Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Ter­vo­lan taa­ja­man pa­ran­nus­työt ovat val­mis­tu­neet

Kesällä 2019 aloitetut Tervolan taajaman parannustyöt ovat valmistuneet. Hankkeessa rakennettiin kiertoliittymä Siltatien ja Keskustien liittymään, parannettiin kevyen liikenteen väyliä maantien 19571 Keskustien ja Kurjentien varrella. Keskustielle rakennettiin myös kahdeksan suojatiesaareketta. Myös maantielle 928  eli Siltatielle rakennettiin suojatiesaareke M.A. Castrenintien kohdalle.

Tervolan taajaman parantaminen sujuvoittaa liikennettä, parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenneympäristön viihtyvyyttä ja esteettömyyttä.

Tervolan taajaman parannustyöt aloitettiin keväällä 2019 tietoliikenneyhteyksien, kunnallistekniikan ja kevyen liikenteen väylien rakentamisella. Kiveystyöt, asfaltointi, vihertyöt ja tievalaistus tehtiin kevään ja kesän 2020 aikana. Hankkeen rakentamiskustannukset olivat noin 2,5 M€. Kustannuksista osan rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Hankkeen kustannuksiin osallistui lisäksi Väylävirasto ja Tervolan kunta. Rakennuttajana toimi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja urakoitsijana Destia Oy.

Tervolan taajaman kunnossapito siirtyy jo tänä talvena Tervolan kunnan vastuulle ja kokonaan taajaman tiet luovutetaan kunnan hallintaan viiden vuoden kuluessa.