Val­tio­neu­vos­to suostui saa­me­lais­kä­rä­jien neu­vot­te­lu­pyyn­töön – Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son Lapin kan­san­edus­ta­jien kan­na­no­tos­ta: "Saa­me­lais­kä­rä­jien ra­hoi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­nen ei ole ajan­koh­tais­ta"

-
Kuva: Korhonen Veera

Valtioneuvosto on vastannut myöntävästi saamelaiskäräjien neuvottelupyyntöön. Saamelaiskäräjät lähettivät erittäin kiireellisen neuvottelupyynnön valtioneuvostolle viime keskiviikkona. Neuvottelut koskevat saamelaiskäräjävaalien siirtoa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi asiasta Lapin Kansalle sähköpostitse.

Oikeusministeri Henrikssonia ei ole tavoitettu puhelinhaastatteluun. Henriksson vastasi kysymyksiin kirjallisesti valtiosihteeri Malin Brännkärrin välityksellä.

Saamelaiskäräjät on useaan otteeseen toivonut tulevien vaalien siirtoa, viimeksi viikko sitten. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on todennut painokkaasti, että tuleviin vaaleihin mennään sekavassa tilanteessa, josta on muodostunut jo kansainvälisen tason soppa. Koko tämän ajan oikeusministeriö on ollut hiljaa.

Miksi oikeusministeriössä ei ole reagoitu saamelaiskäräjien neuvottelupyyntöön?

Oikeusministeri on tänään valtioneuvoston puolesta vastannut myönteisesti Saamelaiskäräjien neuvottelupyyntöön. Sopiva ajankohta etsitään mahdollisimman pian yhdessä valtioneuvoston kanslian ja saamelaiskäräjien kanssa.

Ollaanko oikeusministeriössä sitä mieltä, että tämän vuoden saamelaiskäräjävaalit järjestetään suunnitelmien mukaisesti eikä lykkäystä ole luvassa? Jos näin, miksi? Jos ei, miksei?

Millaisia toimia saamelaiskäräjävaalien siirtäminen vaatii? Kauanko prosessiin kuluu aikaa?

Saamelaiskäräjävaaleja koskevat säännökset sisältyvät saamelaiskäräjälakiin. Mahdollinen muutos olisi siten lainsäädäntöasia. Tilannetta selvitettiin, ja oikeusministeriö tiedotti kesäkuussa, ettei syyskuussa pidettävien vaalien siirtäminen ole mm. eduskunnan istuntoaikataulu huomioiden enää tässä vaiheessa mahdollista.

Millaisiin uudistuksiin Suomen valtio aikoo ryhtyä saamelaiskäräjävaaleista annetun lain suhteen? Millä aikataululla toimiin ryhdytään?

Hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus siitä, että työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi jatketaan. Tästä on tarkoitus nyt aluksi kuulla Saamelaiskäräjien näkemyksiä. Saamelaiskäräjälakia on pyritty uudistamaan jo usean hallituskauden ajan. Se, että saamelaisia koskevien uudistusten tekemiseen on kulunut näin paljon aikaa, ei varmaankaan ole helpottanut tilannetta ja toivonkin, että saamme uudistustyön vietyä loppuun tällä hallituskaudella.

Olette aiemmin todenneet (LK 26.7.2019), että Suomi aikoo suhtautua vakavasti YK:n ihmisoikeusvalvontaelinten päätöksiin. Millaisiin toimiin Suomen valtio aikoo ryhtyä korjatakseen ne epäkohdat, jotka YK:n ihmisoikeuskomitea helmikuisessa ratkaisuissaan esittää?

Hallitusohjelma sisältää useita saamelaisten oikeuksia koskevia hankkeita. Kuten edellä totesin, tarkoitus on keskustella mm saamelaiskäräjien kanssa heidän näkemystensä kuulemiseksi.

Samassa jutussa totesitte, että hallitus kunnioittaa saamelaisten oikeuksien toteutumista kansainväliset sopimukset huomioon ottaen. Edelleen sanoitte, että saamelaisten oikeuksien ja itsehallinnon edistäminen on tärkeää.

