kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Poik­ki­hal­lin­nol­li­nen työ­ryh­mä: so­te-hen­ki­lös­töl­le mo­ti­voin­tia ja työ­hy­vin­voin­tia sekä no­peam­paa kou­lu­tus­ta alalle

Henkilöstön motivointi ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat työryhmän mukaan tärkeässä roolissa, kun sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta turvataan.
Henkilöstön motivointi ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat työryhmän mukaan tärkeässä roolissa, kun sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta turvataan.
Kuva: Matti Räty

Poikkihallinnollinen työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että koulutusmääriä lisätään tarvittaessa ja myös koulutuspolkuja nopeutetaan. Työryhmä painottaa, että henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta tarvitaan jatkuvaa tietoa.

– Tiedon hajanaisuus ja vaikea saatavuus on korjattava. Tilannekuvaa ja ennustetyötä varten tarvitaan pysyvä arviointitoiminto. Tilannekuvan kokoaminen ja ennusteen laatiminen aloitetaan heti, tiedotteessa todetaan.

Henkilöstön motivointi ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat työryhmän mukaan tärkeässä roolissa. Lisäksi tarvitaan sujuvaa työnjakoa, digitalisaatiota ja kansainvälistä osaamista.

Työryhmässä ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelma käynnistettiin marraskuussa 2021.

Työnantajille malli kansainväliseen rekrytointiin

Työryhmän mielestä on tärkeää, että kukin ammattiryhmä voi keskittyä niihin tehtäviin, jotka vastaavat sen ydinosaamista. Tämä koskee myös alalla työskentelevien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä sekä tukipalvelujen toimivuutta ja roolia.

Tärkeä motivaatiotekijä on myös henkilöstön mahdollisuus kasvattaa osaamistaan ja edetä uralla.

Kansainvälisellä rekrytoinnilla voidaan täydentää osaavan henkilöstön saatavuutta ja palveluiden turvaamista. Työryhmä ehdottaakin, että työnantajille luodaan kansallisesti tuettu asiakas- ja potilasturvallinen malli rekrytointiin ja poistetaan sen käyttöön liittyvät pullonkaulat.