Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uusi Rovaniemi suosittelee
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemellä ehtii vielä lahjoittaa vähävaraisille lapsille – joululahjatoiveita on toteutettu Hope ry:n keräyksessä tänä vuonna tavallista hitaammin

Ro­va­nie­mel­lä ehtii vielä lah­joit­taa vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le – jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta on to­teu­tet­tu Hope ry:n ke­räyk­ses­sä tänä vuonna ta­val­lis­ta hi­taam­min

15:00
Tilaajille
Kuukausi
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Perinteisiä juhlallisuuksia, talviuintia ja yhteislaulua – näin itsenäisyyspäivää vietetään Rovaniemellä

Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

05.12.2023 10:53 5
Tilaajille
Kelkkaleiri syntyi rovaniemeläisten nuorten omasta innosta – "Kun kuulimme että jatkoa ei ole tulossa, päätimme järjestää leirin itse"

Kelk­ka­lei­ri syntyi ro­va­nie­me­läis­ten nuorten omasta innosta – "Kun kuu­lim­me että jatkoa ei ole tu­los­sa, pää­tim­me jär­jes­tää leirin itse"

01.12.2023 14:44 5
Tilaajille
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen päällikön mitta tuli täyteen: "Meidän koko porukka on loppuun palamisen partaalla"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen pääl­li­kön mitta tuli täy­teen: "Meidän koko porukka on loppuun pa­la­mi­sen par­taal­la"

28.11.2023 09:25 20
Tilaajille
Sari Juntunen loihti upean piparkakkutalon Rovaniemen kirkosta – pikkutarkan työn pohjaksi hän sai rakennuksen piirustukset seurakunnalta

Sari Jun­tu­nen loihti upean pi­par­kak­ku­ta­lon Ro­va­nie­men kir­kos­ta – pik­ku­tar­kan työn poh­jak­si hän sai ra­ken­nuk­sen pii­rus­tuk­set seu­ra­kun­nal­ta

27.11.2023 14:29 9
Tilaajille
Matkalla mediataiteen reidariksi – rovaniemeläinen Arttu Nieminen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

Mat­kal­la me­dia­tai­teen rei­da­rik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Arttu Nie­mi­nen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

23.11.2023 12:33 2
Tilaajille
Aalto esiin joulupukin varjosta – Rovaniemi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kaupungiksi matkailunkin saralla

Aalto esiin jou­lu­pu­kin var­jos­ta – ­Ro­va­nie­mi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kau­pun­gik­si mat­kai­lun­kin saralla

22.11.2023 16:27 7
Tilaajille
Rovaniemellä kuulee ammattimaista sanataidetta harrastelijoiden lausumana – Sanaseura juhlii perjantaina toimintansa viisivuotista taivalta

Ro­va­nie­mel­lä kuulee am­mat­ti­mais­ta sa­na­tai­det­ta har­ras­te­li­joi­den lau­su­ma­na – Sa­na­seu­ra juhlii per­jan­tai­na toi­min­tan­sa vii­si­vuo­tis­ta tai­val­ta

16.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Töissä täällä: Fabian Lewiksestä tuntuu töissä aivan kuin hän rakentaisi legoilla – walesilainen hitsaaja rakastaa elämäänsä Rovaniemellä

Töissä täällä: Fabian Le­wik­ses­tä tuntuu töissä aivan kuin hän ra­ken­tai­si le­goil­la – wa­le­si­lai­nen hit­saa­ja ra­kas­taa elä­mään­sä Ro­va­nie­mel­lä

15.11.2023 12:51 3
Tilaajille
Keskuskentälle rakentuu elämyksellinen talvihuvipuisto, jossa Saarni-sirkus esiintyy joka päivä – Snowglow Winter Park avautuu lauantaina Rovaniemellä

Kes­kus­ken­täl­le ra­ken­tuu elä­myk­sel­li­nen tal­vi­hu­vi­puis­to, jossa Saar­ni-sir­kus esiin­tyy joka päivä – S­nowg­low Winter Park avautuu lauan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

14.11.2023 10:15 6
Tilaajille
Kaksi rovaniemeläisperhettä menetti koiransa yllättäen syyskuussa – he epäilevät myrkyllisten herkkupalojen koituneen Freijan ja Lakun kohtaloksi

Kaksi ro­va­nie­me­läis­per­het­tä menetti koi­ran­sa yl­lät­täen syys­kuus­sa – he epäi­le­vät myr­kyl­lis­ten herk­ku­pa­lo­jen koi­tu­neen Freijan ja Lakun koh­ta­lok­si

09.11.2023 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Taajuudet saa siirtää sunnuntain vastaisena yönä kohti Radio Säteilyä – Rovaniemellä voi kuunnella 25 eri kanavaa

Taa­juu­det saa siirtää sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä kohti Radio Sä­tei­lyä – Ro­va­nie­mel­lä voi kuun­nel­la 25 eri kanavaa

03.11.2023 08:00
Tilaajille
Töissä täällä: Latvialainen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja perheitä elämän herkissä hetkissä – "Toivon jokaisen vanhemman ja perheen tulevan nähdyksi"

Töissä täällä: Lat­via­lai­nen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja per­hei­tä elämän her­kis­sä het­kis­sä – "Toivon jo­kai­sen van­hem­man ja perheen tulevan näh­dyk­si"

02.11.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemen Pöykkölän asukkaiden pihoilla laiduntaa jopa 80 poron tokka – kaavoituspäällikkö: "Olemme poronhoitoalueella, joten täällä on poroja kaupungissakin"

Ro­va­nie­men Pöyk­kö­län asuk­kai­den pi­hoil­la lai­dun­taa jopa 80 poron tokka – kaa­voi­tus­pääl­lik­kö: "Olemme po­ron­hoi­toa­lueel­la, joten täällä on poroja kau­pun­gis­sa­kin"

01.11.2023 15:09 43
Tilaajille
Töissä täällä: "Tänään voin sanoa täyttäneeni elämäntehtäväni: minusta on tullut opettaja Suomessa" – espanjalainen José López saavutti unelmansa Rovaniemellä

Töissä täällä: "Tänään voin sanoa täyt­tä­nee­ni elä­män­teh­tä­vä­ni: minusta on tullut opet­ta­ja Suo­mes­sa" – es­pan­ja­lai­nen José López saa­vut­ti unel­man­sa Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2023 08:00
Tilaajille
Syyhy on työläs hoidettava, tautia on tavattu Rovaniemellä – näillä ohjeilla nujerrat syyhypunkin

Syyhy on työläs hoi­det­ta­va, tautia on tavattu Ro­va­nie­mel­lä – näillä oh­jeil­la nu­jer­rat syy­hy­pun­kin

26.10.2023 07:00 2
Tilaajille
"Siinä voi olla lapsiperheen laavuretki pilalla" – polttopuun viejät ovat kiusana Rovaniemen kaupungin laavupaikoilla

"Siinä voi olla lap­si­per­heen laa­vu­ret­ki pi­lal­la" – ­polt­to­puun viejät ovat kiusana Ro­va­nie­men kau­pun­gin laa­vu­pai­koil­la

20.10.2023 07:00 22
Tilaajille