Kun­ta­vaa­lit 2017: Ai­ka­tau­lut ja kaikki mitä haluat vaa­leis­ta tietää

Kuntavaalien eli kunnallisvaalien varsinainen vaalipäivä on 9. huhtikuuta vuonna 2017. Uudet kunnanvaltuustot aloittavat kuntavaalien jälkeen kesäkuussa.

Kuntavaalit 2017 tiivistettynä:

Aikataulu: Kuntavaalit (aiemmin kunnallisvaalit) pidetään 9. huhtikuuta 2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4.

Ehdokkaat: Kuntavaaliehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Koko Suomessa ehdokkaita on 33316.

Äänioikeus: Kuntavaaleissa eli kunnallisvaaleissaäänioikeus on, jos täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 9. huhtikuuta.

Kunnanvaltuustoille tuli jatkoaikaa

Jos kuntavaaleja ei olisi siirretty huhtikuuhun 2017, ne pidettäisiin lokakuun kolmantena sunnuntaina 2016. Nyt kuntavaaleissa äänestetään vasta 9. huhtikuuta 2017.

Kuntien nykyiset valtuustot saavat neljän vuoden kauteensa viiden kuukauden pidennyksen. Uudet kaupunginvaltuustot ja kunnanvaltuustot aloittavat toimintansa kesäkuun alusta 2017.

Tarkoituksena on, että kuntavaalit ja eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa aina kahden vuoden välein. Vuorottelun voi rikkoa vain se, jos eduskunta hajotettaisiin ja päätettäisiinkin järjestää ennenaikaiset eduskuntavaalit. Niitä ei ole tarvittu 1970-luvun jälkeen.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut kaupunginvaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset.

Välittömyys tarkoittaa sitä, että kuntavaalien äänioikeutetut äänestävät suoraan sitä henkilöä, jotka toivovat tulevan valituksi valtuustoon. Jokaisella ehdokkaalla on oma numeronsa, jonka äänestäjä kirjoittaa äänestystilanteessa saamaansa vaalilippuun.

Salaisuus merkitsee sitä, ettei kukaan voi saada selville, ketä on kuntavaaleissa äänestänyt tai onko jättänyt kuntavaleissa tyhjän äänestyslipun. Sen sijaan tieto siitä, onko äänioikeutettu käynyt kuntavaaleissa äänestämässä, ei kuulu vaalisalaisuuden piiriin.

Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että puolueet saavat kuntavaaleissa valtuustopaikkoja suunnilleen samassa suhteessa kuin niiden ääniosuus on vaaleissa.

Kaikilla äänioikeutetuilla on kuntavaaleissa yhtäläinen äänioikeus eli vain yksi ääni.

Kuntavaalien äänioikeus siellä, missä asuu

Äänioikeus kuntavaaleissa on 18 vuotta täyttäneillä. Käytännössä riittää, että täyttää 18 vuotta viimeistään kuntavaalien vaalipäivänä 9. huhtikuuta 2017.

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu kunnassa asumiseen. Se määräytyy kuntavaaleissa 2017 sen mukaan, missä on kirjoilla perjantaina 17. helmikuuta 2017.

Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja kuntavaaleissa ovat muun EU:n jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joiden kotikunta kyseinen kunta on 17. helmikuuta 2017. Äänioikeus kuntavaaleissa on myös muulla ulkomaalaisella, jolla on lisäksi ollut Suomessa yhtäjaksoisesti kotikunta kahden vuoden ajan tätä ennen.

Lisäksi EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevat henkilöt, joiden asuinpaikka kyseinen kunta on, voivat tietyin edellytyksin äänestää kuntavaaleissa.

Kuntavaaleissa ei vain puolueiden ehdokkaita

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan asettamiseksi voi kuntavaaleissa perustaa vähintään kymmenen kyseisessä kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat sitten keskenään muodostaa yhteislistoja, joissa on useampia ehdokkaita.

Pienessä, enintään 1500 asukkaan kunnassa valitsijayhdistyksen voi kuntavaaleissa perustaa kolme äänioikeutettua, ja 1501–2000 asukkaan kunnassa viisi äänioikeutettua. Väkiluku lasketaan marraskuun 2016 lopun tilanteen mukaan.

Kukin puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa kuntavaaleissa ehdokkaita enintään puolitoista kertaa niin paljon kuin kunnassa valitaan valtuutettuja.

Vaalikone löytää kuntavaaliehdokkaat

Omaa ehdokasta voi etsiä myös vaalikoneella.

Edellisvuosien tapaan kattavimman suomalaisen vaalikoneen tarjoaa Yle.

Ylen vaalikoneesta löytyvät kaikki Suomen kunnat. Mukana ovat ne ehdokkaat, jotka ovat vaalikoneen kysymyksiin vastanneet.

Kunnanvaltuusto päättää koostaan

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää nykyään valtuusto. Laissa on kuitenkin säädetty vähimmäismäärä kunnan asukasluvun perusteella. Valtuutettuja on valittava pariton määrä.

