Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

EU-rahat
Lappiin on virrannut EU-rahaa, mutta tulevaisuudessa virta voi ehtyä – samoja rahoja himoitsevat myös muut maakunnat ja mahdolliset uudet jäsenmaat

Lappiin on vir­ran­nut EU-ra­haa, mutta tu­le­vai­suu­des­sa virta voi ehtyä – samoja rahoja hi­moit­se­vat myös muut maa­kun­nat ja mah­dol­li­set uudet jä­sen­maat

20.10.2023 05:00 8
Tilaajille
Nato-Suomi hakemassa EU:sta sotilaallisen liikkuvuuden rahaa isoihin väyläinvestointeihin – Etujärjestöt toivovat nyt nopeita liikkeitä

Na­to-Suo­mi ha­ke­mas­sa EU:sta so­ti­laal­li­sen liik­ku­vuu­den rahaa isoihin väy­lä­in­ves­toin­tei­hin – Etu­jär­jes­töt toi­vo­vat nyt nopeita liik­kei­tä

27.05.2023 17:23
Tilaajille

Kemin Satama Oy:lle Eu­roo­pan Unionin CEF-tu­kea

12.07.2022 12:00
Lappi on valittu ilmastonmuutoksen sopeutumisen edelläkävijäjoukkoon – ohjelmasta tukea alueelleen tyypillisten ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hahmottamiseen ja keinoja niiden hallitsemiseen

Lappi on valittu il­mas­ton­muu­tok­sen so­peu­tu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä­jouk­koon – oh­jel­mas­ta tukea alueel­leen tyy­pil­lis­ten il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien riskien hah­mot­ta­mi­seen ja keinoja niiden hal­lit­se­mi­seen

08.06.2022 11:59 2
Tilaajille
Suomelta alustava esitys EU-jäsenmaksuista – Kaikki joutuvat tinkimään tavoitteistaan, sanoo Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

Suo­mel­ta alus­ta­va esitys EU-jä­sen­mak­suis­ta – Kaikki jou­tu­vat tin­ki­mään ta­voit­teis­taan, sanoo Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

10.10.2019 06:00