Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­ma­lais­yri­tys­ten tuo­tan­to on pa­lan­nut lähes en­nal­leen Kii­nas­sa, len­to­ase­mil­le tiu­kem­mat tur­val­li­suus­käy­tän­nöt, esitys Uu­den­maan eris­tä­mi­sek­si menee uu­sik­si, Kemin ta­lou­teen esi­te­tään 14 mil­joo­nan hä­tä­jar­ru­tus­ta, Lapin amk lainaa sai­raa­loil­le lait­tei­ta, Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris John­so­nil­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, Lapissa yh­teen­sä 14 ko­ro­na­tar­tun­taa

21.47: Etlan toimitusjohtaja: Kasvu voi alkaa jo ju­han­nus­sau­no­jen jälkeen, 90-lu­vun lama ei toistu

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtajalla Aki Kangasharjulla on hieman lohduttavaa kerrottavaa: bruttokansantuotteen kasvu voi alkaa jo heti juhannussaunojen jälkeen.

– Nyt kun Suomessa näin paljon kiristetään ja rajoitetaan, on todennäköistä, että toukokuun jälkipuoliskolla tai kesäkuun alussa päästään pikku hiljaa rajoituksia purkamaan. Se tarkoittaa, että bkt:n kasvu käynnistyisi juhannussaunojen jälkeen. Tämä on perusskenaario epidemiologienkin mukaan, Kangasharju toteaa.

Toisella vuosineljänneksellä, eli nyt keväällä, bruttokansantuote tippuu Kangasharjun mukaan vähintäänkin 10 prosenttia. Voi tippua enemmänkin.

Nyt on menossa Suomen taloushistorian rajuin äkkipysähdys, mutta Kangasharju korostaa, että se jää aika lyhyeksi.

Etlan Kan­gas­har­jul­la on hieman loh­dut­ta­vaa sa­not­ta­vaa ta­lou­des­ta: Kasvu voi alkaa jo ju­han­nus­sau­no­jen jälkeen – eikä 90-lu­vun lama toistu

21.05: Suomalaisyritysten tuotanto on palannut lähes ennalleen Kiinassa

Suomalaisyritysten tuotanto Kiinassa on palannut likimain koronaviruksen aiheuttamaa täysstoppia edeltävään tilanteeseen. Suomen neljänneksi suurimman kauppakumppanin elpyminen näkyy ennen pitkää myös Suomen taloudessa.

Kiinan elpymisen vaikutukset maailmantalouteen välittyvät kuitenkin hitaasti. Vaikka kysyntä Kiinassa elpyisi, muualla maailmassa tuotannon pyörät ovat hiljaiselossa liikkumis- ja karanteenirajoitusten vuoksi.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen ennustaa talouskasvua Eurooppaan kesällä tai syksyllä.

Kiina elpyy mutta vai­ku­tuk­set maail­man­ta­lou­teen vä­lit­ty­vät hi­taas­ti – kesällä tai syk­syl­lä pa­la­taan ta­lous­kas­vuun

20.48: Maa- ja metsätalousministeriö: al­ku­tuo­tan­non kriit­ti­set alat tar­vit­se­vat 1500 työn­te­ki­jää Suomeen pi­kai­ses­ti

Koronaviruksen aiheuttamista liikkumisrajoituksista johtuen moni maa- ja puutarhatilan yritys on jäänyt vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa, maa ja metsätalousministeriö arvioi.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat havainneet kaikkein kriittisimmiksi ja kiireellisemmiksi maatalous- ja puutarhatuotannon kasvukauden alkuun sekä tuotantoeläinten hoitoon liittyviä töitä, joille on oltava tiedossa ammattitaitoisia tekijöitä lähipäivien aikana. Ministeriö pitää alkutuotannon ylläpitoa huoltovarmuuden kannalta erityisen tärkeänä, koska koronakriisin edetessä maatalous- ja puutarhatuotteiden tuonnin jatkuvuudesta ei voida olla varmoja.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat, että ulkomaisten työntekijöiden kriittinen määrä kevättöiden osalta on 1500 henkilöä.

19.30: Len­to­ase­mil­le tulee uudet tiu­kem­mat keinot ko­tiin­pa­laa­jien saat­ta­mi­sek­si ka­ran­tee­niin

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi perjantai-iltana uusista turvallisuuskäytännöistä, joilla estetään Suomeen palaavien matkustajien holtiton liikkuminen ja mahdollinen koronaviruksen levittäminen.

Jatkossa viranomaiset tietävät jokaisen matkustajan nimen jo silloin, kun he nousevat lähtöpaikassaan paluulennolle kohti Suomea. Yksikään näistä henkilöistä ei pääse vapaasti ulos lentoasemalta ennen viranomaisten tapaamista ja sitoutumista 14 vuorokauden karanteeniin.

