Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Sámi mu­sihk­kaa­ka­de­mii­ja oažžu joatk­ka­ruh­ta­dea­mi – Ulb­mi­lin bis­te­vaš mu­sih­ka­linjá Sámi oah­pa­hus­guovddá­žii

Sámi musihkkaakademiijai lea juolluduvvon prošeaktadoarjja Eurohpá guovloovddideami (EAKR) ja Interreg Sámi -ruhtarájuin.

Ohcejoga girkosiiddas leatge gergosat bidjat fas johtui oahpahusa, gos leat áiggiid čađa lágidan musihkaleairraid ja eará musihkaoahpahusa.

–Dás giđa mielde bidjat bargosajiid ohcan láhkai, lohká Ohcejoga gieldda ovddidan- ja ealáhushoavda Eeva-Maarit Aikio .

Skuvlejupmi fállá fitnodatoahpuid, vai ohppiin lea vejolašvuohta háhkat musihkas dietnasa ja oahppat ráhkadit buktagiid.

–Dás leat buorit vejolašvuođat ealáhusaide, eandalii mátkeealáhussii.

Prošeakta bistá guokte jagi, man áiggis lágidit vuosttas ja nuppi jagi oahpahusa.

–Vuosttas jagi musihkaskuvlejupmi álgá fas čakčat, nappo dat seamma mii leamaš jo ovddit prošektaáigodagas, čilge musihkár Anna Näkkäläjärvi-Länsman , guhte barggai oahpaheaddjin ovddit proševttas.

Dán háve lágiduvvo maid nuppi jagi skuvlejupmi. Su mielde dasa sáhttet ohcat sii, geat leat čađahan vuosttas jagi oahpu.

–Ulbmilin lea ahte giđđat 2020 studeanttat sáhttet čađahit čájehandutkosiid. Nie sis lea vejolaš fidnet nuppi dási dutkkusduođaštusa.

Sámi allaskuvla buktá prošektii dutkanoainnu ja doppe servet maid muhtun muddui oahpahussii, čilge Aikio musihkkaakademiija rastárájá ovttasbarggus.

–Ulbmili lea lágidit ee. erenomaáš kurssaid allaskuvlla oahpaheaddjioahpuide, čilge Aikio.

Dán prošektaáigodaga maŋŋá Sámi oahpahusguovddážis galggašii álgit bistevaš musihkalinjá, lohká Näkkäläjärvi-Länsman guhkesáigge plánas.

–Dát oahpahus lea áidnalunddot. Geahččalit gávdnat ođđa vugiid ealáskahttit sámi árbevirolaš ja ođđaáigásaš vokálamusihka ja lágidit systemáhtalaš musihkaoahpahusa.

Näkkäläjärvi-Länsman mielde Sámi musihkaakademiija hástalus lea gávdnat doarvái ohppiid, go oahpahusa váldogiella lea sámegiella.

Suomas leat dievva iešguđege lágan ja dási musihkaskuvlejumit, muhto dat leat eanáš Oulu gávpoga mátta bealde.

–Mis erenoamáš čehppodat lea sámi musihka ja dat lea seamma buorre go earáge musihkašlájat, smiehtada Näkkäläjärvi-Länsman musihkkaakademiija sajádagas olles Suoma musihkaoahpahusas.

Dán prošeavtta jođiha Ohcejoga gielda ja prošeavtta ovttasbargoguoibmin leat Sámi oahpahusguovddáš ja Sámi allaskuvla, Guovdageainnus. Prošeavtta ollislaš bušeahtta lea 839 390 euro, mas 399 750 euro lea EAKR ruhtadeapmi ja 112 195 euro Interreg Sámis.

Tästä on kyse

Saamelaismusiikin opetukselle jatkorahoitusta

Saamelainen musiikkiakatemia -hanke järjestää kaksi vuodenmittaista saamelaismusiikin koulutusta Utsjoella ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Suunnitelman mukaan opetus käynnistyy jälleen syksyllä. Hankkeen tavoitteena on saada pysyvä musiikkilinja Saamelaisalueen koulutuskeskukseen.

Hanketta hallinnoi Utsjoen kunta. Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Saamelainen korkeakoulu (Koutokeino) toimivat yhteistyökumppaneina. Musiikkiakatemia hanketta rahoittavat mm. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Interreg Pohjoisen Sápmi -osaohjelma.