lio­kun­taan

28.10.2022 13:20
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Posiolla sijaitsevia Latituden malminetsintälupia koskevat valitukset – kansalaisten kaivosvaltuuskunta harkitsee jatkotoimenpiteitä: "Jäi vähän hampaankoloon"

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Po­siol­la si­jait­se­via La­ti­tu­den mal­mi­net­sin­tä­lu­pia kos­ke­vat va­li­tuk­set – kan­sa­lais­ten kai­vos­val­tuus­kun­ta har­kit­see jat­ko­toi­men­pi­tei­tä: "Jäi vähän ham­paan­ko­loon"

11.10.2022 13:06 4
Tilaajille
Säteilyturvakeskus: Latituden Posion ja Kuusamon toimipisteet ja Juomasuon kaivospiiri ovat valtakunnallisen taustasäteilyn tasolla

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus: La­ti­tu­den Posion ja Kuu­sa­mon toi­mi­pis­teet ja Juo­ma­suon kai­vos­pii­ri ovat val­ta­kun­nal­li­sen taus­ta­sä­tei­lyn tasolla

27.09.2022 09:26
Tilaajille
Latitude 66 jatkaa kairauksia Kuusamon Juomasuolla – "Tällä kertaa tutkimme Hangaslammen alueella sijaitsevaa esiintymää"

La­ti­tu­de 66 jatkaa kai­rauk­sia Kuu­sa­mon Juo­ma­suol­la – "Tällä kertaa tut­kim­me Han­gas­lam­men alueel­la si­jait­se­vaa esiin­ty­mää"

06.09.2022 09:34
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Sodankylässä – samalla yhtiö varmistaa varausalueilla aiemmin tehtyjä havaintoja

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä So­dan­ky­läs­sä – samalla yhtiö var­mis­taa va­raus­alueil­la aiemmin tehtyjä ha­vain­to­ja

31.08.2022 09:58
Tilaajille
Malminetsintäyhtiö jatkaa kairaustutkimuksia Posion Maaninkavaarassa

Mal­mi­net­sin­täyh­tiö jatkaa kai­raus­tut­ki­muk­sia Posion Maa­nin­ka­vaa­ras­sa

08.08.2022 14:08 2
Tilaajille