lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lapin kansanedustajat
Selvitimme, miten Lapin kansanedustajat äänestivät tartuntatautilain muutoksesta – suurin osa oli poissa

Sel­vi­tim­me, miten Lapin kan­san­edus­ta­jat ää­nes­ti­vät tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta – suurin osa oli poissa

15.10.2021 16:53 17
Tilaajille
Vapaa metsästysoikeus vaarassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaa met­säs­ty­soi­keus vaa­ras­sa

07.10.2021 08:05 24
Tilaajille
Lapin kansanedustajat vaativat ulkopaikkakuntalaisten holtittoman metsästyksen laittamista järjestykseen – kova kannanotto kritisoi muun muassa vieraslupien määrää ja kotipaikkakunnalla kikkailua

Lapin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten hol­tit­to­man met­säs­tyk­sen lait­ta­mis­ta jär­jes­tyk­seen – kova kan­nan­ot­to kri­ti­soi muun muassa vie­ras­lu­pien määrää ja ko­ti­paik­ka­kun­nal­la kik­kai­lua

01.10.2021 16:27 14
Tilaajille
Näin Lapin kansanedustajat kommentoivat hallituksen budjettiesitystä – Keräämme tähän juttuun kommentit kansanedustajilta

Näin Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat hal­li­tuk­sen bud­jet­tie­si­tys­tä – Ke­rääm­me tähän juttuun kom­men­tit kan­san­edus­ta­jil­ta

09.09.2021 16:30 12
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: eduskunta ei voi jäädä kesätauolle ennen kuin maahantuloa koskevaan lainsäädäntöön on tullut selvyys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: edus­kun­ta ei voi jäädä ke­sä­tauol­le ennen kuin maa­han­tu­loa kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön on tullut selvyys

02.06.2021 16:38 4
Tilaajille
Lappilaisedustajien EU-äänestyksessä oli draamaa: Ojala-Niemelä keskeytti sairauslomansa ja Mustajärvi oli poissa, vaikka istui eduskuntasalissa

Lap­pi­lais­edus­ta­jien EU-ää­nes­tyk­ses­sä oli draa­maa: Oja­la-Nie­me­lä kes­keyt­ti sai­raus­lo­man­sa ja Mus­ta­jär­vi oli poissa, vaikka istui edus­kun­ta­sa­lis­sa

19.05.2021 18:44 7
Tilaajille
Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vastustavat EU-pakettia – Kulmuni karanteenissa, Mustajärvi sairaalassa

Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vas­tus­ta­vat EU-pa­ket­tia – Kulmuni ka­ran­tee­nis­sa, Mus­ta­jär­vi sai­raa­las­sa

11.05.2021 14:56 26
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Tarvittavista tukitoimista tehtävä päätökset  jo tällä viikolla kehysriihessä – Perussuomalaisten Juuso vaatii Kemille täyttä rakennetukea

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Tar­vit­ta­vis­ta tu­ki­toi­mis­ta tehtävä pää­tök­set jo tällä vii­kol­la ke­hys­rii­hes­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Juuso vaatii Kemille täyttä ra­ken­ne­tu­kea

20.04.2021 20:21 10
Tilaajille
Konkaripoliitikko Esko-Juhani Tennilä ei lähde ehdolle kevään kunnallisvaaleissa – Katso kuvat vuosien varrelta

Kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Es­ko-Ju­ha­ni Tennilä ei lähde ehdolle kevään kun­nal­lis­vaa­leis­sa – Katso kuvat vuosien var­rel­ta

24.02.2021 15:03 6
Tilaajille
Näin Lapin kansanedustajat kommentoivat Kemin odotettua tehdaspäätöstä

Näin Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat Kemin odo­tet­tua teh­das­pää­tös­tä

11.02.2021 16:11 1
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelällä aivokasvain, joutuu vetäytymään perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuudesta, Antti Rinteestä povataan sijaista

Johanna Oja­la-Nie­me­läl­lä ai­vo­kas­vain, joutuu ve­täy­ty­mään pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, Antti Rin­tees­tä po­va­taan si­jais­ta

09.12.2020 08:32 4
Tilaajille
Lapin kansanedustajat kommentoivat sote-esitystä: "Kymmenen vuoden määräaika ei riitä"

Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat so­te-esi­tys­tä: "Kym­me­nen vuoden mää­rä­ai­ka ei riitä"

13.10.2020 20:05 2
Tilaajille
Hallituksen budjettiriihi jakaa Lapin kansanedustajien mielipiteitä – Markus Lohi: "Viime kevään kaltaiseen täyssulkuun meillä ei ole enää varaa"

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hi jakaa Lapin kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­tei­tä – Markus Lohi: "Viime kevään kal­tai­seen täys­sul­kuun meillä ei ole enää varaa"

16.09.2020 20:39 4
Tilaajille
Lapin kansanedustajat vaativat hallitukselta toimia matkailutyöpaikkojen pelastamiseksi

Lapin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat hal­li­tuk­sel­ta toimia mat­kai­lu­työ­paik­ko­jen pe­las­ta­mi­sek­si

30.08.2020 11:07 6
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Koronarajoituksissa huomioitava alueiden erityispiirteet

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa huo­mioi­ta­va aluei­den eri­tyis­piir­teet

12.08.2020 14:42 1
Tilaajille