Jokainen matkustaja täyttää esitietolomakkeen, jossa hän kertoo minne on menossa karanteeniin ja tuntemuksensa omasta terveydentilastaan.

Lomakkeen perusteella matkustajat jaetaan neljään ryhmään, joilla jokaisella on omat toimenpiteensä.

18.10: Poliisi val­mis­tau­tuu his­to­rial­li­siin tar­kas­tuk­siin vilk­kail­la lii­ken­ne­väy­lil­lä Uudellamaalla

Poliisi valmistelut Uudenmaan rajojen sulkemiseksi ovat olleet käynnissä noin kello 16 lähtien.

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Pekka Höök kertoo, että tiesulut aiotaan pystyttää noin 30–40 pääväylälle ja kantatielle.

Raskaat tie­su­lut ko­hoa­vat jo Uu­den­maan ra­joil­le – Poliisi val­mis­tau­tuu his­to­rial­li­siin tar­kas­tuk­siin vilk­kail­la lii­ken­ne­väy­lil­lä

18.04: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na yri­tys­ten tu­ki­pa­ket­tia

Rovaniemen kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä käsitteli esitystä paikallisen yritystoiminnan tukipaketista koronavirustilannekatsauksen yhteydessä perjantaina. Kaupunginhallitus käsittelee pakettia maanantaina.

Paketin sisältämiä toimia ovat muun muassa jul­kis­ten han­kin­to­jen ai­kais­ta­mi­nen, hel­po­tuk­set vuok­ran­mak­suun ja yri­tys­pal­ve­lusete­lin käyt­töön­oton ai­kais­ta­mi­nen.

17.54: Yle: Esitys Uu­den­maan eris­tä­mi­sek­si menee uu­sik­si

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kehottanut hallitusta antamaan uudelleen Uudenmaan eristystä koskevat esitykset, kertoo Yle.

Hallituksen antaman uuden valmiuslain 118 pykälän käyttöönottoa koskevan asetuksen jälkeen eduskunta käy vielä uuden lähetekeskustelun ja lähettää esityksen uudelleen perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Nopeimmillaan eduskunnan täysistunto saattaisi Ylen mukaan ehtiä hyväksyä Uudenmaan eristyksen vielä esimerkiksi iltaseitsemän, iltakahdeksan aikoihin tänään. Seuraava istunto lähetekeskustelua varten alkaa kello 17.30.

16.59: Yh­dys­val­lat nousi maail­man ko­ro­na­ti­las­ton kärkeen – edus­ta­jain­huo­neen odo­te­taan hy­väk­sy­vän his­to­rial­li­nen tu­ki­pa­ket­ti tänään per­jan­tai­na

Yhdysvalloissa on nyt enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa. Yhdysvallat ohitti Kiinan tartuntojen määrässä torstaina. Perjantaina koronavirustartuntojen oli vahvistettu Yhdysvalloissa jo yli 85 600.

Viime viikolla työttömyyskorvausta haki maassa noin 3,3 miljoonaa ihmistä. The Washington Postin mukaan hakemusten määrä nousi viikossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Asiantuntijoiden mukaan tämä on vasta alkua edessä olevalle työttömyyspiikille: yli 40 miljoonaa yhdysvaltalaista saattaa menettää työpaikkansa huhtikuuhun mennessä, sanovat asiantuntijat The Washington Postin mukaan.

Taloustilanteen elvyttämiseksi Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi tällä viikolla maan historian suurimman tukipaketin: peräti 2000 miljardia dollaria.

Edustajainhuoneen on määrä käsitellä pakettia perjantaina.

16.23: Lo­mau­tus­uhan alla on jo yli 3 100 lap­pi­lais­ta

Yli 3100 lappilaisten yritysten työntekijää oli lomautusuhan alla torstaina, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön uusimmista tilastoista.

Eniten yt-ilmoituksia on tullut majoitus- ja matkailualalta, teollisuudesta sekä tukku- ja vähittäiskaupasta.

16.21: Ylen tiedot: Uu­den­maan eris­tä­mi­seen ehkä tulossa mutkia matkaan edus­kun­nas­sa

Uudenmaan eristämiseen saattaa tulla mutkia matkaan eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, kertoo Yle. Ongelma koskisi hallituksen asetuksen muotoseikkoja.

Ylen tietojen mukaan perustuslakivaliokunta on joutunut pohtimaan, voiko hallitus ilmoittaa samalla asetuksella sekä valmiuslain liikkumisrajoituspykälän 118 käyttöönotosta että Uuttamaata koskevista rajoituksista.

