Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Geat šaddet duoh­ta­vuo­da- ja soa­ba­dan­kom­mi­šuvn­na laht­tun?

Raporta galgá gárvánit jagis 2022

Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvdnabargu lea álgimin. Sámediggi bivdá evttohusaid kommišuvnna lahttun dahje komissáran.

– Lahtuin galgá leat čehppodat sápmelaččaid diliin, gielas ja kultuvrras.

Lahttoevttohusaid galgá ákkastallat ja sus galgá dáhttut ovddalgihtii miehtama bargui.

Evttohusaid kommišuvnna lahtuin galgá sáddet Sámedikki čállingoddái cuoŋománu 3. beaivvi rádjai.

Válljejit vihtta komissára

Kommišuvdna lea barggustis iehčanas ja sorjjasmeahttun ja dan ásaha stáhtaráđđi.

– Guokte lahtu evttoha stáhtaráđđi, guokte Sámediggi ja ovtta Saaʹmi siidsååbbar. Sámi ovddasteaddjit leat eanetlogus.

Lahtut galget leat dakkárat, geaidda sápmelaš ja suopmelaš servodagas lea viiddis luohttámuš. Lahtut leat sorjjasmeahttumat eaige ovddas dan, mii sin lea evttohan.

Kommišuvnnas vurdet evttohusaid

Vuosttamužžan kommišuvdna čohkkegoahtá raportta ja das galget leat doaibmabidjoevttohusaid.

– Čállináiggi  leat addán skábmamánu lohppii 2022.

Barggu dárkkuhus lea fuomášit ja árvvoštallat historjjálaš ja dálá olggušteami, suddadanpolitihka sihke vuoigatvuođaid loavkidemiid. Joavku galgá čielggadit mo dat váikkuhit sápmelaččaide ja sámi servošii dálá dilis.

– Sávaldahkan lea maid, ahte kommišuvdna evttoha mo sáhtášii ovddidit oktavuođa nu sápmelaččaid ja stáhta gaskkas muhto maid sápmelaččaid iežaset gaskkas.

Bargun lea maid čohkket sápmelaččaid vásáhusaid stáhta ja sierra virgeoapmahaččaid doaimmain ja das, makkár váikkuhusat ja čuovvumušat dain leat leamašan ja leat ain. Čohkkejuvvon dieđu galgá dahkat oinnolažžan.

Áigumuš nannet rivttiid ollašuvvama

Proseassa dárkkuhus lea nanosmahttit sámiid rivttiid ollašuvvama ja lasihit diđolašvuođa sápmelaččain Suoma álgoálbmogin.

– Jurdda lea ahte stáhta guoddá ovddasvástádusa ja ovttas Sámedikkiin, Siidsååbbarin ja eará sámi doibmiiguin rivttiin ollašuvvamis.

Kommišuvdna vállje váldočálli ja eará čállingotti lahtuid. Stáhtaráđđi ruhtada kommišuvnna barggu.

Mikä?

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi alkaa

– Saamelaiskäräjät pyytää saamelaisyhteisöltä esityksiä komission jäseniksi 3.4.2020 mennessä.

– Komissiossa on 5 komissaaria ja se on työssään itsenäinen ja riippumaton.

– Komission työn tavoitteena on muun muassa koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä on ollut ja edelleen on saamelaisille alkuperäiskansana ja sen jäsenille yksilöinä.

– Komission laatii työstään raportin 30.11.2022 mennessä, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksia.