Monilla on fe­mi­nis­mis­tä paljon en­nak­ko­luu­lo­ja ja juuri siksi fe­mi­nis­miä tar­vi­taan

Feminismistä käydään värikästä keskustelua, vaikka tarkoituksena on vain lisätä kaikkien hyvinvointia.

-
Kuva: Tiia Poikela

Feminismiin liittyvissä nettikeskusteluissa toistuvat jatkuvasti samat tutut sävyt; raivo, huvitus ja halveksunta. Feminismi herättää ihmisissä voimakkaita tunnelatauksia, mutta mistä se johtuu?

Aikuiskasvatuksen määräaikainen professori Kirsti Lempiäinen Lapin yliopistolta kertoo, että osasyy voi olla mediakuvastossa, jota feministeistä esitetään.

–  Yksi vahva mielikuva on, että feministi vihaa miehiä ja että feministillä on epämiellyttävä ulkonäkö. Tällaisiin mielikuviin ei haluta liittyä, Lempiäinen pohtii.

Feminismin vastaisuutta kutsutaan antifeminismiksi. Antifeminismi näkyy esimerkiksi oikeistopopulistisessa politiikassa, jossa arvostetaan perinteisiä konservatiivisia arvoja, kuten perhettä ja uskontoa.

– Tällaisessa politiikassa feministit nähdään kodin ja perheiden rikkojina, Lempiäinen selittää.

Meri-Lapin Setan edustajan Tiina Rahmin mukaan on päivänselvää, ettei yhteiskuntamme ole tasa-arvoinen. Kun puhutaan feminismistä, Rahm kuulee puheessa negatiivisen sävyn.

– Mielestäni feminismi on Suomessa onnistuttu mustamaalaamaan. Esimerkiksi Ruotsissa tasa-arvon edistäminen otetaan vakavasti poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan paljon tasa-arvoon liittyvistä epäkohdista.

– Tarkoituksena on lisätä kaikkien hyvinvointia. Ei ottaa keltään mitään pois, Rahm toteaa.

‘’Tasa-arvo on mennyt liian pitkälle’’

Jos feminismin avulla ajetaan asioita kaikkien yhteisen hyvän vuoksi, niin miksi jotkut ihmiset vastustavat sitä?

– Joskus käytetään puheenpartta ‘’tasa-arvo on mennyt liian pitkälle’’. Sillä viitataan siihen, että yhteiskunnassa on siirrytty naisvaltaan. Tätä perustelua käytetään esimerkiksi radikaalissa miesliikkeessä, Lempiäinen kertoo.

Epätasa-arvo voi kumuloitua ihmiseen, kun useat eriarvoistavat tekijät risteävät. Kun tällaista ilmiötä pyritään estämään, puhutaan intersektionaalisesta feminismistä.

-
Kuva: Tiia Poikela

Tiina Rahmin mielestä intersektionaalisuuden käsitteestä tulisi puhua feminismin yhteydessä enemmän.

– Intersektionaalisuus merkitsee minulle sitä, että ihmiset ovat yhdenvertaisia sukupuoleen, ihonväriin, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, varallisuuteen, ulkonäköön tai asemaan katsomatta. Rahmin mukaan edellä mainitut ominaisuudet eivät ole yksilön valinta, vaan synnynnäisiä ominaisuuksia.

– Ihminen voi kokea tuplasortoa. Esimerkiksi tummaihoinen nainen voi kokea sekä rasismia että sovinismia.

Piiloarvot sanelevat toimintaamme

Yhteiskunnassamme on myös lukuisia piiloarvoja, jotka ohjaavat käyttäytymistä ja ajattelua yleensä ei-toivottuun suuntaan tasa-arvon osalta.

Piiloarvot sisältyvät odotuksiin, joita luomme sukupuolen suhteen. Hyvän esimerkin piiloarvoista tarjoaa Catherine Criado Perezin teos Näkymättömät naiset, jossa kirjailija esittää, miten maailma on suunniteltu vain miehille.

– Kirja esittää surullisen esimerkin lääketutkimuksista, joissa kokeita on tehty vain miehille, vaikka naiset reagoivat eri tavalla lääkkeisiin kuin miehet. Piilevä oletus voi siis olla tällaisessa tapauksessa naisille hengenvaarallinen, Lempiäinen kertoo.