Hallituksella on Ylen mukaan valmius kokoontua tänään, jos Uudenmaan liikkumisrajoitusten käyttöönotto sitä vaatii. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) totesi hetki sitten eduskunnassa, että valtioneuvostolla on ylimääräinen istunto kello 16.30.

Ylen mukaan hallitus joutuisi myös harkitsemaan sitä, antaako se asetuksen, joka on välittömästi voimassa ilman eduskunnan hyväksyntää. Silloin asetus menisi vain eduskunnan jälkitarkastukseen.

15.34: Kemin ta­lou­teen esi­te­tään 14 mil­joo­nan euron hä­tä­jar­ru­tus­ta

Kemi valmistautuu hyytävään säästökuuriin. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle kolmivuotista säästöohjelmaa, joka leikkaisi kaupungin menoja ensi vuonna neljä miljoonaa euroa, ja kahtena seuraavana vuotena kumpanakin viisi miljoonaa euroa lisää.

Kaupungin kuluvan vuoden budjetti sisälsi jo viiden miljoonan euron säästöt, koska talous on lähes vapaassa pudotuksessa: kahtena edellisenä vuonna alijäämää kertyi yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Syömävelkaa kaupungin palveluiden pyörittämiseen on pitänyt ottaa lähes 12 miljoonaa euroa.

Kemin johtavat viranhaltijat kuvailevat kaupungin taloustilannetta historiallisen huonoksi.

Kemi aloitti säästöohjelman laatimisen jo tammikuussa, kun koronaviruksen vaikutusten mittakaavaa ei vielä tunnettu. Nyt tiedetään, että poikkeustilanne tulee aiheuttamaan kaupungille multimiljoonalaskun, ja kuluja kasvattaa jatkossa lisäksi muun muassa hallituksen linjaama hoitajamitoituksen nosto 0,7:ään.

15.18: Suomeen pa­laa­vien ka­ran­tee­ni­asun­to­ja ei valvota mi­ten­kään

Suomeen palaavat henkilöt majoitetaan Luona Oy:n järjestämiin asuntoihin, jos heillä ei ole mahdollisuutta itse järjestää karanteeniaan ja siirtyä pois lentokentältä ilman julkisia kulkuneuvoja. Asunnoista ei saa poistua, mutta poistumista asunnoista ei valvota mitenkään.

Suomeen pa­laa­vien ka­ran­tee­ni­asun­to­ja ei valvota mi­ten­kään – nyt luo­te­taan vain siihen, että ihmiset nou­dat­ta­vat sään­tö­jä

14.55 Ko­ro­na­vi­ruk­sen takia sul­je­tuis­sa ko­deis­sa puh­kea­vat mie­len­ter­veys­on­gel­mat näkyvät jo nyt Ita­lias­sa

Etelä-Italiassa sairastuvat ja kuolevat perheidensä luo koronaviruksen runtelemasta Lombardiasta paenneiden nuorten vanhemmat. Kun epidemian pahimmasta vaiheesta selvitään, on odotettavissa, että mielenterveysongelmat lisääntyvät Etelä-Italiassa

14.50 Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu lainaa kes­kus­sai­raa­loil­le sai­raa­la­lait­tei­ta ja -tar­vik­kei­ta

Lapin ammattikorkeakoulu antaa laitteitaan ja tarvikkeitaan sairaaloiden käyttöön. Koulun Rovaniemen ja Kemin opetuskäyttöön tarkoitetuissa simulaatiosairaaloissa on runsaasti sairaalakalustoa ja -laitteita.

14.50 Kolarin yöjuna jää tauolle – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Lapin mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti

Koronavirustilanteen vuoksi Lapin matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi ja suuret hiihtokeskukset ovat sulkeutuneet. VR lopettaa toistaiseksi Kolarin yöjunaliikenteen 29.3. alkaen, ainakin 14.6. saakka

-
Kuva: Mauri Ratilainen

13.55 VR sulkee junien ra­vin­to­la­vau­nut ja kär­ry­myyn­nin

VR on Lännen Median tietojen mukaan sulkemassa junien ravintolavaunut koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. VR:n mukaan ravintolapalveluiden sulkeminen johtuu hallituksen kehotuksesta sulkea ravintolat.

13.37 Britannian pääministerillä koronavirustartunta

Britannian pääministerillä Boris Johnsonilla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoo asiasta Twitterissä.

13.33 Sodankylän kunta lopettaa paikallisliikenteen vuorot toistaiseksi

Sodankylän keskustaajamassa liikennöivä paikallisliikenne lopettaa liikennöinnin reitillään maanantaina 30.3. Vuoroja ei enää silloin ajeta. Paikallisliikenne jatkaa toimintaansa koulujen alettua 12. elokuuta ellei toisin tiedoteta.

