työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vesijohtoverkosto
Putkityöt etenevät Mortin männikössä Rovaniemellä – asiantuntijan mukaan alueella ei ole erityisen arvokasta puustoa mitä tulisi säästää

Put­ki­työt ete­ne­vät Mortin män­ni­kös­sä Ro­va­nie­mel­lä – asian­tun­ti­jan mukaan alueel­la ei ole eri­tyi­sen ar­vo­kas­ta puustoa mitä tulisi säästää

03.02.2023 10:34 3
Tilaajille
Sodankylässä katkos vedenjakelussa tiistaina

So­dan­ky­läs­sä katkos ve­den­ja­ke­lus­sa tiis­tai­na

01.08.2022 11:35
Vesihuoltoverkkoon tehtävät huoltotyöt katkaisevat Rovakadun

Ve­si­huol­to­verk­koon teh­tä­vät huol­to­työt kat­kai­se­vat Ro­va­ka­dun

29.07.2022 18:50
Rovaniemen kävelykadun putkirikon korjaustyöt ulottuvat neljään metriin ja vievät veden hampurilaisravintoloilta – vanhimmat Rovaniemen vesijohdot peräisin 50–60-lukujen vaihteesta

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun put­ki­ri­kon kor­jaus­työt ulot­tu­vat neljään metriin ja vievät veden ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­loil­ta – van­him­mat Ro­va­nie­men ve­si­joh­dot pe­räi­sin 50–60-lu­ku­jen vaih­tees­ta

11.04.2022 14:58 3
Tilaajille
Investoinnit vesihuoltoon tuplattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit ve­si­huol­toon tup­lat­ta­va

17.11.2021 04:30
Tilaajille
Venttiilirikko vei vedet kymmenestä kiinteistöstä ja sulki vilkkaasti liikennöidyn Kiveliönkadun Kemissä

Vent­tii­li­rik­ko vei vedet kym­me­nes­tä kiin­teis­tös­tä ja sulki vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn Ki­ve­liön­ka­dun Kemissä

15.09.2021 14:34
Tilaajille
Kemin vanhimmat viemäri- ja vesiputket menevät vaihtoon keskustassa– samassa yhteydessä valmistuu lisää pyöräilybaanaa

Kemin van­him­mat vie­mä­ri- ja ve­si­put­ket menevät vaih­toon kes­kus­tas­sa– samassa yh­tey­des­sä val­mis­tuu lisää pyö­räi­ly­baa­naa

26.08.2020 18:58
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus päättyy Rovaniemellä – Epäpuhtaudet olivat päässeet veteen rapistuneen vesisäiliön rakenteista

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyy Ro­va­nie­mel­lä – Epä­puh­tau­det olivat pääs­seet veteen ra­pis­tu­neen ve­si­säi­liön ra­ken­teis­ta

11.08.2020 16:53 2
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä edelleen osissa Rovaniemeä – "En lähde arvioimaan, kuinka kauan juomavettä joudutaan keittämään"

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä edel­leen osissa Ro­va­nie­meä – "En lähde ar­vioi­maan, kuinka kauan juo­ma­vet­tä jou­du­taan keit­tä­mään"

10.08.2020 15:45 3
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä Palojärven alueella vesijohtolinjan vaurioitumisen vuoksi

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Pa­lo­jär­ven alueel­la ve­si­joh­to­lin­jan vau­rioi­tu­mi­sen vuoksi

16.06.2020 17:00 1
Tilaajille