Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

kolumni: Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Neu­vot­te­lu­kun­ta tukee eh­do­tuk­sia: Harvaan asu­tuil­le alueil­le ve­ro­huo­jen­nuk­sia, opin­to­lainoja an­teek­si, syr­jä­seu­tu­li­sä

Harvaan asutuille alueille esitetään useita toimenpiteitä, joilla niiden elinvoimaa voitaisiin parantaa. Kuvituskuva.
Harvaan asutuille alueille esitetään useita toimenpiteitä, joilla niiden elinvoimaa voitaisiin parantaa. Kuvituskuva.
Kuva: Kaisa Vänskä

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä on esittänyt loppuraportissaan toimenpide-ehdotuksia, jotka tukisivat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden elinvoimaa ja hyvinvointia.

HAMA:n toimenpide-ehdotukset ovat:

1. Verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle. Luodaan verohuojennusjärjestelmä harvaan asutulle maaseudulle, jotta saadaan osaavaa työvoimaa alueelle.

2. Harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois.

3. Poistetaan uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä työnantajamaksut – Norjan mallin mukaisesti.

4. Syrjäseutulisä: Syrjäseutulisä maksettaisiin harvaan asutuilla alueilla toimiville valtion ja kuntien virkamiehille. Valtio kompensoisi syrjäseutulisän kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt professori Tuomas Ojaselta perustuslaillisen ennakkoarvion kyseisistä toimenpide-ehdotuksista. Arvion mukaan niiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta katsoo, että ehdotetut toimenpiteet tukisivat harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi se näkee hyvänä, että toimenpide-ehdotuksista on pyydetty lainoppineen perustuslain mukaisuuden ennakkoarviointi ja sen mukaisesti voidaan todeta, että toimenpiteiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä.

Neuvottelukunta kannustaa asianomaisia ministeriöitä tukemaan esitettyjen toimenpiteiden alueellisia kokeiluja ja laatimaan niille vaikutusten arvioinnit. Lisäksi neuvottelukunta näkee tärkeänä, että alueiden erityispiirteet voidaan huomioida edellä mainituin julkisin kehittämistoimenpitein ja siten kasvattaa Suomen eri osien elinvoimaa ja hyvinvointia.

Neuvottelukunta kertoi näkemyksensä torstaina lähettämässään tiedotteessa.

Valtioneuvosto asetti viime syksynä parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 12.10.2020-30.6.2023.

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Työryhmän tehtäväksi tuli laatia keväällä 2021 toimenpideohjelma, jossa määritellään harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi toteutettavat kokeiluhankkeet. Hankkeiden toteutukseen on osoitettu valtion vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Työryhmä on teettänyt työnsä tueksi perustuslaillisen ennakkoarvioinnin neljästä niin sanotusta Norjan mallin mukaisesta aluekehittämistoimenpiteestä ja niiden soveltamismahdollisuuksista Suomen olosuhteisiin.