Lempiäisen mielestä feminististä tietoa tulisi olla tarjolla myös opettajakoulutuksessa.  Nimittäin sillä, mitä lapsille opetetaan koulussa, on suuri vaikutus siihen miten he aikuisena yhteiskunnasta ajattelevat. On huomattu, että opetuksesta löytyy paljon piiloarvoja, joita ei välttämättä edes huomata.

– Jos tarkastellaan koulujen oppikirjoja, voidaan pohtia, millaisia naisia, miehiä ja muunsukupuolisia ihmisiä niissä kuvataan. Millaisissa ammateissa ja asemissa he toimivat, Lempiäinen sanoo.

Tasa-arvon edistämisestä kiinnostuneita nuoria Rahm neuvoo osallistumaan monin eri tavoin.

– Nuoren kannattaisi hankkia tietoa ja verkostoitua. Nuori voi perustaa esimerkiksi blogin tai tehdä someen videoita tasa-arvon edistämiseksi. Jos oikein innostuu, niin voi osallistua jonkin puolueen toimintaan tai voi tehdä esimerkiksi kansalaisaloitteen.

Tästä on kyse

Sukupuolentutkimus: Sukupuolentutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi sitä, mitä sukupuoli merkitsee yhteiskunnassa, miten sukupuoli kytkeytyy yhteiskunnalliseen valtaan ja hierarkioihin ja miten sukupuoleen liitettyä eriarvoisuutta voidaan purkaa.

Intersektionaalisuus: Intersektionaalisuus kuvaa sitä, miten ihmisen asemaan sukupuolen ohella vaikuttavat muutkin erot, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen.

Antifeminismi: Antifeminismi on jonkin feminismin muodon tai koko feminismin vastustamista.

Miesasialiike: Kansanliike, joka ajaa tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta.

Seta: Seta on yhdistys, joka välittää ajantasaista tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta ja niiden edistämisestä.

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Seta
Miesasialiike feminismin rinnalla
Aurora Kuusisto

Miesten Tasa-arvo Ry:n puheenjohtaja Juuso Ernon mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys. Ernon mukaan todellinen tasa-arvo voidaan saavuttaa vain, jos miesten asemaa parannetaan naisten aseman parantamisen rinnalla.

– Miehiin ja poikiin kohdistuu empatiavajetta, joka johtaa etenkin tasa-arvopolitiikassa naiskeskeisyyteen. Tämä näkyy tasa-arvopolitiikassa siten, että miesten ja poikien oikeuksiin ja asemaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Miesten Tasa-arvo Ry:n jäsenet eivät kuitenkaan katso olevansa feministejä, sillä he ovat nimenomaan miesasiamiehiä, joiden tehtäviin kuuluu ensisijaisesti miesten ja poikien oikeuksista huolehtiminen.

– Feminismin lähtökohta, joka jo nimestäkin tulee ilmi, on naisasian ajaminen. Painopisteemme on miesasiassa, mutta pyrkimyksemme on muuttaa Suomessa harjoitettavan tasa-arvopolitiikan linjaa huomioiden molempien, sekä miesten että naisten, oikeudet ja ongelmat.

Syitä sille, miksi jotkut vastustavat tasa-arvon edistämistä, on monia. Ernon mukaan on tyypillistä, että miesten keskuudessa tasa-arvoasiat eivät juuri kiinnosta.

– Jotkut miehet voivat kokea miesten tasa-arvo-ongelmista puhumisen kiusalliseksi.

Ernon mielestä maailma ei ole mustavalkoinen. Joissain asioissa tulisi parantaa miesten, joissain asioissa naisten asemaa. Tasa-arvoista yhteiskuntaa voidaan rakentaa vasta, kun yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu.

– Asioiden pitäisi muuttua siten, että vastakkainasettelusta ja negatiivisuudesta päästäisiin vihdoin positiiviseen ja rakentavaan yhteistyöhön.

Erno ajattelee, että tasa-arvon tulisi koskettaa miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti ja miesten tasa-arvo-ongelmiin on puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vain miehiä koskeva asevelvollisuus pitäisi korvata tasa-arvoisella maanpuolustusjärjestelmällä.

Kuuntele Vasan podcast aiheesta:

Lue lisää aiheesta:

Gallup: Mitä feminismi merkitsee sinulle?