Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Washingtonin levottomuudet
Joe Bidenin virkaanastujaiset lähestyvät: kaikki osavaltiot hälytysvalmiudessa, FBI varoittaa aseellisista protesteista

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set lä­hes­ty­vät: kaikki osa­val­tiot hä­ly­tys­val­miu­des­sa, FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta pro­tes­teis­ta

17.01.2021 11:49
"Pahinta on, että tähän kaikkeen on ehtinyt tottua" – Mellakoita pelkäävä Washington on lähes suljettu Bidenin virkaanastujaisten alla

"Pa­hin­ta on, että tähän kaik­keen on ehtinyt tottua" – Mel­la­koi­ta pel­kää­vä Wa­shing­ton on lähes sul­jet­tu Bidenin vir­kaan­as­tu­jais­ten alla

17.01.2021 07:00
Tilaajille
Donald Trump joutuu valtakunnanoikeuteen – näin virkasyytteen käsittely jatkuu ja tällaisia seurauksia siitä voi olla Trumpille

Donald Trump joutuu val­ta­kun­nan­oi­keu­teen – näin vir­ka­syyt­teen kä­sit­te­ly jatkuu ja täl­lai­sia seu­rauk­sia siitä voi olla Trum­pil­le

14.01.2021 14:25
Trump saa virkasyytteen kapinaan kiihottamisesta – kymmenen republikaania kääntyi presidenttiä vastaan

Trump saa vir­ka­syyt­teen ka­pi­naan kii­hot­ta­mi­ses­ta – kym­me­nen re­pub­li­kaa­nia kääntyi pre­si­dent­tiä vastaan

14.01.2021 08:22
Ainakin viisi republikaaniedustajaa tukee Donald Trumpin syyttämistä – "Presidentti rikkoi virkavalansa ja yllytti kapinaan"

Ainakin viisi re­pub­li­kaa­ni­edus­ta­jaa tukee Donald Trumpin syyt­tä­mis­tä – "P­re­si­dent­ti rikkoi vir­ka­va­lan­sa ja yllytti ka­pi­naan"

13.01.2021 14:23
Trumpin virkasyyte saanut taakseen myös republikaaneja – varapresidentti Pence ei kuitenkaan käynnistä erottamista

Trumpin vir­ka­syy­te saanut taak­seen myös re­pub­li­kaa­ne­ja – va­ra­pre­si­dent­ti Pence ei kui­ten­kaan käyn­nis­tä erot­ta­mis­ta

13.01.2021 08:29
FBI varoittaa aseellisista Trump-kannattajista osavaltioiden pääkaupungeissa ja Washingtonissa vallan vaihtuessa

FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta Trump-kan­nat­ta­jis­ta osa­val­tioi­den pää­kau­pun­geis­sa ja Wa­shing­to­nis­sa vallan vaih­tues­sa

11.01.2021 22:19
Yhdysvalloissa on nostettu syytteet ainakin räjähdeauton omistajalle ja Nancy Pelosia uhkailleelle – mitä maailman johtavan demokratian vallan keskukseen tunkeutumisesta seuraa?

Yh­dys­val­lois­sa on nos­tet­tu syyt­teet ainakin rä­jäh­de­au­ton omis­ta­jal­le ja Nancy Pelosia uh­kail­leel­le – mitä maail­man joh­ta­van de­mo­kra­tian vallan kes­kuk­seen tun­keu­tu­mi­ses­ta seuraa?

11.01.2021 20:57
Demokraatit haluavat asettaa Trumpin virkarikossyytteeseen kansannousuun yllyttämisestä – syylliseksi toteaminen estäisi presidenttiyden tulevaisuudessa

De­mo­kraa­tit ha­lua­vat asettaa Trumpin vir­ka­ri­kos­syyt­tee­seen kan­san­nou­suun yl­lyt­tä­mi­ses­tä – syyl­li­sek­si to­tea­mi­nen estäisi pre­si­dent­tiy­den tu­le­vai­suu­des­sa

11.01.2021 19:31
Analyysi: Somejätit päätyivät poikkeuspäätöksiin mainehaitan pelossa – Presidentti Trump etsinee postauksilleen nyt uuden alustan

Ana­lyy­si: So­me­jä­tit pää­tyi­vät poik­keus­pää­tök­siin mai­ne­hai­tan pelossa – Pre­si­dent­ti Trump etsinee pos­tauk­sil­leen nyt uuden alustan

09.01.2021 19:55 1
Tilaajille
Pelosi pyysi armeijan johdolta keinoja pitää ydinasekoodit kaukana Trumpista – "Hän on niin epävakaa"

