Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Opin­to­lai­na­hy­vi­tys­tä voisi saada osissa Itä- ja Poh­jois-Suo­mea melkein 9 000 euroa – hy­vi­tyk­sen saajia ar­vioi­daan olevan alle 700

Kela valitsisi kokeiluryhmään kuuluvat satunnaisotannalla ensi vuoden aikana korkeakoulusta valmistuneista.

Helsinki

Alueellista opintolainahyvitystä voisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan saada enintään 8 800 euroa. Kokeilu toteutettaisiin 25 kunnassa Pohjois- ja Itä-Suomessa vuosina 2023–2026. Kokeilukunnat olisivat Kainuun, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Hallitusneuvos Antti Randellin mukaan kyseisiä kuntia ehdotettiin kokeilualueeksi Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskuksen tekemässä esiselvityksessä.

– Toisaalta ne ovat kuntia, joissa on pulaa korkeakoulutetusta työvoimasta, ja toisaalta siellä on riittävä työpaikkapotentiaali, jotta kokeilu mahdollistuu, Randell kertoo STT:lle.

Esityksen mukaan kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat ne vuonna 2023 korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka ovat saaneet tutkintonsa suorittamisen aikana opintotukea.

Valmistuneista Kela valitsisi satunnaisotannalla puolet varsinaiseen kokeiluryhmään. Loput kohdejoukkoon kuuluvista muodostaisivat kokeilun verrokkiryhmän.

Hintalappu valtiolle noin kuusi miljoonaa

Kela myöntäisi alueellisen opintolainahyvityksen niille kokeiluryhmään valituille henkilöille, joilla on opintolainaa, jotka ovat asuneet vähintään 12 kuukautta kokeilualueella ja jotka täyttävät ehdotetun lain mukaisen työskentelyehdon.

Alueellisen opintolainahyvityksen myöntämiseksi henkilön tulee olla työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa tai toimivan yrittäjänä kokeilun aikana. Työskentelyä ei edellytettäisi kokeilualueella.

– Keskeinen tavoite ja tarkoitus tällä kokeilullahan on saada nimenomaan tutkittua tietoa siitä, että kannustaako tämän tyyppinen etuus ja alueellisesti määräytyvä opintolainahyvitys ylipäätään muuttamaan sinne alueelle, koska meillä ei sellaista tietoa ole, Randell kertoo.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan varattavaksi kuuden miljoonan euron kolmivuotinen siirtomääräraha alueellisten hyvitysten ja kokeilun toimeenpanokustannusten maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa on luonnoksen mukaan varauduttu siihen, että alueellisen opintolainahyvityksen seurauksena kokeilualueelle muuttavien tai sinne jäävien määrä kolminkertaistuisi nykyisestä. Tällöin määrärahatarpeeksi tulisi 5,4 miljoonaa euroa ja alueellisen opintolainahyvityksen saajien määräksi noin 672 henkilöä.

Hallitus esitteli viime viikolla talousarvioesityksen ensi vuodelle ja kertoi, että budjetissa varaudutaan käynnistämään alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä muutettavaksi väliaikaisesti tuloverolakia. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Luonnos lähti lausunnolle maanantaina.