12.28 Me­ri-La­pis­sa todettu yh­teen­sä kuusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on perjantaihin mennessä todettu kuusi koronavirustartuntaa.

Yksikään tartunnoista ei ole sellainen, etteikö sen tartuntaketjua olisi pystytty jäljittämään.

12.22 50-vuo­tiaal­la nai­sel­la to­det­tiin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Ete­lä-Va­ren­gis­sa Poh­jois-Nor­jas­sa

50-vuotiaalla naisella on todettu koronavirustartunta Etelä-Varengin kunnassa Pohjois-Norjassa. Tartunnasta tiedotti kunta.  Tartunta on kunnassa ensimmäinen.

12.09 Lapissa yh­teen­sä kah­dek­san ko­ro­na­tar­tun­taa

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä kahdeksan koronavirustautitapausta. Torstaina todettiin yksi uusi tapaus, keskiviikkona kolme.

Kaikkiin todettuihin tapauksiin liittyy joko Uusimaa tai ulkomaat. Maakunnan sisäisiä tartuntoja ei ole tähän mennessä todettu.

10.54 Brp Finland käynnisti yt-neuvottelut – menettely koskee kaikkia 400 työntekijää

Brp Finland Oy eli Rovaniemen kelkkatehdas on käynnistänyt yt-neuvottelut tällä viikolla. Neuvottelut koskevat kaikkia Brp Finlandin työntekijöitä eli noin 400 henkeä.

10.42 Lappset aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­mau­tus­uhan alla 269 hen­ki­löä

Lappset aloittaa lomautuksia koskevan yt-menettelyn. Yhtiö varautuu koronavirustilannetta seuraavaan taantumaan.  Lappset suunnittelee kaikkien Suomen emoyhtiön työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden lomauttamista osittain tai kokonaan enintään 90 päiväksi.

10.35 Suomeen saapuvat pyritään kaikin keinoin saamaan erityksiin

Rajavartijat selvittävät suullisesti, onko matkustajilla määränpää, jossa karanteeni pystytään järjestämään.

Lentoasemalla käytetään myös kuulutusta. Niitä, joilla ei ole majapaikkaa, kehotetaan ottamaan heti yhteyttä viranomaisiin.

Traficom on aloittanut järjestelyt, jotta jatkokyydit järjestyvät turvallisesti. Tavoitteena on kaikin keinoin tukea matkustajien karanteenin järjestämistä 14 vuorokaudeksi.

10.29 Useat sadat po­lii­sit ovat val­mii­na töihin, jos Uusimaa pää­te­tään eristää tänään

Useat sadat poliisit ovat valmiina liikennevalvontaan tänään, jos eduskunta päättää Uudenmaan liikkumisrajoituksista. Jos rajoitukset eivät astu voimaan vielä tänään, valvontaan kiinnitetyt poliisit siirtyvät muihin työtehtäviin

10.00 Lap­pi­lai­sy­ritys kehitti vii­des­sä päi­väs­sä etä­työ­pis­teen kotona työs­ken­te­le­vil­le

Vanaja Event Solutions Oy: Lapin yksikkö keksi idean ääntä vaimentavasta etätyöpisteestä,  jonka avulla saa eristettyä oman tilan vaikka keittiönpöydän ääreen tai sohvan viereen.

9.49 Hal­li­tus kertoo tänään Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta

Suomen hallitus järjestää perjantaina kello 10 koronatilannekatsauksen. Tilaisuudessa käydään läpi huoltovarmuusasioita muun muassa ruokajärjestelmän ja liikenteen toimivuutta sekä varmuusvarastojen tilanne.

9.25 Liikkumisrajoitusten valvonta aiheuttaa painetta muuttaa poliisien työvuoroja

Suomen poliisijärjestöjen liitto korostaa, ettei Uudenmaan eristämisen valvontaan osallistuvien poliisien työvuoromuutoksia pidä tehdä yksipuolisesti ilman sopimista. Poliisihallitus tiedotti torstaina, että Uudenmaan rajoille pystytetään 30–40 sulkupistettä, joita poliisi valvoo.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
Kuva: Joel Maisalmi

8.08 Koronatar­tun­to­jen määrä lä­hes­tyy Suo­mes­sa tu­han­nen rajaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkaa käsitellä hallituksen antamaa asetusta liikkumiskiellosta Uudenmaan ja muun Suomen välillä. Kun mietintö on saatu valmiiksi, asia siirtyy heti eduskuntaan. Hallitus pitää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään kello 10.