Pelosi pyysi ar­mei­jan joh­dol­ta keinoja pitää ydin­ase­koo­dit kaukana Trum­pis­ta – "Hän on niin epä­va­kaa"

08.01.2021 22:52
Demokraatit ajavat virkarikossyytettä Donald Trumpille – "Kyseessä on suuren luokan hätätilanne"

De­mo­kraa­tit ajavat vir­ka­ri­kos­syy­tet­tä Donald Trum­pil­le – "Ky­sees­sä on suuren luokan hä­tä­ti­lan­ne"

09.01.2021 09:05 1
Yön tapahtumia Yhdysvalloissa: Trump tuomitsi hyökkäyksen ja vakuuttaa vallanvaihdon sujuvan, loppiaisen väkivaltaisuuksien seurauksena kuollut viisi ihmistä

Yön ta­pah­tu­mia Yh­dys­val­lois­sa: Trump tuo­mit­si hyök­käyk­sen ja va­kuut­taa val­lan­vaih­don su­ju­van, lop­piai­sen vä­ki­val­tai­suuk­sien seu­rauk­se­na kuollut viisi ihmistä

08.01.2021 09:48
Tuleva presidentti Joe Biden kutsui kongressin mellakasta vastuullisia henkilöitä kotimaisiksi terroristeiksi – "Yksi maamme historian synkimmistä hetkistä"

Tuleva pre­si­dent­ti Joe Biden kutsui kong­res­sin mel­la­kas­ta vas­tuul­li­sia hen­ki­löi­tä ko­ti­mai­sik­si ter­ro­ris­teik­si – "Yksi maamme his­to­rian syn­kim­mis­tä het­kis­tä"

07.01.2021 23:18
Analyysi: Omat hylkäsivät, some kiinni – Näin Trumpin valta mureni pala palalta yhdessä päivässä

Ana­lyy­si: Omat hyl­kä­si­vät, some kiinni – Näin Trumpin valta mureni pala palalta yhdessä päi­väs­sä

07.01.2021 18:27
Tilaajille
Monet pitävät Trumpia syyllisenä keskiviikon mellakkaan – näillä kahdella tavalla presidentti voidaan mahdollisesti poistaa virasta

Monet pitävät Trumpia syyl­li­se­nä kes­ki­vii­kon mel­lak­kaan – näillä kah­del­la tavalla pre­si­dent­ti voidaan mah­dol­li­ses­ti poistaa virasta

07.01.2021 16:16
Tilaajille
Yhdysvaltain tapahtumat järkyttävät poliitikkoja Suomessakin – presidentti Niinistö: "Vallan vaihtuminen on keskeinen osa demokraattista järjestystä"

Yh­dys­val­tain ta­pah­tu­mat jär­kyt­tä­vät po­lii­tik­ko­ja Suo­mes­sa­kin – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Vallan vaih­tu­mi­nen on kes­kei­nen osa de­mo­kraat­tis­ta jär­jes­tys­tä"

07.01.2021 18:31 2
Kongressitalon olematon vartiointi ihmetyttää Yhdysvalloissa – sen sijaan kesän rotumellakoissa vastassa oli sotilaiden muuri

Kong­res­si­ta­lon ole­ma­ton var­tioin­ti ih­me­tyt­tää Yh­dys­val­lois­sa – sen sijaan kesän ro­tu­mel­la­kois­sa vas­tas­sa oli so­ti­lai­den muuri

07.01.2021 15:23
Trump villitsi kiihkomieliset kannattajansa häpäisemään demokratian, USA:n tapahtumat ovat vakava muistutus demokratian hauraudesta
Pääkirjoitus

Trump vil­lit­si kiih­ko­mie­li­set kan­nat­ta­jan­sa hä­päi­se­mään de­mok­ra­tian, USA:n ta­pah­tu­mat ovat vakava muis­tu­tus de­mo­kra­tian hau­rau­des­ta

07.01.2021 12:47
Tilaajille
Kongressi sai päätökseen mellakoitsijoiden keskeyttämän maratonistuntonsa ja vahvisti Bidenin vaalivoiton – Trump lupasi rauhanomaista vallanvaihtoa

Kong­res­si sai pää­tök­seen mel­la­koit­si­joi­den kes­keyt­tä­män ma­ra­ton­is­tun­ton­sa ja vah­vis­ti Bidenin vaa­li­voi­ton – Trump lupasi rau­han­omais­ta val­lan­vaih­toa

07.01.2021 11:50