Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus tu­tus­tuu Pal­si­no­jan aluee­seen Ina­ris­sa – Kat­sel­muk­sel­la ar­vioi­daan kul­lan­kai­vuun vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön ja saa­me­lais­elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen

Katselmuksen yhteydessä ei pidetä suullista käsittelyä.

Korkein hallinto-oikeus haluaa selvittää, miten kullankaivuu vaikuttaa Inarin Palsinojan alueen vesistöön.
Korkein hallinto-oikeus haluaa selvittää, miten kullankaivuu vaikuttaa Inarin Palsinojan alueen vesistöön.
Kuva: Jussi Leinonen

Korkein hallinto-oikeus pitää tällä viikolla Inarissa katselmuksen, jonka tarkoituksena on saada lisätietoa kullankaivuun vaikutuksista Inarin Palsinojan alueen vesistöön. Samalla arvioidaan kaivuun vaikutuksia saamelaiselinkeinojen harjoittamiseen.

Saamelaiskäräjät on valittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.