pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Oh­ce­jo­gas ráđđá­dal­let ođđa Deanu guolás­tanháld­da­hu­sas ja Deanu háld­da­šan­joavk­ku doaib­maváld­dis

Gaskavahku ja duorastaga Ohcejohkii čoahkkanit fas ráđđádallat Deanuleagi guolástangottit, Lappi EJB-guovddáža virgeolbmot ja earát oassebealit geaidda ášši guoská.

Guolástangottit lea beroštuvvan eandalii boahttevaš Deanu guolástanhálddahusa ja ođđa hálddašanjoavkku čohkiidusa birra sihke guolásteami árbedieđu vuhtii váldimis.

Hálddahusa ođasteami sivva lea guolástanlágas. Hálddašanjoavkku duogáš lea Deanu soahpamušas ja dat livčče ođđa orgána.

Guolástanláhka bođii fápmui jagi 2016 álggus ja dat mielddisbuktá hálddahusa ođasmahttima miehtá Suoma. Ohcejohkii boahtá Deanu guolástanhálddahus.

–Fidnet Deanu iežamet háldui, báikkálaš dássái, lohká Veahčaka guolástangotti ságadoalli Ánne Nuorgam ođđa hálddahusa buriin beliin.

–Mis lea dál buorre plána hálddahusa várás ja dát lea lávki rivttes guvlui, dadjá Ohcejoga guolástangotti ságadoalli Mika Aikio .

Mearrádusaid galgá dahkat lahka guolástanguovlluid. Deanuleagis dat mearkkaša ahte EJB-guovddáža hálddahusa sadjái boahtá Deanu guolástanhálddahus.

Ođastus ii dagat álkibun Deanu lohpevuovdima.

- Deanu váldooali mearridanváldi sirdása báikkálaš guolledoalloguvlui. Oalgejogaid mearrida ain Meahciráđđehus, go dat leat stáhta čázit. Guolástangottiid čáziid mearridit guolástangottit nu mo ovdalge, čilge Nuorgam.

Boahttevuođas Deanu guolástanhálddahus sáhtašii fuolahit fatnasiid registrerema, lohpevuovdima ja Deanu fáktema.

Muhto:

–Ráđđádallamat leat bárisin jođus. Ii leat vel mearriduvvon gii ollašuhttá dáid bargguid, lohká Nuorgam.

Ohcejoga guolástanguovlu nohká ja dat heaittihuvvo 31.12.2018 ja sadjái boahtá guolledoalloguovlu.

Sirdásanáiggi maŋŋá ođđa Deanu hálddahus doaibmagoahtá jagi 2019 álggus.

Dákkár sullasaš hálddašanortnet lea Norgga bealde nappo Deanu čázádaga guolástanhálddahus (Tanavassdragets Fiskeforvaltning TF).

Nubbi dehálaš ášši lea Deanu hálddašanjoavkku doaibmaváldi ja lahtut. Dat lea dehálaš danin, go dat evttoha mo rievdadit Deanu soahpamuša.

Deanu soahpamuš bođii fápmui giđđadálvve 2017. Norgga ja Suoma guolástanvuoigatvuođalaččat leat gáibidan hálddašanjoavkku vuođđudeami, vaikko dat ii leat Deanu soahpamušas.

–Dát livčče vuosttas geardi go báikkálaččat besset leat mielde mearrideamen Deanu hálddašeami Deanu soahpamuša vuođul. Das livčče mielde Norgga ja Suoma beale guolástanvuoigatvuođalaččat. Nappo beassat mearridit das ráddjejuvvogo vai ložžejuvvon bivdu, čilge Nuorgam joavkku birra.

Njuorggáma guolástangotti ságadoalli Jávrri-Juhán Niillas, Niilo Aikio , lea eahpádusaid siste.

–Dálá soahpamušain leat bilidan nu olu ahte váigat dan lea duokŋadit, šuohkiha Niillas ja moaitá mo Suoma virgeolbmot dahket ášši nu váigadin. Nu olu lea badjelgeahččanvuohta.

Su mielas Deanu árbevirolaš bivdoortnet lea biliduvvon ja cuvkejuvvon, ja buohkat leat duhtameahttumat goappáge bealde joga.

–Boahttevuođas galggašii lea buoret ovttasbarggu goappáge bealde Deanuleagi vai leat gievrrat, sávvá Niillas.

Tästä on kyse

Perusteilla Tenon kalastushallinta

Vuode 2016 alussa voimaan astunut kalastuslaki muuttaa Tenon kalastuksen hallintaa ja siirtää päätösvaltaa paikalliselle tasolle. ELY-keskuksen hallinto päättyy ja Utsjoelle perustetaan Teno kalastushallinta. Se tulee hallinnoimaan Tenon pääuomaa, Metsähallitus hallinnoi edelleen Tenon sivujokia ja kalastuskunnat omia vesialueitaan. Siirtymäajan jälkeen Tenon paikallinen kalastushallinta aloittaa toimintansa vuonna 2019.

Perusteilla on myös Tenon sopimuksen hallinnointiryhmä, jota kalastuskunnat pitävät tärkeänä siksi, koska se ehdottaa muutoksia Tenon sopimukseen. Se olisi myös ensimmäinen kerta, kun paikalliset pääsevät päättämään milloin kalastusta kiristetään tai annetaan enemmän kalastuslupia.