Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Aborttilaki
"Laki lisää yksityisyyden suojaa" – aborttiin ei jatkossa tarvitse kertoa syytä tai pyytää lääkärien lausuntoa

"Laki lisää yk­si­tyi­syy­den suojaa" – abort­tiin ei jat­kos­sa tar­vit­se kertoa syytä tai pyytää lää­kä­rien lau­sun­toa

31.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen kään­nös­vir­he on kor­jat­ta­va

28.11.2022 06:00
Tilaajille
Eduskunta väitteli aborttia koskevan lain muutoksesta ennen keskiviikon äänestystä – kristillisdemokraatit arvostelivat esityksen heikkoa valmistelua

Edus­kun­ta väit­te­li abort­tia kos­ke­van lain muu­tok­ses­ta ennen kes­ki­vii­kon ää­nes­tys­tä – kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ar­vos­te­li­vat esi­tyk­sen heikkoa val­mis­te­lua

25.10.2022 21:55
Valiokunta esittää muutoksia aborttilakiin kansalaisaloitteen pohjalta

Va­lio­kun­ta esittää muu­tok­sia abort­ti­la­kiin kan­sa­lais­aloit­teen poh­jal­ta

29.09.2022 19:54
Analyysi: Amerikkalaisten kiihkeä suhde aborttiin tuo mieleen suomalaisen susikeskustelun – Ääripäiden voimakkaat äänenpainot vievät epävarmojen enemmistöä

Ana­lyy­si: Ame­rik­ka­lais­ten kiihkeä suhde abort­tiin tuo mieleen suo­ma­lai­sen su­si­kes­kus­te­lun – Ää­ri­päi­den voi­mak­kaat ää­nen­pai­not vievät epä­var­mo­jen enem­mis­töä

06.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abort­ti­lait vaa­ti­vat päi­vit­tä­mis­tä

01.02.2021 21:22 1
Tilaajille
Petrus Schroderus on yksi vastuuhenkilöistä aborttia vastustavassa kansalaisaloitteessa – aloitteen mukaan "kansamme on syyllinen syntymättömien järjestelmälliseen joukkosurmaamiseen"

Petrus Schro­de­rus on yksi vas­tuu­hen­ki­löis­tä abort­tia vas­tus­ta­vas­sa kan­sa­lais­aloit­tees­sa – aloit­teen mukaan "kan­sam­me on syyl­li­nen syn­ty­mät­tö­mien jär­jes­tel­mäl­li­seen jouk­ko­sur­maa­mi­seen"

04.01.2021 16:24 2
Tilaajille
Abortin puolustajat jatkavat massaprotesteja Puolassa – taustalla Euroopan kireimmäksi muutettu aborttilainsäädäntäö

Abortin puo­lus­ta­jat jat­ka­vat mas­sa­pro­tes­te­ja Puo­las­sa – taus­tal­la Eu­roo­pan ki­reim­mäk­si muu­tet­tu abort­ti­lain­sää­dän­täö

30.10.2020 10:57
Lapin korkeat aborttiluvut ovat laskussa – Suomen vanhaa aborttilakia esitetään uudistettavaksi OmaTahto2020-kampanjalla

Lapin korkeat abort­ti­lu­vut ovat las­kus­sa – Suomen vanhaa abort­ti­la­kia esi­te­tään uu­dis­tet­ta­vak­si OmaTahto2020-kam­pan­jal­la

23.10.2020 17:31
Tilaajille