Helmikuisten ratkaisujen mukaan kansainvälisiä sopimuksia on rikottu. Itsehallinto pyytää valtiolta neuvotteluja, eikä valtioneuvosto vastaa. Millaisin keinoin Suomen valtio edistää saamelaisten oikeuksia ja itsehallintoa tällä hetkellä? Toisin sanoen: onko tässä tärkeäksi koetussa tavoitteessa onnistuttu?

Ks edellä.

Lapin kansanedustajat ovat tiistaisessa kannanotossaan antaneet ymmärtää, että saamelaiskäräjät eivät ole noudattaneet vaaliprosessissa suomalaista lainsäädäntöä, ja tämän vuoksi saamelaisten aseman edistämiseksi käytävä yhteistyö sekä sen rahoittaminen ovat vaakalaudalla.

Miltä tällaiset kommentit kuulostavat oikeusministerin korvaan?

Lain mukaan mm. saamelaiskäräjien vaalilautakunnan itseoikaisupäätöksistä saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätökseen mahdollisesti tyytymättömällä on siten käytössään oikeussuojakeino. Saamelaiskäräjien asema pohjaa perustuslakiin, eikä ministeriö tai minä ministerinä voi ottaa kantaa yksittäisiin päätöksiin.

Markus Lohi (kesk.) ilmaisi Lapin kansanedustajien puolesta huolensa siitä, että käräjien vaalilautakunta on uhmannut Suomen korkeinta hallinto-oikeutta ja sitä kautta länsimaista oikeusvaltioperiaatetta, kun se on poistanut vaaliluettelosta KHO:n luetteloon hyväksymät henkilöt.

Kokeeko oikeusministeri, että vaalilautakunnan toiminta on uhannut oikeusvaltioperiaatetta?

Ks. edellä.

Entä onko saamelaiskäräjien tai esimerkiksi saamen kielipesien ja muun kielityön rahoitus nyt uhattuna, kuten kansanedustajat antavat kannanotossaan ymmärtää?

Saamelaiskäräjien tehtävät määritetään saamelaiskäräjälaissa, ja toiminnan rahoituksesta päätetään valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä. Saamelaiskäräjien rahoituksen vähentäminen ei ole ajankohtaista.

Miten tällaiset kannanotot ja toisaalta valtioneuvoston vitkuttelu saamelaiskäräjälain muutoksen suhteen vaikuttavat saamelaiskäräjien ja valtion väliseen yhteistyöhön?

Pidän hyvää yhteistyötä ja dialogia saamelaiskäräjien kanssa erittäin tärkeänä, ja yhteistyötä on tarkoitus tältä pohjalta viedä eteenpäin.

Onko koko saamelaisten kulttuurinen itsehallinto uhattuna Suomessa, kun kansanedustajat uhkaavat rivien välissä rahoituksen tyrehtymisellä? Miten saamelaiskäräjien itsenäisyys turvataan jatkossa?

Ks edellä.

Mitä sanot niille saamelaisille, joiden luotto Suomen valtion toimintaan on heikentynyt tässä prosessissa?

Mitä sanot puolestaan niille suomalaisille, joiden luotto Suomen valtion toimintaan on heikentynyt tässä prosessissa?

Myös oikeusministeriössä on kannettu huolta luottamuksen mahdollisesta rapautumisesta eri osapuolten välillä. Luottamus on erittäin tärkeätä kaikissa uudistuksissa ja tietenkin myös tässä. Tarkoitus on tosiaan satsata dialogiin ja hyvän yhteistyön rakentamiseen. Olisi suotavaa, että keskustelua käytäisiin puolin ja toisin hyvässä hengessä.

Lapin Kansa on tavoitellut teitä useaan otteeseen kommentoimaan tulevien saamelaiskäräjävaalien tilannetta. Onko lomailunne estänyt teitä kantamasta vastuuta hallintonne alalle kuuluvien asioiden hoidossa?

Olen vastannut Lapin Kansan haastattelupyyntöön kesän aikana ja vastaan nytkin. Olen myös keskeyttänyt lomani mm. näiden tärkeiden asioiden hoitamiseksi.