Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lapin yli­opis­tol­le myön­net­tiin EU-ra­hoi­tus­ta 2,3 mil­joo­naa euroa – Ark­ti­nen keskus koor­di­noi kuuden mil­joo­nan euron yh­teis­han­ket­ta

Lapin yliopistolle myönnettiin kolmea tutkimushanketta varten 2,3 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.
Lapin yliopistolle myönnettiin kolmea tutkimushanketta varten 2,3 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Lapin yliopiston kolmelle hankkeelle on myönnetty EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa.

Kaikki hankkeet ovat kansainvälisiä kokonaisuuksia, joista yhdessä Arktinen keskus on pääkoordinaattori. Muissa Lapin yliopisto johtaa yhtä hankkeen työkokonaisuutta.

Arktisen keskuksen tutkijoita on mukana kaikissa kolmessa hankkeessa. Kahdessa hankkeessa on lisäksi tutkijoita yhteiskuntatieteellisestä, oikeustieteellisestä ja kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Bruce Forbes johtaa CHARTER-nimistä hanketta, jossa on mukana noin 20 kansainvälistä kumppania. Lähes kuuden miljoonan euron yhteisrahoituksesta Arktisen keskuksen osuus on vajaat 900 000 euroa.

Hankkeessa tutkitaan arktisen alueen biodiversiteetin muutosta ja miten muutokset vaikuttavat paikallisiin yhteisöihin ja perinteisiin elinkeinoihin. Hankkeessa tehdään paljon kenttätyötä Venäjän pohjoisosissa.

JustNorth-niminen hanke tutkii arktisen alueen taloudellisen kehityksen elinkelpoisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja sitä johtaa Uppsalan yliopisto. Arktisen keskuksen yliopistotutkija Tanja Joona johtaa yhtä hankkeen työkokonaisuuksista, jonka rahoitus on runsaat 900 000 euroa.

Joonan johtamat aiheet liittyvät muun muassa maankäyttöön, perinteisiin elinkeinoihin ja kaivostoimintaan ja niitä lähestytään osallistumista ja hallintoa koskevan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

ArcticHubs-hanke liittyy arktisen alueen maankäyttöön ja elinkeinoihin ja sen pääkoordinaattori on  Luonnonvarakeskuksen Rovaniemen toimipiste. Lapin yliopiston rahoitusosuus on lähes 500 000 euroa ja hankkeen tätä osaa johtaa yliopistonlehtori Leena Suopajärvi yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Lapin yliopiston osuudessa analysoidaan taloudellisia ja geopoliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat arktisella alueella tapahtuvaan teolliseen toimintaan.

Euroopan komissio on allekirjoittanut hankkeet ja ne valmistautuvat nyt toiminnan käynnistämiseen.