Jos kunnassa on asukkaita enintään 5000, valtuutettuja on valittava kuntavaaleissa vähintään 13. Jos asukasluku on 5001–20000, vähimmäismäärä on 27.

Asukasmäärän ollessa 20001–50000 vähimmäismäärä valtuutettuja on 43, 50001–100000 asukkaalla vähimmäismäärä on 51, 100001–250000 asukkaalla vähimmäismäärä on 59, 250001–500000 asukkaalla vähimmäismäärä on 67 ja asukasmäärän ollessa yli puoli miljoonaa on valittava vähintään 79 valtuutettua.

Kaikkien Suomen kuntien 2017 valittavien valtuutettujen lukumäärät kunnittain löytyvät Vaalit.fi -sivustolta.

Ehdokkuus asumisen mukaan

Se, missä kunnassa henkilö voi asettua ehdokkaaksi kuntavaaleissa, määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan kuin äänioikeuskin, eli missä henkilö on kirjoilla perjantaina 17. helmikuuta 2017.

Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana. Käytännössä ehdokkaan kotikunnan pitää olla selvä viimeistään keskiviikkona 8. maaliskuuta 2017.

Kuntavaalien 2017 ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9. maaliskuuta 2017. Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden, valitsijayhdistysten ja yhteislistojen ehdokkaat.

Kuntavaaleissa ennakkoon voi äänestää missä vaan

Ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 29.3–1.4.

Yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa kuten sairaaloissa ja vanhainkodeissa voivat äänestää vain niissä hoidettavana olevat henkilöt. Liikuntarajoitteiset voivat tilata kotiäänestyksen tiistaihin 28.3.2017 kello 16:een mennessä ilmoittamalla asiasta kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Äänestyspaikat auki klo 9

Varsinaisena kuntavaalien vaalipäivänä 9. huhtikuuta 2017 kuntavaalien äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Äänestyspaikkoja on jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja koko maassa noin 2 500.

Varsinaisena vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Vaaleissa ehdolla olevat henkilöt eivät enää saa toimia vaalilautakunnan eivätkä keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Siten äänestäjän ei tarvitse enää kohdata ehdokkaita vaalipaikalla pöydän takana ojentamassa äänestyslipukkeita tai leimaamassa niitä.

Kuntien keskusvaalilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä 9. huhtikuuta aikaisintaan kello 15. Ennakkoäänestysten tulos pyritään julkistamaan pian äänestyspaikkojen sulkeuduttua kello 20.

Heti äänestyspaikkojen sulkeuduttua vaalilautakunnat aloittavat varsinaisena vaalipäivänä annettujen äänten laskennan. Yleensä alustava tulos kokonaisuudessaan on selvillä viimeistään kello 23.

Vertausluvut ratkaisevat

Kuntavaalien tulos määräytyy suhteellisissa vaaleissa Suomessa käytettävän laskentatavan mukaan. Ensin lasketaan kunkin ryhmittymän eli puolueen, vaaliliiton, yhteislistan tai siihen kuulumattoman valitsijayhdistyksen saama kokonaisäänimäärä. Sitten asetetaan kunkin ryhmittymän ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa lasketaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut. Ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen ja niin edelleen.

Lopuksi kunnan kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ja tästä listasta valitaan valtuutetuiksi niin monta ehdokasta kuin kunnassa valitaan valtuutettuja.

Valtuustoilla muutoksia edessä

Kuntavaaleissa 2017 valittavat valtuustot ovat suuren muutoksen edessä runsaan puolentoista vuoden jälkeen, sillä vuoden 2019 alusta ne eivät enää päätä sosiaali- ja terveyspalveluista. Nämä budjettipainoltaan kunnan suurimmat tehtävät siirtyvät uusien maakuntien vastuulle.

Maakuntia ryhtyvät hallitsemaan maakuntavaltuustot. Ne valitaan suorilla vaaleilla, joista ensimmäiset on tarkoitus järjestää vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Kuntien keskeisiksi tehtäviksi jäävät muun muassa päivähoidoista, kouluista, tiehankkeista, kaavoituksesta, sekä elinkeino- ja kulttuuripalveluista päättäminen. Niistä ovat löytyneet useampien aiempien kuntavaalien keskeiset teemat Tampereella, Rantaväylän tunneli ja ratikka.

Näin kävi viimeksi

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 perussuomalaiset olivat vaalien suurin voittaja vuoden 2008 kuntavaaleihin verrattuna, vaikka eduskuntavaaleihin 2011 verrattuna puolue ottikin selvästi takapakkia.

Koko maan tilasto löytyy esimerkiksi Ylen vaalisivustolta.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) ilmoitti elokuun lopulla olevansa käytettävissä jatkokaudelle. Kun kuntavaalit on käyty, pormestarin valitsee kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto keskuudestaan heti ensi töikseen, kun se aloittaa toimintansa kesäkuun alusta 2017.

Kuntavaalit

Aikataulu

Vaalipäivä sunnuntai 9.4. 2017.

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. 2017.

Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4. 2017.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3. 2017.

Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. 2017 ennen klo 16.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. 2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2. 2017.