Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Kit­ti­län kunnan verk­ko­vies­tin­näs­sä ja pää­tös­ten tie­dok­si­an­nos­sa oli puut­tei­ta vuonna 2017

Kunnassa otettiin asiakirjaselvityksen mukaan opiksi ja käytäntöjä muutettiin julkisuuslain mukaisiksi.

-
Kuva: Jussi Leinonen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin mukaan Kittilän kunnan verkkoviestinnässä ja päätösten tiedoksiannossa kuntalaisilleen oli syksyllä 2017 merkittäviä puutteita, eikä menettely täyttänyt kuntalaissa säädettyjä vaatimuksia. Sakslinin mukaan Kittilän kunta rajoitti kuntalaisten ja muiden tiedonsaantioikeutta lainvastaisesti.

Apulaisoikeusasiamies antoi päätöksensä Ylellä toimittajana työskentelevän Jyri Tynkkysen tekemään kanteluun.

Tynkkynen kanteli oikeusasiamiehelle Kittilän kunnan pöytäkirjojen puutteista kunnan verkkosivuilla, sekä tekemänsä tietopyynnön hitaasta toteuttamisesta. Kantelun mukaan Kittilän kunta oli pitänyt kokouksia ilman, että päätösasioista tai jopa kokonaisesta kokouksesta löytyy merkintää julkisesta pöytäkirjarekisteristä. Kantelun mukaan tuolloin vs. kunnanjohtajana toimineen Sanna Ylinamman toiminta ei täyttänyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain vaatimuksia.

Tynkkysen mukaan kunta ei myöskään toimittanut hänen pyytämiään tietoja julkisuuslaissa mainittujen aikarajojen puitteissa.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että Kittilä on asiakirjaselvitysten mukaan muuttanut käytäntöään. Salassa pidetyistä asioista julkaistaan nykyisin käsittelytietoa, sekä säännös siitä, mihin salassapito perustuu.

– Tämän vuoksi asia ei tältä osin anna aihetta muihin toimenpiteisiini kuin, että kiinnitän kunnanhallituksen ja vs. kunnanjohtajan huomioita edellä selostettuihin kuntalain viestintää ja päätösten tiedoksiantoa koskeviin oikeusohjeisiin. Nämä oikeusohjeet turvaavat kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa kunnassa käsiteltäviin asioihin sekä toteuttavat kunnan jäsenten oikeutta oikaisuvaatimuksin ja kunnallisvalituksin valvoa kunnan päätöksenteon laillisuutta, Sakslin kirjoittaa.

Tynkkysen tietopyyntö oli käsitelty vajaan kahden kuukauden kuluttua pyynnön tekemisestä. Julkisuuslain mukaan tietopyyntö on käsiteltävä viimeistään kahden viikon kuluessa. Sakslin huomauttaa, että asiakirjapyynnön täyttämisestä ei voi kieltäytyä suureen työmäärään, voimavaroihin tai henkilöstömäärään liittyvillä syillä.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tietopyynnön toteuttaminen ei täyttänyt lain vaatimuksia. Koska kunnanhallitus korjasi virheet ne havaittuaan, Sakslin tyytyy kiinnittämään vs. kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen huomiota julkisuuslaissa säädettyihin ehdottomiin menettelytapoihin ja määräaikoihin.