kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

Valiokunnan mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä täydentää sääntelyä. Korvauksista säätäminen ei kuitenkaan ole edellytys lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne kertoi torstaina lausunnosta, joka koskee tartuntatautilain muutosta. Arkistokuva.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne kertoi torstaina lausunnosta, joka koskee tartuntatautilain muutosta. Arkistokuva.
Kuva: MEERI UTTI

Perustuslakivaliokunnan lausunto tartuntatautilain muutoksista on valmistunut. Asiasta kerrottiin torstaina valiokunnan tiedotustilaisuudessa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan on valtiosääntöoikeudellisista syistä perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille viranomaisen tekemästä tilojen sulkemispäätöksestä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Tämä on perusteltua erityisesti silloin, kun rajoitus kestää pidemmän ajan kuin yhden sulkemispäätöksen enimmäisajaksi säädetyt 14 vuorokautta, valiokunta katsoo.

Valiokunnan mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä täydentää sääntelyä. Korvauksista säätäminen ei kuitenkaan ole edellytys lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Valiokunnan kannan mukaan lakiehdotuksen perusratkaisut ovat perustuslain mukaisia ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä. Määräaikaisen lain voimassaoloaikaa on kuitenkin välttämätöntä rajata niin, että se on tällä erää voimassa enintään 30. kesäkuuta saakka. Lisäksi sääntelyä on valiokunnan mukaan eräiltä osin täsmennettävä. Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Perustuslakivaliokunta arvioi, olisiko muutokset tullut säätää perustuslain 23 momentin nojalla perusoikeuksista poikkeusoloista säädettävinä poikkeuksina. Valiokunta on korostanut myös perustuslain 23 momentin soveltamisen poikkeuksellisuutta. Valiokunnan mielestä ehdotetut toimivaltuudet ovat kuitenkin eräin niihin tehtävin täsmennyksin sisällöltään sellaisia, että niistä voidaan säätää tavanomaiseen laissa perusoikeuksien yleisten ja erityisten rajoitusedellytysten puitteissa, valiokunta katsoo.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota ehdotuksen osaan, jossa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laajentamisesta. Valiokunnan mielestä säännös muistuttaa asialliselta sisällöltään varsin paljon sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa koskevaa valmiuslain kohtaa.

"Valiokunnan mielestä merkittävästi valmiuslain sääntelyyn nojaavan toimivaltuuden siirtäminen — edes toimivaltuutta täsmentäen — normaaliolojen lainsäädäntöön ei ole valtiosääntöoikeudellisesti aivan asianmukainen toimintatapa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee sen vuoksi harkita tämän säännöksen poistamista ja asian jättämistä valmiuslain sääntelyn varaan.", valiokunta toteaa tiedotteessaan.